test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre gayrimenkul satılması ihalesi

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
09.01.2018

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin satılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Seferiışıklar Köyü 103 ada, 3 sayılı parselde bulunan tarla niteliğindeki (16.425,68 m²)  gayrimenkulün satılması işi. 
 
 Tahmini Satış Bedeli    :           1.642.568,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                    49.278,00-TL

2- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Küçükdeliller Mahallesi 208 ada, 41 sayılı parselde bulunan tarla niteliğindeki (2.507,86m²) gayrimenkulün satılması işi.  

 Tahmini Satış Bedeli    :           250.786,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   7.524,00-TL

3- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Sakarya Mh.Celal Bayar Cd. Osmangazi Apt. No:98 K.1 Daire 1 (2638 ada, 35 sayılı parsel) adresinde bulunan (88,00m²) gayrimenkulün satılması işi.  
 Tahmini Satış Bedeli    :           125.000,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :                   6.250,00-TL


İhalenin Yapılacağı Yer     : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati     :  09 Ocak 2018  Salı günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :  09 Ocak 2018  Salı günü saat 14.00’e kadar 
İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;

a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Md.)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı  
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü

Tüzel Kişiler ;

a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla)  09 Ocak 2018 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
 
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..
İlan tarihleri:
Bursa’da : 28 Aralık 2018,     31 Aralık 2018 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :