test
x

Osmangazi Belediyesi 2886 D.İ.K 45. Md. Kiralama İhalesi

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
03.12.2019

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen; Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, gayrimenkullerin kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Ayan Sokak 7733 ada 1 parselin Atık Getirme Merkezi Tesisi haricindeki atıl ve boş durumda olan 23.612,91 m²’lik kısmın tır parkı olarak 10 yıllığına kiraya verilmesi işi;
Tahmini Aylık Kira Bedeli: 25.000,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 90.000,00-TL
2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi No:4/A Zemin Kat Z-01 adresindeki Belediye Hizmet Binası içindeki dükkanın (Kuyumcu, Giyim Mağazası, Eczane, Telefoncu ve Saatçi) (89,26 m²) 3 yıllığına kiraya verilmesi işi;
Tahmini Aylık Kira Bedeli: 2.000,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 7.200,00-TL
3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi No:4 Zemin Kat Z-25 adresindeki Belediye Hizmet Binası içindeki dükkanın (Kuyumcu, Giyim Mağazası, Eczane, Telefoncu ve Saatçi) (29,93 m²) 3 yıllığına kiraya verilmesi işi;
Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1.000,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 3.600,00-TL
4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi No:4 Zemin Kat Z-26 adresindeki Belediye Hizmet Binası içindeki dükkanın (Kuyumcu, Giyim Mağazası, Eczane, Telefoncu ve Saatçi) (27,22 m²) 3 yıllığına kiraya verilmesi işi;
Tahmini Aylık Kira Bedeli: 950,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 3.420,00-TL
5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi No:4 Zemin Kat Z-27 adresindeki Belediye Hizmet Binası içindeki dükkanın (Kuyumcu, Giyim Mağazası, Eczane, Telefoncu ve Saatçi) (27,27 m²) 3 yıllığına kiraya verilmesi işi;
Tahmini Aylık Kira Bedeli: 950,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 3.420,00-TL


6- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi No:4 Zemin Kat B-01 adresindeki Belediye Hizmet Binası içindeki otoparkın (3,149,00 m²) 3 yıllığına kiraya verilmesi işi;
Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1,950,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 7.020,00-TLİhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Tarih ve Saati : 3 Aralık 2019 Salı günü, saat 14:00 de
İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati : 3 Aralık 2019 Salı günü saat 14.00’e kadar
İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :
Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md., e- devlet)
c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü ( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge
Tüzel Kişiler ;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının (asılları olmak şartıyla) 28 Kasım 2019 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir.
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
3- İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına geçici teminat adı ile ödeme yapılabilir.
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur ..
İlan tarihleri:
Bursa’da :21 Kasım 2019, 25 Kasım 2019 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Vergi Borç Yapılandırması