test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre gayrimenkul satılması işi ihalesi 37

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
26.03.2019

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen;  Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, gayrimenkullerin satılması işi ve  kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.  maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.
 1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mh. 10310 ada, 1 parsel, A1 Blok Zemin Katta bulunan 11  nolu (66,10 m²)  dükkanın 31.12.2021  tarihine kadar kiraya verilmesi işi. 
   Tahmini Aylık Kira Bedeli  :             1.500,00-TL +KDV
         Geçici Teminat Miktarı       :                     1.620,00-TL

2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mh. 10315 ada 1 parsel C Blok 1. Katta bulunan  7 nolu (144,92 m²  3+1) gayrimenkulün satılması işi. 

   Tahmini Satış Bedeli    :           337.000,00-TL
   Geçici Teminat Miktarı   :            10.110,00-TL

3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mh. 10326 ada 1 parsel,  A Blok 2. Katta bulunan 13 nolu (149,86 m²  3+1) gayrimenkulün satılması işi. 

  Tahmini Satış Bedeli    :           367.000,00-TL
   Geçici Teminat Miktarı   :            11.010,00-TL

4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Soğanlı Mh. 10427 ada 1 parsel,  D Blok 2. Katta bulunan 7 nolu (145,58 m²  3+1) gayrimenkulün satılması işi. 

  Tahmini Satış Bedeli    :           360.000,00-TL
   Geçici Teminat Miktarı   :            10.800,00-TL


İhalenin Yapılacağı Yer   : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati     : 26 Mart 2019  Salı günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :  26 Mart  2019  Salı  günü saat 14.00’e kadar 


İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti veya Nüfus Kayıt Örneği(Muhtarlıktan , e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak) 
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza beyanı yada sirküsü( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge*


Tüzel Kişiler ;
a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla) 26 Mart  2019 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
3- İhale evrakları teslim edildikten  sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine yada Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri  Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70  hesabına geçici teminat adı ile  ödeme yapılabilir.   

*1. Sıradaki  ihaleye katılacaklar getirecektir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..

İlan tarihleri:

Bursa’da :15  Mart  2019,  20 Mart  2019 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :