test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre gayrimenkul kiralanması işi

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
23.02.2017

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin satılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Doğancı Mh. 112 ada 10 parselde tarla vasfında bulunan (3.191,93m²) taşınmazın 31.12.2019 tarihine kadar kiraya verilmesi işi.
 
 Tahmini Aylık Kira Bedeli  :             50,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı   :               540,00-TL


2- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Orhanbey Mh. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı içindeki 30 nolu Dükkanın (11,2 m²) 31.12.2018 tarihine kadar kiraya verilmesi işi.
  
 Tahmini Aylık Kira Bedeli  :             550,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı   :              1.320,00-TL

3- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Orhanbey Mh. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı içindeki 85 nolu Dükkanın (10,7 m²) 31.12.2018 tarihine kadar kiraya verilmesi işi.
  
 Tahmini Aylık Kira Bedeli  :             600,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı   :              1.440,00-TL

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Orhanbey Mh. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı içindeki  21 nolu Dükkanın (9,4 m²) 31.12.2018 tarihine kadar kiraya verilmesi işi.
  
 Tahmini Aylık Kira Bedeli  :             630,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı   :              1.512,00-TL

İhalenin Yapılacağı Yer     : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu


İhale Tarih ve Saati     :  23 Şubat 2017 Perşembe günü, saat 14:00 de


İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :  23 Şubat 2017 Perşembe günü saat 14.00’e kadar 


İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Md.)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı  
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge


Tüzel Kişiler ;
a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla)  23 Şubat 2017 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
 
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  20,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.


Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..

İlan tarihleri:
Bursa’da : 10 Şubat 2017,     14 Şubat 2017 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :