test
x

2886 D.İ.K Osmangazi Belediyesi Satış ve Kiralama İhalesi 2

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
05.11.2019

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen; Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, gayrimenkullerin satılması ve kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.


1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Ovaakça Merkez Mahallesi Yeni Yalova Yolu Caddesi No:613 adresinde bulunan yapının (40 m²) Yerel Yardımlaşma ve Dayanışma derneklerine 31/12/2021 tarihine kadar kiraya verilmesi işi:

Tahmini Aylık Kira Bedeli : 300,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı : 780,00-TL

2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi İnkaya Mahallesi Uludağ Caddesi No:174 adresindeki 465,32 m²’lik alanın açık otopark olarak kullanılmak amacıyla 31/12/2021 tarihine kadar kiraya verilmesi işi:

Tahmini Aylık Kira Bedeli : 1.000,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı : 2.600,00-TL

3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Yiğitali Mahallesi 230,34 m² yüzölçümlü arsa nitelikli 105 Ada 21 sayılı parselin satılması işi;


Tahmini Satış Bedeli : 49.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: : 1.470,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati : 5 Kasım 2019 Salı günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati : 5 Kasım 2019 Salı günü saat 14.00’e kadarİhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan)veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü ( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge


Tüzel Kişiler ;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının (asılları olmak şartıyla) 5 Kasım 2019 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir.
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
3- İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine yada Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına geçici teminat adı ile ödeme yapılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur ..

İlan tarihleri:

Bursa’da : 26 Ekim 2019, 31 Ekim 2019 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Vergi Borç Yapılandırması