test
x

Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin satılması ve kiralanması işi

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
06.06.2017


OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin satılması ve kiralanması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi;Yunuseli Mahallesi, 2.Yazar Sokak No:23 adresineki WC’lerin 31.12.2026 tarihine kadar kiraya verilmesi işi.

Tahmini Aylık Kira Bedeli : 100,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı : 3.600,00-TL

2- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Gökçeören Mahallesi, 161 ada, 2 parsel Gökçeören Sokak No:62 Hizmet Binasında bulunan Kahvehanenin (90 m²) 31.12.2018 tarihine kadar kiraya verilmesi işi.

Tahmini Aylık Kira Bedeli : 120,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı : 865,00-TL

3- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Küçükdeliller Mahalllesi 163 ada 3 parselde bulunan tarlanın (20.000,00m²) 31.12.2019 tarihine kadar kiraya verilmesi işi.

Tahmini Aylık Kira Bedeli : 200,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı : 2.160,00-TL


4- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Küçükdeliller Mahallesi 209 ada, 1 sayılı arsa nitelikli parselin (473,98m²) satılması işi.

Tahmini Satış Bedeli : 72.000,00-TL
Geçici Teminat Miktarı : 3.600,00-TL


İhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati : 06 Haziran 2017 Salı günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati : 06 Haziran 2017 Salı günü saat 14.00’e kadar

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;

a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Md.)
c) Tebligat için yazılı adres beyanı
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname
f) Noter tasdikli imza sirküsü
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge**

Tüzel Kişiler ;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının (asılları olmak şartıyla) 06 Haziran 2017 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir.
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
3- ** 4. Sıradaki ihaleye sabıka kaydı getirilmeyecektir.


İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.


Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur ..


İlan tarihleri:

Bursa’da :23 Mayıs 2017, 29 Mayıs 2017 tarihlerinde


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :