test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre gayrimenkul kiraya verilmesi işi

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
22.01.2019

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen;  Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, gayrimenkullerin kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.  maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  İsmetiye Mahallesi 4045 ada 144 sayılı parselde bulunan tarlanın (17.684,93 m²)  31/12/2021 tarihine kadar kiraya verilmesi işi  
     Tahmini Yıllık Kira Bedeli  :          12.000,00-TL+KDV
        Geçici Teminat Miktarı       :           1.275,00-TL
2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Seferiışıklar Mahallesi 103 ada 3 sayılı parselde bulunan tarlanın  (16.425,68 m²)   31/12/2021 tarihine kadar kiraya verilmesi işi
  Tahmini Yıllık Kira Bedeli  :                    3.000,00-TL+KDV
       Geçici Teminat Miktarı       :                      1.062,00-TL

İhalenin Yapılacağı Yer :   Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati:    22 Ocak 2019  Salı günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati:  22 Ocak  2019  Salı  günü saat 14.00’e kadar 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :
Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan , e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak) 
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge
h) Tarım İl Müdürlüğü’nden belge (tarım yapıldığına dair)

Tüzel Kişiler ;
a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
h) Tarım İl Müdürlüğü’nden belge


Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla) 22 Ocak  2019 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.


İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur.

İlan tarihleri:

Bursa’da : 11 Ocak  2019,   16 Ocak 2019 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :