test
x

2886 Sayılı D.İ.K İle Arsa Satışları

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
22.06.2023

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5 ADET GAYRİMENKULÜN SATILMASI İŞİ

Aşağıdaki listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin satılması işi; 1. ve 2. sıralı ilanlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile 3. 4. ve 5. sıralı ilanlar ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Alaşar Mahallesi 4476 ada 40 parselde bulunan arsa nitelikli (2.873,43 m² 1/1000 Ölçekli Toplu İş Yeri alanında kalmaktadır.) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 16.500.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 495.000,00.-TL

2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesi 1351 ada 6 parselde bulunan arsa nitelikli (553,33 m² 1/1000 Ölçekli Yenihal Kavşak ve Çevresi Düzenleme İmar Planı kapsamında bitişik nizam 4 kat ticaret alanında kalmaktadır.) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 6.500.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 195.000,00.-TL

3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi 5158 ada 16 parselde bulunan arsa nitelikli (582,00 m² 1/1000 Ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında bitişik nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır.) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 4.075.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 122.250,00.-TL

4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 10230 ada 12 parselde bulunan arsa nitelikli (673,62 m² 1/1000 Ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında serbest nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır.) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 2.695.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 80.850,00.-TL

5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi 6560 ada 55 parselde bulunan bağ-bahçe nitelikli (597,12 m² 1/1000 Ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında emsal= 0,05 yapılaşma koşullu bağ-bahçe alanında kalmaktadır.) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 2.385.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 71.550,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Tarih ve Saati: 22 Haziran 2023 Perşembe Günü 14.00’de
Evrakları Sunma Tarih ve Saati: İhaleye iştirak edecek olanlar her bir ihale şartnamesi ve eklerini 250,00 (İki Yüz Elli) TL bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar satın alabilir.
İstekliler tarafından, istenilen belgeler ve teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’a kadar (Santral Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. No:10 Osmangazi/BURSA) adresindeki ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığı’na, (Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Belirtilen saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
*Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
*İhale Komisyon Başkanlığı’na verilen teklifler ve belgeler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar:

Gerçek Kişiler;
a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)
c) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md., e- devlet)
d) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediye’den temin edilecektir.)
e) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak (süresiz)
f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü (son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname (Vekaleten katılımlarda vekalet edenin ve edilenin bahsedilen evrakları eksiksiz olarak sunmaları gereklidir.)
h) Şartname bedeline ait makbuz ve şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan
h) Teklif Mektubu (1. ve 2. sıralı ilan için geçerlidir. İç zarf içerisinde sunulacaktır.)

Tüzel Kişiler;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine ihale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü
h) Tüzel kişilik dernek ise; dernek faaliyet belgesi (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış)
i) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak yetkilinin nüfus cüzdan fotokopisi ve kanuni ikametgahı
j) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediye’den temin edilecektir.)
k)Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ve şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan
l) Teklif Mektubu (1. ve 2. sıralı ilan için geçerlidir. İç zarf içerisinde sunulacaktır.)

*İç Zarf: Teklif mektubundan oluşur. 35/a maddesine göre hazırlanacak teklif mektubu ihaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir. Bütün belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, soyadı, ticaret ünvanı ve kanuni tebligatına ilişkin adres yazılarak yapıştırılacak ve istekli tarafından imzalanacaktır. İhale komisyonu tarafından uygun bulunulduğu yerde; ihaleye teklif sunacak gerçek veya tüzel kişilerden, geçerli tekliflerden en yüksek teklifin altında olmamak kaydıyla, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihaleye ait şartname ve eklerinde belirtilen kriterlere göre ihale sonuçlandırılır.

Not:
1- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
2- İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına yapılabilir.
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 250,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :