test
x

2886 Sayılı D.İ.K 45. madde Açık Artırma Usulü ile Konut Satışı

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
10.11.2022

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
7 ADET GAYRİMENKULÜN SATILMASI İŞİ

Aşağıdaki listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin satılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.


1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi 7573 ada 2 parselde bulunan C Blok 2. kat 5 numaralı daire nitelikli (128,00 m² 3+1) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 1.675.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 50.250,00.-TL

2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi 7573 ada 2 parselde bulunan C Blok 2. kat 6 numaralı daire nitelikli (112,00 m² 2+1) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 1.450.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 43.500,00.-TL

3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi 7573 ada 2 parselde bulunan C Blok 3. kat 7 numaralı daire nitelikli (128,00 m² 3+1) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 1.675.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 50.250,00.-TL

4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi 7573 ada 2 parselde bulunan C Blok 3. kat 8 numaralı daire nitelikli (112,00 m² 2+1) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 1.450.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 43.500,00.-TL

5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi 7573 ada 2 parselde bulunan D Blok 2. kat 6 numaralı daire nitelikli (128,00 m² 3+1) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 1.700.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 51.000,00.-TL

6- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi 7573 ada 2 parselde bulunan D Blok 3. kat 7 numaralı daire nitelikli (112,00 m² 2+1) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 1.450.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 43.500,00.-TL

7- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi 7573 ada 2 parselde bulunan D Blok 3. kat 8 numaralı daire nitelikli (128,00 m² 3+1) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 1.700.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 51.000,00.-TL


İhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Tarih ve Saati: 10 Kasım 2022 Perşembe Günü 14.00’de
Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 9 Kasım 2022 Çarşamba Günü 12.00’e kadar

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md., e- devlet)
c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü (son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)

Tüzel Kişiler;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine ihale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
Not:
1- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
2- İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına yapılabilir.
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 250,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :