test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre gayrimenkul satılması işi ihalesi 23

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
11.10.2018

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkulün satılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.


1- Mülkiyeti Belediyemize ait Bursa İli Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mh. 4045 ada, 144 sayılı parselde bulunan 17.684,93 m² alanlı, tam hisseli tarla niteliğindeki gayrimenkulün satılması işi.
  
Tahmini Satış Bedeli     :        2.300.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı     :             69.000,00-TL

a) İhale 11.10.2018 tarihinde Perşembe günü Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10’daki Belediye Hizmet binasının 1. Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce  saat 14:00’da yapılacaktır.
b) İhale suretiyle satılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Belediyemiz hizmet binası 1. katında bulunan DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE İhale Servisinde görülebilir.
c) İhaleye iştirak edecek olanlar 100 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.
d) İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
e) İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
f) Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 14:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan İHALE SERVİSİNE (1.katta bulunan) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
g) Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları  alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
h) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
i) İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
j) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.


İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :
Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan , e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak) 
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge

Tüzel Kişiler ;
a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza sirküsü
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defterinin fotokopisi,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

İlan tarihleri:

Bursa’da          : 02/10/2018, 05/10/2018 tarihlerinde
İstanbul’da           : 02/10/2018
Resmi Gazete’de  : 02/10/2018

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :