test
x

2886 sayılı ihale kanun 36. maddesine göre kat karşılığı inşaat yaptırılması işi

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
30.01.2018

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen; Mülkiyeti Belediyemize ait arsaların üzerine Kat Karşılığı İnşaat  Yaptırılması İşi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36.Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Yunuseli Mahallesi 7518 ada, 1 – 2 sayılı parseller üzerine (1 parsel 6.339,66 m², 2 parsel 2.676,35m²) toplam 13.524,01 m² emsal  alan olarak Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi.

Yapı yaklaşık maliyeti muhammen bedeli  :  11.928.176,80.-TL
Geçici teminat bedeli       :         357.846,00.-TL

2- Yunuseli Mahallesi 7519 ada, 1 sayılı parsel üzerine (9.010,58 m²) toplam 13.515,87 m² emsal  alan olarak Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi.

Yapı yaklaşık maliyeti muhammen bedeli  :  11.920.997,30.-TL
Geçici teminat bedeli       :         357.630,00.-TL

I. Mülkiyeti Belediyemize ait Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması işi 1. (Birinci) sıradaki 7518 ada 1-2 sayılı parseller deki ihale 30/01/2018  tarihinde Salı günü saat 14:00 da, 2. (ikinci) sıradaki 7519 ada 1 sayılı parseldeki ihale 30/01/2018 tarihinde Salı günü saat 14:30 da  Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10’daki Belediye Hizmet binasının 1. Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

II. İhale suretiyle yaptırılacak olan Kat Karşılı İnşaat Yaptırılması işine ait idari şartname  her gün çalışma saatleri içerisinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası 1. kat DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE Satın Alma Servisinde görülebilir.
III. İhaleye iştirak edecek olanlar her bir ihale Şartnamesi ve ekleri için 2.000,00 (İkibin) TL bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar satın alınabilir.
IV. İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar (Santral Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. No:10 Osmangazi/ BURSA) adresindeki ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına, (Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Servisine) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Belirtilen saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
V. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar 12:00) komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
VI. İhale Komisyon Başkanlığı’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
VII. İstekliler ihale alanı ile ilgili tekliflerinde idare lehine %30’un altında (%30 dahil) teklif veremeyecektir. İdare  lehine verilen %30 altındaki (%30 dahil) teklifler kabul edilmeyecektir.
VIII. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
IX. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
X. İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
XI. İşin bitirme süresi sözleşme tarihinden itibaren 20(Yirmi) aydır.
XII. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi idari şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
XIII. Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilebilir. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
İsteklilerin:
A) İkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi
B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2018 yılı vizeli),
1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)
C) İmza sirkülerini vermesi,
1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)
D) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)
E)  Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Yabancı iştirakçilerin belgelerinin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması halinde, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.   
F) Her bir ihaleye ait İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat vermesi,
G) 1. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler
İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin % 50’ü kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-A  Grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, II. grup işlere ait iş bitirme belgesinde tanımlı konut tipi, iskan ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.)
2.  İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve  görevlerini belirten belge,
3. Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.            (Firmalar, yasaklı olmadıklarını taahhütname şeklinde verecektir.)
6. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdari şartnamenin 8. Maddesi G bendinde belirtilen kriterlere uygun olarak belgelerin hazırlanması ve sunulması.
H) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde,  ‘yukarıda istenilen belgelerin (G/1’’ bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak, Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda “G/1” bendinde “Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler” bölümünde belirtilen hususlar ve niteliklerin tamamını, Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin % 40’ ını sağlaması şarttır.
İ) Yer Görme Belgesi (İdare tarafından verilecektir)
J)  Şartname Alındı Makbuzu

     Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, soyadı, ticaret ünvanı ve kanuni tebligatına ilişkin adres yazılarak yapıştırılacak ve istekli tarafından imzalanacaktır.

İlan tarihleri:

Bursa’da          :18/01/2018,  22/01/2018 tarihlerinde
İstanbul’da           :18/01/2018
Resmi Gazete’de  :18/01/2018

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :