test
x

Memur Alım Duyurusu

  Yazı Boyutu - 14 +
Bursa İli Osmangazi Belediye Başkanlığından:

İPTAL İLANI

      10.07.2020 tarih ve 31181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilk defa atanmak üzere memur alımı ilanı iptal edilmiştir.

İlan olunur.
  5398/1/1-1
                                                                                                                                                                                                          —— • ——
                                                     
                                                                                                     
      16.07.2020 tarih ve 31187 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı

Bursa İli Osmangazi Belediye Başkanlığından:
                                                                                                
                                                                                                             YENİ İLANI

                   Osmangazi Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.Resmi gazete'de yayınlanmış ilanı görmek için tıklayınız.

SIRA NO KADRO UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ADEDİ NİTELİĞİ CİNSİYET KPSS TÜRÜ KPSS PUANI
1 TAHSİLDAR GİH 8 2 Önlisans düzeyinde eğitim veren okulların Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye, Emlak ve Emlak Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yerel Yönetimler, Bankacılık ve Sigortacılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinin birinden mezun olmak Kadın/Erkek P93 En az 60 Puan
2 VEZNEDAR GİH 7 3 Önlisans düzeyinde eğitim veren okulların Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye, Emlak ve Emlak Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yerel Yönetimler, Bankacılık ve Sigortacılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinin birinden mezun olmak, Kadın/Erkek P93 En az 60 Puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk ceza kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
1) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
2) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, 
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru;
Başvuru formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.osmangazi.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. İlgili başvuru formu için tıklayınız.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak)
h) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi, 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile 17.08.2020 tarihinden 24.08.2020 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) kuruma teslim ederek müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini; 
a)Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)
b) Elektronik ortamda, Belediyemiz www.osmangazi.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir. 
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 
d) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI 
a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 31.08.2020 Pazartesi günü Belediyemiz www.osmangazi.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir. 
c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ne www.osmangazi.bel.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Ayrıca Posta yoluyla da gönderilecektir.
d) Adaylar, Sınav Giriş Belgesini sınava girişte ibraz edecektir. 
e) Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Sözlü sınav; 
Osmangazi Belediyesi Meclis Salonunda; Memur alımı için 03.09.2020 tarihinde saat 10.00’da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 
Sınav Konuları: 
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar 
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
5398/2/1-1
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :