test
x

2886 Osmangazi Belediyesi Kiralama İhalesi 2

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
07.03.2019

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen; Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, gayrimenkullerin kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mh. 10310 ada, 1 parsel, C2 Blok Zemin Kat 22 nolu (80,52 m²) dükkanın 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilmesi işi
Tahmini Aylık Kira Bedeli : 1.700,00-TL +KDV
Geçici Teminat Miktarı : 1.836,00-TL
2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mh. 10310 ada, 1 parsel, C2 Blok Zemin Kat 23 nolu (119,39 m²) dükkanın 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilmesi işi
Tahmini Aylık Kira Bedeli : 3,100-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı : 3.348,00-TL
3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mh. 10310 ada, 1 parsel, C2 Blok Zemin Kat 24 nolu (83,97 m²) dükkanın 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilmesi işi.
Tahmini Yıllık Kira Bedeli : 2.200,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı : 2.376,00-TL

İhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati : 7 Mart 2019 Perşembe günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati : 7 Mart 2019 Perşembe günü saat 14.00’e kadar
İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan , e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname
f) Noter tasdikli imza sirküsü( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge
Tüzel Kişiler ;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının (asılları olmak şartıyla) 7 Mart 2019 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir.
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur ..

İlan tarihleri:

Bursa’da : 25 Şubat 2019, 1 Mart 2019 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :