test
x

2886 Devlet İhale Kanunu 45. Md. Açık İhale

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
02.01.2020

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen; Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, gayrimenkullerin kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
1- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 10321 ada 1 sayılı parselde bulunan E Blok 11 no’lu (54,57 m² brüt) dükkan niteliğindeki gayrimenkulün satılması işi
Tahmini Satış Bedeli: 250.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 7.500,00.-TL
2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Huzur Caddesi No:1 adresindeki (300,48 m²) Hamitler Hizmet Binası muhtarlık dışında kalan kısmının 31/12/2024 tarihine kadar kiralanması işi

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 500,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 3.000,00-TL
3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Kirazlı Mahallesi 158 ada 4-5 parsel Osmangazi Caddesi No:1 adresindeki kahvehanenin (91,16 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiralanması işi
Tahmini Aylık Kira Bedeli: 290,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 1.740,00.-TL
4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Çağlayan Mahallesi 10112 ada 889 parsel 1.7999,20 m² yüzölçümlü tarla nitelikli tam hissenin satılması işi

Tahmini Satış Bedeli: 125.944,00-TL
Geçici Teminat Miktarı: 3.779,00-TL
5- Osmangazi Belediyesi sınırları dahilinde kalan 136 mahallenin 31/12/2020 tarihine kadar Ambalaj atıklarının (cam, metal, plastik, kompozit, ahşap, kağıt-karton) kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1.000,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 360,00-TLİhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Tarih ve Saati : 2 Ocak 2020 Perşembe günü, saat 14:00 de
İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati : 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 12:00’e kadar
İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :
Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md., e- devlet)
c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü ( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge
Tüzel Kişiler ;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
Not:
1- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
2- İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına geçici teminat adı ile ödeme yapılabilir.
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 1. sıradaki ilan için 100,00.-TL diğer ilanlar için 500,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur ..
İlan tarihleri:
Bursa’da :22 Aralık 2019, 27 Aralık 2019 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Vergi Borç Yapılandırması