test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre gayrimenkul kiralanması işi 4

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
31.07.2018

Aşağıda listede belirtilen;  Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan,  gayrimenkulün kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51/e  maddesine istinaden Pazarlık Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait;  Osmangazi İlçesi; Emek-Adnan Menderes Mh. Osmanağa Cd. No:69  adresindeki Belediye Hizmet Binası içindeki yerin (40m²) PTT şubesi olarak 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilmesi işi.
        Tahmini Aylık Kira Bedeli  :             150,00-TL+KDV
        Geçici Teminat Miktarı       :            900 ,00-TL
İhalenin Yapılacağı Yer     : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Tarih ve Saati     :  31 Temmuz 2018  Salı günü, saat 14:00 de
İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :  31 Temmuz  2018  Salı  günü saat 14.00’e kadar 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :
Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan , e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak) 
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge

Tüzel Kişiler ;
a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla) 31 Temmuz  2018 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..
İlk İhale ve İlan tarihleri:
17 Temumuz 2018 Salı günü
Bursa’da : 5 Temmuz  2018,   09 Temmuz 2018 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :