test
x

2886 D.İ.K 45. Madde Açık İhale Usulü İle Dükkan Satışları

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
25.05.2021

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 8 ADET GAYRİMENKULÜN SATILMASI İŞİ Aşağıdaki listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin satılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 10309 ada 1 sayılı parselde bulunan A4 Blok Zemin kat 11 numaralı dükkan nitelikli (121,80 m²) gayrimenkulün satılması işi; Tahmini Satış Bedeli: 850.000,00.-TL Geçici Teminat Miktarı: 25.500,00.-TL 2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 10310 ada 1 sayılı parselde bulunan B1 Blok Zemin kat 16 numaralı dükkan nitelikli (125,27 m²) gayrimenkulün satılması işi; Tahmini Satış Bedeli: 865.000,00.-TL Geçici Teminat Miktarı: 25.950,00.-TL 3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 10310 ada 1 sayılı parselde bulunan D1 Blok Zemin kat 11 numaralı dükkan nitelikli (79,57 m²) gayrimenkulün satılması işi; Tahmini Satış Bedeli: 470.000,00.-TL Geçici Teminat Miktarı: 14.100,00.-TL 4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 10310 ada 1 sayılı parselde bulunan D1 Blok Zemin kat 12 numaralı dükkan nitelikli (104,02 m²) gayrimenkulün satılması işi; Tahmini Satış Bedeli: 605.000,00.-TL Geçici Teminat Miktarı: 18.150,00.-TL 5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 10310 ada 1 sayılı parselde bulunan E2 Blok Zemin kat 12 numaralı dükkan nitelikli (79,64 m²) gayrimenkulün satılması işi; Tahmini Satış Bedeli: 505.000,00.-TL Geçici Teminat Miktarı: 15.150,00.-TL 6- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 10310 ada 1 sayılı parselde bulunan E3 Blok Zemin kat 22 numaralı dükkan nitelikli (121,23 m²) gayrimenkulün satılması işi; Tahmini Satış Bedeli: 835.000,00.-TL Geçici Teminat Miktarı: 25.050,00.-TL 7- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 10310 ada 1 sayılı parselde bulunan E4 Blok Zemin kat 11 numaralı dükkan nitelikli (123,17 m²) gayrimenkulün satılması işi; Tahmini Satış Bedeli: 855.000,00.-TL Geçici Teminat Miktarı: 25.650,00.-TL 8- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 10323 ada 1 sayılı parselde bulunan 4. Blok Zemin Kat 23 numaralı dükkan nitelikli (144,00 m²) gayrimenkulün satılması işi; Tahmini Satış Bedeli: 1.070.000,00.-TL Geçici Teminat Miktarı: 32.100,00.-TL İhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu İhale Tarih ve Saati: 25 Mayıs 2021 Salı Günü 14.00’de Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2021 Pazartesi Günü 15.00’e kadar İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar : Gerçek Kişiler; a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet) b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md., e- devlet) c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak) d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü (son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş) Tüzel Kişiler; a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge c) Ticaret Sicil Gazetesi d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi, g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü. Not: 1- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir. 2- İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına yapılabilir. İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 100,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :