test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre gayrimenkul satılması işi ihalesi 26

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
20.11.2018

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen;  Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, gayrimenkullerin satılması işi ve  kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.  maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Büyükdeliller Mh. 16. Aslan Sk. No:7 adresindeki  evin 31.12.2020  tarihine kadar kiraya verilmesi işi.
        Tahmini Aylık Kira Bedeli  :               100,00-TL
        Geçici Teminat Miktarı       :                    360,00-TL
2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Tuna Mh.  Etibank Cd. 8. Ova Sk.  1738 ada 29 parselde bulunan  Hizmet Binasının zemin, 1. Kat ve Çatı katının 31.12.2020  tarihine kadar kiraya verilmesi işi.
        Tahmini Aylık Kira Bedeli  :              400,00-TL+KDV
        Geçici Teminat Miktarı       :                1.440,00-TL
3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi   Küçükdeliller Mh 163 ada 3 parselde bulunana tarlanın (101.617,08m²) 3 yıllığına kiraya verilmesi işi.
        Tahmini Yıllık Kira Bedeli  :              9.600,00-TL+KDV
        Geçici Teminat Miktarı       :                   2.880,00-TL
4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Uluçam Köyü 102 ada 11 sayılı parseldeki tarlanın (536,92m²) satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :             53.692,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :              2.685,00-TL

5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Yenikaraman Mh. 764 ada, 53 sayılı parselde bulunan arsanın (39,53m²) satılması işi. 
 Tahmini Satış Bedeli    :            158.120,00-TL
  Geçici Teminat Miktarı   :              7.906,00-TL


İhalenin Yapılacağı Yer   : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati     : 20 Kasım 2018  Salı günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :  20 Kasım  2018  Salı  günü saat 14.00’e kadar 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :
Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan , e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak) 
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge*

Tüzel Kişiler ;
a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.


Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla) 20 Kasım  2018 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

*İlan listesinde 4. Ve 5.  Sıradaki ihaleye katılmak isteyenler bu belgeyi getirecektir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..

İlan tarihleri:

Bursa’da : 08 Kasım  2018,   13 Kasım 2018 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :