test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre Ambalaj atıklarının toplanması ihalesi

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
01.06.2017 3.051,00 8.475,00

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan  Ambalaj Atıklarının Toplatılması İşi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Osmangazi Belediyesi sınırları dahilinde kalan 136  mahallenin, 02.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında Ambalaj Atıklarının (cam, metal, plastik, kompozit, ahşap, kağıt-karton) kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayırma tesisinde ayrıştırılması işi.
 
 Tahmini Aylık Hizmet Bedeli  :            8.475,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı   :                3.051,00-TL

İhalenin Yapılacağı Yer     : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu


İhale Tarih ve Saati     :  01 Haziran 2017 Perşembe günü, saat 14:00 de


İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :  01 Haziran 2017 Perşembe günü saat 14.00’e kadar 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Md.)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı  
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge

Tüzel Kişiler ;
a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Toplama Ayırma Tesisinin (TAT)  Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)/ Çevre  Lisansı fotokopisi,
g)TAT’ta tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisi’nin diploma fotokopisi
h)Tesisin, ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması konusunda faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunan Kapasite Raporu
h) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
ı)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla)  01 Haziran 2017 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
 
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.


Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..

İlan tarihleri:

Bursa’da :22 Mayıs 2017,    25 Mayıs 2017 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :