test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre Ambalaj atıklarının toplanması ihalesi ve kiralama ihalesi

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
25.07.2017

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 
Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan  Ambalaj Atıklarının Toplatılması İşi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.


1- Osmangazi Belediyesi sınırları dahilinde kalan 136  mahallenin, 01.08.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında Ambalaj Atıklarının (cam, metal, plastik, kompozit, ahşap, kağıt-karton) kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayırma tesisinde ayrıştırılması işi.
 
 Tahmini Aylık Hizmet Bedeli  :            25.000,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı   :                3.750,00-TL

2- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Gündoğdu Mahallesi 10169 ada 49 parsel üzerinde yer alan verici istasyon odası ve anten yerinin (10m²) 31.12.2019 tarihine kadar kiraya verilmesi işi.

Tahmini Aylık Hizmet Bedeli  :            200,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı   :                2.160,00-TL

İhalenin Yapılacağı Yer     : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati     :  25 Temmuz 2017 Salı günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :  25 Temmuz 2017 Salı günü saat 14.00’e kadar 


İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :


Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Md.)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı  
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge

Tüzel Kişiler ;

a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Toplama Ayırma Tesisinin (TAT)  Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)/ Çevre  Lisansı fotokopisi,**
g)TAT’ta tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisi’nin diploma fotokopisi**
h)Tesisin, ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması konusunda faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunan Kapasite Raporu**
ı) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
i)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla)  25 Temmuz 2017 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

** Sadece 1.sıradaki ihale için getirilecektir.
 
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.


Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..

İlan tarihleri:

Bursa’da :14 Temmuz 2017,    18 Temmuz 2017 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :