test
x

2886 45. Madde Açık İhale

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
05.03.2020

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen; mülkiyeti Osmangazi Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin satılması işi ve malzeme karşılığı yıkım işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.


1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 10310 ada 1 parsel B1 Blok Zemin Kat 18 no’lu dükkan (70,28 m² brüt) niteliğindeki gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 550.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 16.500,00.-TL

2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 10310 ada 1 parsel B1 Blok Zemin Kat 19 no’lu dükkan (73,57 m² brüt) niteliğindeki gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 495.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 14.850,00.-TL

3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 10321 ada 1 parsel C Blok Zemin Kat 12 no’lu dükkan (60,29 m²) niteliğindeki gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 300.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 9.000,00.-TL

4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 10321 ada 1 parsel E Blok 5. Kat 9 no’lu (101,69 m² 2+1) daire niteliğindeki gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 306.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 9.180,00.-TL

5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Güneybudaklar Mahallesi 139 ada 5 sayılı parselin (17.994,40 m²) satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 764.762,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 22.943,00.-TL

6- Osmangazi İlçesi 6106 ada 9-10-29 parsellerdeki Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi No:7 adresinde bulunan Akpınar Kültür Merkezi binasının yapının malzemesi karşılığında yıkılması işi;

Tahmini Bedel: 3.000,00.-TL
Geçici Teminat: 900,00.-TLİhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Tarih ve Saati: 5 Mart 2020 Perşembe Günü 14.00
Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 4 Mart 2020 Çarşamba Günü 17.00’e kadar


İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Noter tasdikli imza beyanı yada sirküsü ( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)


Tüzel Kişiler ;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:
1- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
2- İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine yada Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına geçici teminat adı ile ödeme yapılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 1, 2, 3 ve 4. Sıradaki ilanlar için 100,00.-TL 5. ve 6. Sıralı ilanlar için 500,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur ..


İlan tarihleri:

Bursa’da :23 Şubat 2020, 27 Şubat 2020 tarihlerindeE-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Vergi Borç Yapılandırması