test
x

Osman Furkan KILINÇ

  Yazı Boyutu - 14 +
Yapı ve Kontrol Müdürlüğü

Yüksek İnşaat Mühendisi

Osman Furkan KILINÇ

0224 270 70 71

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Alemdar Mah. 1.Spor Sokak.No:2-1 Osmangazi/ BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında;
Belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Osmangazi Belediyesi’ni,
Encümen; Osmangazi Belediye Encümeni’ni,
Müdürlük; Yapı Kontrol Müdürlüğü’nü,
Birim; Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı birimleri ifade eder.

Dayanaklar

Madde 4 - Bu yönetmelik, yürürlükteki 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,2872 Sayılı Çevre Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu Sözleşmeleri Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile bunlara bağlı değişiklik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde 5 - Yapı Kontrol Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur:

a) Yapı Denetimi Birimi

b) İşyeri ve Çevre Sağlığı Denetimi Birimi

c) Yapı Yıkım Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün Ana Görevleri

Madde 6 -

 • Müdürlük hedeflerini ve destekleyici faaliyetlerini belirlemek ve izlemek,

 • Müdürlük bütçesini hazırlamak,

 • İlçe sınırları içinde yapılan kaçak inşaatları tespit ederek dosya tanzim etmek, karar için Encümene sunmak,

 • İlçe sınırları içerisinde Encümen kararına istinaden kaçak inşaat, mail-i inhidam ve metruk binalarla ilgili yasal iş ve işlemleri yaptırarak yıkımlarını gerçekleştirmek,

 • İlçe sınırları içerisinde ruhsatsız, mail-i inhidam ve metruk binaların yıkımı, enkazının kaldırılması, yıkım esnasında güvenlik önlemlerin alınması işlemlerini yürütmek

 • Çevre sağlığına yönelik işyeri ve çevre sağlığı denetimlerini şikâyet üzerine ve/veya planlı işyeri denetimlerini yapmak,

 • Riskli Yapı Kararı verilmiş yapıların yıkım süreci takibini başlatmak ve süreçle ilgili yazışmaları yapmak,
 • Riskli yapı yıkım ruhsatının alınmasından itibaren riskli yapının yıkımının gerçekleşmesinin takibini yapmak ve sağlamak.

 • Riskli yapı yıkımı gerçekleştirildiğinde ilgili Bakanlık ve İl Müdürlüğüne bilgilendirme yapmak,

 • Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına; disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamaktır.

 • Yapı Kontrol Müdürü’nün Görevleri

  Madde 7 - Müdürlük Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük hedeflerini, destekleyici faaliyetlerini, Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile birlikte belirler, bu hedef ve faaliyetlerin Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile mutabakatını sağlar, bağlı olduğu yönetici tarafından onaylanan hedeflerin, müdürlük çalışanlarına yaygınlaştırılması faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 8 - Müdürlük Bütçesinin Yönetimi: Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu olarak, kendi müdürlüğünün sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerinin Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda hazırlanmasını sağlar. Planlanan faaliyetler konusunda ilgili diğer müdürlüklerle görüşerek mutabakat sağlar ve mutabık kaldığı faaliyetlere ait harcama bütçesini belirleyerek Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne iletir. Onaylanan bütçe doğrultusunda kurum prosedürleri ile uyumlu harcama faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 9 - Operasyonel Planlama ve Kontrol: Müdürlüğü’ne ait görevlerin etkin, verimli, mevzuata uygun ve zamanında yapılması amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu müdürlük faaliyetlerini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak planlar / planlanmasını sağlar, faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini kontrol eder, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar alır / Birimleri tarafından alınmasını sağlar, planlı çalışma anlayışında öncü rol üstlenir.

  Madde 10 - Tehlike Arz Eden Yapıların (Mail-i İnhidam) Kaldırılması: İlçe sınırları içerisinde riskli yapıların kaldırılması amacıyla, gelen talepleri Yıkım Denetimi Birimi’ne yönlendirir. Risk taşıyan yapıyla ilgili gelişmeleri ilgili Yapı Denetimi Birimi’nden aldığı bilgi ya da raporlarla kontrol eder. Yıkımına karar verilen riskli yapının yıkım işlemlerinin iş güvenliği standartlarında gerçekleşmesi konusunda gerekli görevlendirmeleri yapar. Yıkım sürecini yönetir/yönlendirir.

  Madde 11 - İşyeri ve Çevre Sağlığı Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi: Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla, İşyeri ve Çevre Sağlığı Denetimi Birimi’ni görevlendirir. Şikâyet üzerine ve/veya planlı işyeri ve çevre sağlığı denetimlerinin yapılmasını sağlar. Denetimlerin gerçekleşmesini düzenli aralıklarla aldığı rapor ve toplantılarla kontrol eder, gerektiğinde iyileştirme önlemi alır veya alınmasını sağlar.

  Madde 12 - Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmanın Önlenmesi: İlçe sınırları içerisinde aykırı ve ruhsatsız yapılaşmaların önlenmesi amacıyla, yönelik olarak denetim planını yapar, denetim planının uygulanması konusunda Bölge Denetim Sorumlularını görevlendirir. Planlanan denetimlerin gerçekleşmesini Bölge Sorumlularından aldığı raporlarla kontrol eder, gerektiğinde iyileştirme önlemleri alır veya alınmasını sağlar. Denetimlerin plan dışında gelen şikâyetler doğrultusunda da yapılmasını sağlar. Denetim sonrası tespitler doğrultusunda gerekli uygulamaların yapılması konusunda gerekli birimlere yönlendirmeler yapar. Ruhsatlı ve inşaatı devam eden yapıların denetimi ve kontrolünü gerektiğinde denetler, şikâyetleri dikkate alarak yasalar doğrultusunda mahallede gerekli inceleme yapılmasını sağlar.

  Madde 13 - Riskli Yapıların Kaldırılmasına Yönelik Koordinasyon: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce riskli yapı olarak ilan edilen yapıların yıkılması için gayrimenkul sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlar. Elektrik, su, doğalgaz hizmetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasını sağlar. Gerekli can ve mal güvenliğinin sağlanması için tehlike arz eden yapı çevresi güvenlik şeridi veya tahta perde ile kapatılması işlemlerinin yapılmasını sağlar.

  Madde 14 - Tedarik Yönetimi: Müdürlüğünün hizmet alanları ile ilgili hizmet/taşınır ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alım ihtiyaçlarını kendisine bağlı birim yöneticileri/çalışanlar ile koordineli planlar, Müdürlük bütçesi ile uyumlu olarak alım dosyalarının hazırlanmasına yönelik ilgili görevlendirmeleri yapar. Kendisine onaya sunulan alım dosyalarını değerlendirir, gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Onayladığı alım dosyalarının gelişimini izler, aksaklıklarla ilgili, gerektiğinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek aksaklıkların giderilmesini sağlar. Sonlandırılan alım dosyalarına yönelik hakedişlerin ilgili çalışan tarafından düzenlenerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlar.

  Madde 15 - İş Sağlığı ve Güvenliği: Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, görev ve sorumluluk alanındaki çalışanların işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmasını sağlar.

  Madde 16 - İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük iş sonuçlarını, düzenli aralıklarla değerlendirir, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar planlanmasını sağlar, bu faaliyetlerin gerçekleşmesini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak izler, gerektiğinde yönlendirir.

  Madde 17 - Çalışan Yönetimi: Müdürlüğün tanımlanan hedeflerine ulaşması ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, bağlı çalışanlarına ölçülebilir hedefler belirler ve bu hedeflerin iletişimini kurarak, hedeflerle ilgili mutabık kalır, gerçekleşmeleri, bağlı çalışanlar ile karşılıklı görüşerek değerlendirir, sonuçlara ilişkin geribildirim verir, sonuçları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile paylaşır. Tüm bağlı çalışanlar için planlanan gelişim programlarını değerlendirir, onaylar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, bu gelişim programlarının sonuçlarını izler ve değerlendirir. Çalışanların disiplin kurulu gündemine girecek nitelikteki kurallar, davranışlar konusunda bilgilenmesini ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlar. Çalışanların işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit ederek, disiplini sağlayıcı önlemleri alır.

  Madde 18 - Geliştirme / İyileştirme: Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurumun yönetim sistemleri ve uygulamalarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesine yönelik çalışmalara öncülük eder veya katılımı yönlendirir, bu çalışmalarda iyileştirici / geliştirici öneriler sunar / sunulmasını teşvik eder, planlanan geliştirme / iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde “sürekli gelişim” anlayışının yaygınlaşmasında aktif rol üstlenir.

  Yapı Denetimi Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 19 - Bölge Yapı Kontrollerinin Yapılması: Rutin bölge kontrollerinin yapılması ile hizmet masaları ve telefonla gelen şikâyetleri ve resmi kurumlarca bildirilen tespitleri yerinde incelemek, gerekli işlemleri yapmak, hafta sonları ve resmi tatil günlerinde nöbetçi memur aracılığıyla gelen ihbarları değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmaktır.

  Madde 20 - Yapı Tespit ve Tatil Zaptının Düzenlenmesi: Yapı ile ilgili olarak ruhsat, proje ve tapu araştırmalarını yaparak Yapı Tespit ve Tatil Zaptı tanzim etmek, yapıyı mühürlemek, mühür fekhi yapılması halinde gereği için Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne bildirmek, dosyasını düzenleyerek Encümene iletmek; alınan Encümen kararını vatandaşa, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne iletmektir.
  Proje harici imalatların kaldırılması için ilgilisine süreli tebligat yaparak ve süre sonunda kontrol ederek yasal işlemleri başlatmaktır.

  İşyeri ve Çevre Sağlığı Denetim Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 21 - İşyeri Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi: İlçe sınırları dâhilindeki ruhsatlı işyerlerinin mevzuatın öngördüğü şartlarda çalışıp, çalışmadığının kontrolünü gerçekleştirmek amacıyla, vatandaş şikâyet dilekçeleri, eposta ve dış kurumlar ya da kurum içinden gelen şikâyetler doğrultusunda; ruhsat dosyasını ve işyerini tetkik ederek gerekli yasal işlemleri gerçekleştirmektir.

  Madde 22 - Terk-Tahliye Edilen İşyerlerinin Tespiti ve Ruhsatın İptali: İşyeri ruhsat bilgilerinin fiili durumla uyumlu güncel tutulmasını sağlamak amacıyla, saha denetlenmesi veya dosyaların tek tek taranması sonucu terk-tahliye edildiği tespit edilen işyerlerinin, dosyaları arşivden temin ederek vergi kapanışının kontrolünü gerçekleştirmek, işyerine vergi kapanışına dair belgeyi Gelir İdaresi Başkanlığına ait sistemden alarak ilgili dosyasına eklemek, vergi kapanışı olan işyerlerine ait ruhsat dosyasına eklenmek üzere işyerinin terk-tahliye edildiğini gösterir denetim formunu düzenlemek ve gerekli yazışmaları gerçekleştirerek işyerinin faal olması durumunda CBS, vergi kayıt çıktılarını dosyaya eklemek ve arşivlemektir.

  Madde 23 - İşyeri ve Çevre Sağlığı Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi: Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla, denetimlerde, insan ve çevre sağlığını etkileyen olumsuzlukları tespit etmek, ilgili yasalara göre işlem yapılmasını sağlamak; diğer birimler ile yapılacak olan ortak çalışmalara katılmak, sorumluluğu kapsamındaki çalışmaları zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirmek / getirilmesini sağlamaktır.

  Yapı Yıkım Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 24 - Mail-i İnhidam ve Metruk Yapıların Tespit İşlemlerinin Yapılması: Kurum içi ve dışından gelen 2863 Sayılı Kanun dışındaki mail-i inhidam ve metruk yapı şikâyetlerini değerlendirerek Mail-i İnhidam yapının, 2863 Sayılı Kanun dışında kaldığının tespitini yapmak, tüm teknik çalışmaları gerçekleştirerek dosyasını oluşturmak, malikini belirlemek, Teknik Heyeti Kurmak ve Metruk Binayı incelemek üzere mahalline gidilmesini sağlamak; gerekli tüm incelemeleri yaparak, fotoğraflamaktır.

  Madde 25 - Mail-i İnhidam ve Metruk Yapıların Teknik Raporlarının Hazırlanması ve Gerekli Yasal İşlemler: Mail-i İnhidam ve metruk yapılara ait Teknik Raporu hazırlamak, çıktılarını almak, yapı maliklerine zabıta marifetiyle tebligat yapmak, maliklerin talep ve isteklerinin alarak verilen süre içerisinde yapının yıkılıp yıkılmadığının tespitini gerçekleştirmek; yıkım yapılmış ise Yapı Yıkım Birimi’ni bilgilendirmek, yıkım yapılmamışsa işlem dosyası ile birlikte Encümene yazmaktır.

  Madde 26 - Mail-i İnhidam ve Metruk Yapıların Yıkım İşlemlerinin Takibinin Yapılması: İlçe sınırlarımız içerisinde mail-i inhidam ve metruk yapıların güvenli bir şekilde yıkımının yapılarak yangın veya çökme sonucu oluşacak can ve mal güvenliğini sağlamak. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimsiz metruk yapıların kaldırılmasını sağlayarak sağlıklı ve güvenli çevrenin oluşumuna destek olmak amacıyla, Encümen kararlarına istinaden tehlike arz eden yapıların dosyalarını hazırlanarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce ihaleye çıkartılarak yıkımını sağlamak. Yıkımı belediye tarafından yapılan ruhsatsız yapıların yaklaşık maliyetlerini hazırlamak ve tahsili için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yazılmasını sağlamak, belediye imkânları ile yıkımı yapılamayan ruhsatsız yapıların ihaleye çıkartılarak yıkımın gerçekleştirilmesini sağlamak, gerçekleştirilen yıkımlar sonucu yüklenici firmanın hakedişlerini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermektir.

  Madde 27 - Mail-i İnhidam ve Metruk Yapılarla İlgili İstatistiklerin Çıkarılması: Mail-i inhidam yapıların yıl içindeki durumlarını ortaya koymak amacıyla, ilgili istatistikleri hazırlamak, ilgili dış kurumlara bilgileri vermek, kurum dışı ve içi ile ilgili koordinasyonu sağlamaktır.

  Madde 28 - Yıkım Programının Hazırlanması: Ruhsatsız, ruhsata aykırı, metruk binalar ve riskli yapıların kaldırılması amacıyla, birime gelen evraklarla ilgili kurum içi ve kurum dışı ilgili kurumlarla irtibat kurarak yıkım programını hazırlamak ve çalışmalarını yürütmektir.

  Madde 29 - Yıkımlarla İlgili İhale İşlemlerinin Yapılması: Yıkım ve bertaraf etme işleri için ihale dosyasını hazırlamak, yaklaşık maliyet ve hakediş dosyalarını hazırlamaktır.

  Madde 30 - Yıkım Kararlarının Uygulanması: İlçe sınırları içerisinde ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmaların önlenmesi amacıyla, Yapı Yıkım Birimi’ne havalesi yapılan 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32.maddesine göre Yapı Tatil Zaptı düzenlenmiş, Encümence yıkım kararı alınmış kaçak yapıların ilgili birimlerle koordineli olarak yıkımlarının yapılması koordine etmek, 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18.maddesine göre Devletin Hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaçak yapıların koordineli olarak yıkımlarının yapılmasını koordine etmek, 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.maddesine göre bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli olduğu tespit edilen yapıların ilgili birimlerle koordineli olarak yıkımlarının yapılması ile ilgili evrakların görevliye sevkini gerçekleştirmek; yıkım yapılacak yerde can, mal ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması ve tahliye işlerinin gerçekleştirilmesi çalışmalarını yürütmektir.

  Madde 31 - Risk Durumu Onaylanmış Yapıların Kaldırılması: 6306 sayılı yasa kapsamında Riskli Yapı Kararı verilmiş yapıların yıkım süreci takibini başlatmak, süreçle ilgili yazışmaları yapmak; yıkım ruhsatını düzenlemek ve teslim etmek, hafriyat döküm belgesini düzenlemek ve teslim etmek; riskli yapının yıkımının gerçekleşip gerçekleşmediğinin yerinde kontrolünü yapmak ve yıkımı yapıldığında alanı fotoğraflamak, tutanak tanzim etmek, ilgili Bakanlık ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bilgilendirme yazısını yazmaktır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Evrak ve Arşiv İşlemleri

  Gelen Giden Evrak ile İlgili Yapılacak İşlem:

  Madde 32 - Hizmet Masası aracılığıyla gelen vatandaş / kurum içi / kurum dışı talebin / gelen evrakın bağlı çalıştığı müdürlüğün faaliyet / hizmet alanı ile ilgili olup olmadığını, diğer müdürlükler ile ortak çalışma gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini değerlendirerek ilgili müdürlük / müdürlükler ile iletişim kurar. Talebin çözümüne / yazışmanın gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve belgeleri derler ve standart süresi içinde sistemden Hizmet Masası’na geribildirimde bulunur.

  Arşivleme ve Dosyalama:

  Madde 33 - Çözümlenen talepler ile ilgili bilgi ve belgeleri, kurum içi ve kurum dışı yazışma belgelerini kayıt altına almak amacıyla, sistemde arşivleyerek dijital veri ortamının güncel halde kalmasını sağlar.

  Madde 34 - Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda; evrak yoğunluğunun giderilmesi amacıyla, arşive gönderilen evrakları imha süreleri içerisinde saklayarak süresi dolanları listeler ve gerekli yazışmaları gerçekleştirerek imhaya gönderir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Yetki ve Sorumluluk

  Madde 35 – Yapı Kontrol Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur.

  Madde 36 - Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı birim sorumluları; kendisine verilen, yukarıda anılan görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili müdüre karşı sorumludur.

  Madde 37 - Diğer çalışanlar; müdürlüğe yükümlü, ilgili birim sorumlusu ve müdüre karşı sorumludur.

  ALTINCI BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Çeşitli Hükümler:

  Madde 38 - Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevler gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı / belgeler ve zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
  Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar, yöneticisinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

  Madde 39 - İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Yürürlük

  Madde 40 - Bu yönetmelik Osmangazi Belediye Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer, kesinleştikten sonra web sitesinde yayımlanır.

  Yürütme

  Madde 41 - Bu yönetmelik hükümleri Osmangazi Belediye Başkanı adına Yapı Kontrol Müdürü tarafından yürütülür.

  E-Bülten Aboneliği
  E-Mail Adresiniz :