test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre gayrimenkul satılması işi ihalesi 33

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
18.12.2018

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda listede belirtilen;  Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan gayrimenkullerin satılması ve   kiralanması  işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51/e  maddesine istinaden Pazarlık Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Dağakça Mahallesi  246 (16.062,00m²)  ve 248 (5.300,00 m²) parsellerde bulunan tarlaların  31.12.2021 tarihine kadar kiralanması işi. 
  Tahmini  Aylık Kira Bedeli :             150,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı  :         1.620,00-TL
2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Yiğitali Mahallesi 105 ada, 21 sayılı parselde bulunan (230,34 m²)arsa  niteliğindeki   gayrimenkulün satılması işi.

Tahmini Satış Bedeli    :           57.585,00-TL
Geçici Teminat Miktarı   :         2.880,00-TL

İhalenin Yapılacağı Yer    : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati    :  18 Aralık 2018  Salı  günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati: 18 Aralık  2018   Salı  günü saat 14:00’de  kadar

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan , e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak) 
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge*

Tüzel Kişiler ;
a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla) 18 Aralık  2018 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
3- İhale evrakları teslim edildikten  sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine yada Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri  Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70  hesabına geçici teminat adı ile  ödeme yapılabilir.

*2. Sıradaki satış ihalesi için getirilmeyecek
  
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :