test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre gayrimenkul kira verilmesi işi ihaleleri

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
12.03.2019

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen;  Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, gayrimenkullerin satılması işi ve  kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51/e maddesine istinaden Pazarlık Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi   Çaybaşı  köyü 121  ada 1 parseldeki tarlanın  (1.740,08m²)  31.12.2021 tarihine kadar 3  yıllığına kiraya verilmesi işi.
        Tahmini Yıllık Kira Bedeli  :              600,00-TL+KDV
        Geçici Teminat Miktarı       :                   540,00-TL
2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi   Küçükdeliller Mh. 208 ada 38 parsel  deki (151,15m²)  tarla ile 41 perseldeki tarlanın  (2.507,86m²)  31.12.2021 tarihine kadar 3  yıllığına kiraya verilmesi işi.
Tahmini Yıllık Kira Bedeli  :             1.200,00-TL+KDV
 Geçici Teminat Miktarı       :                   1.080,00-TL
3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mh. 10310 ada, 1 parsel, B1 Blok Zemin Kat 19  nolu (73,57 m²)  dükkanın 31.12.2021  tarihine kadar kiraya verilmesi işi. 
   Tahmini Aylık Kira Bedeli  :             1.900,00-TL +KDV
         Geçici Teminat Miktarı       :                     2.052,00-TL


İhalenin Yapılacağı Yer   : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati     : 12 Mart 2019  Salı günü, saat 14:00 de


İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :  12 Mart  2019  Salı  günü saat 14.00’e kadar 


İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :
Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan ), Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak) 
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza beyanı( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge (e-devlet)
h) Tarım İl Müdürlüğü’nden belge (tarım yapıldığına dair)*

Tüzel Kişiler ;
a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
h) Tarım İl Müdürlüğü’nden belge (tarım yapıldığına dair)*
Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla)12 Mart  2019 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

* İlan listesinde 1. Ve 2. Sıradaki ihaleye katılmak isteyenler bu belgeyi getirecektir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..

İlk İlan tarihleri:

Bursa’da : 16 Şubat  2019,   19 Şubat 2019 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :