test
x

2886 45. Madde Açık İhale Usulü İkinci El Giysilerin Dönüştürülmesi

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
26.01.2021

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İKİNCİ EL GİYSİ İHALESİ

Aşağıda listede belirtilen; Tasarrufu Osmangazi Belediyesine ait olan, 2. el giysilerin toplanması-ayrıştırılması işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1- Osmangazi Belediyesi sınırları içinde kalan mahallelerde kullanılmış kıyafet, ayakkabı v.b giysilerin Atık Yönetimi Yönetmeliğince 3 yıl boyunca kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 16.000,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 34.560,00.-TL


İhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Tarih ve Saati : 26 Ocak 2021 Salı günü, saat 14:00
İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati : 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar
İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar:

Gerçek Kişiler;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md., e- devlet)
c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü ( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Toplama/Ayırma belgesi/Geçici faaliyet belgesi
h) Tesiste tam zamanlı olarak çalışan çevre mühendisinin diploma fotokopisi

Tüzel Kişiler ;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
h) Toplama/Ayırma belgesi/Geçici faaliyet belgesi
i) Tesiste tam zamanlı olarak çalışan çevre mühendisinin diploma fotokopisi

Not:
1- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
2- İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına geçici teminat adı ile ödeme yapılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 500,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur..

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :