test
x

Alacahırka Spor Tesisi Yapım Uygulama İnşaat İşi.

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
11.03.2011 0 0

İhale Kayıt Numarası : 2011/20587 1 - İdarenin a) adresi : S.Garaj Mah. Ulubatli Hasan Bulv. 6 16050 b) telefon ve faks numarası : 2244441601 - 2242707033 c) elektronik posta adresi (varsa) : osmangazi@osmangazi.bel.tr 2 - İhale konusu yapım işinin niteliği, türü ve miktarı : İnşaat, Elektrik ve Müşterek Tesisat Olmak Üzere Toplam 379 Kalem Yapım Uygulama İşi. İşe Başlama Tarihi : Sözleşme İmzalandığı tarihten itibaren 5 ( beş ) takvim günüdür. İşin Süresi : İşyeri teslim tarihi itibariyle 240 ( ikiyüzkırk ) takvim günüdür 3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin: a) Yapılacağı yer : Alacahırka Mahallesi Osmangazi / BURSA b) Tarihi ve saati : 11.03.2011 - 10:00 4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler : 4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir ; a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi. 1-Gerçek kişi olması halinde,kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ,odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge , 2-Tüzel Kişi olması halinde,ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. b)Teklif vermeye yetkili olduğunu olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri . 1-Gerçek kişi olması halinde ,noter tasdikli imza beyannamesi. 2-Tüzel kişi olması halinde ,ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları ,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazatesinde bulunmaması halinde ,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri . c) Şartnamenin 10 uncu maddesinin ( a )-( b )-( c )-( d )-( e )-( g ) ve ( i ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname , d)Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. e)Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. f)İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlilik belgeleri. g)Vekaleten İhale katılma halinde,vekil adına düzenlenmiş ,ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, h)İsteklinin ortak girişim olması halinde,şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi . i)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin ,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları,ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge. k)Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname . İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin a) ve b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur .İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından ,iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine /en az %51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak ( i ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır . 4.2 Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.2.1-Bu iş için isteklinin teklif edeceği bedelin % 10 undan az olmamak üzere nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak belgeler. 4.3 Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.3.1-İhalelerde aday ve isteklilerden ; a)Gerçek kişi olması halinde,kayıtlı olduğu ticaret ve veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından,ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ,tüzel kişilin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, c)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, ç)Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri . Vekaleten İhaleye katılma halinde ; vekil adına düzenlenmiş,ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur. İş ortaklığında ,iş ortaklığı beyannamesinin ve iş otaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından,ilgisine göre birinci fıkranın a)-b)-c) ve ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 4.3.2-Yönetmeliğin 8.maddesinin (e) bendine göre değerlendirilmek üzere isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde ,uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. 4.3.3-İş deneyimi olarak ,istekli tarafından teklif edilen bedelin % 80 " i oranında,ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi . 4.3.4-Personel durumuna ilişkin belgeler ; Yüklenici;İhale konusu işi yerine getirmek için aşağıda belirtilen teknik personelin belgelerini(diploma,meslek odası kayıt belgesi,sertifika v.b ) sözleşmeden önce idareye sunacaktır. 1 Adet Şantiye Şefi / İnşaat Mühendisi / 2 Yıl Deneyimli 1 Adet Kontrol Elemanı / Harita Mühendisi / 2 Yıl Deneyimli 4.3.5-Yüklenici;İhale konusu işi yerine getirmek için aşağıda cinsi, çeşidi ve adedi belirtilen makine techizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulunduracaktır 2 Adet Kamyon 1 Adet Jeneratör 1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör 1 Adet Paletli Ekskavatör 1 adet Nivo 1 Adet Binek Araç 1 Adet Vibratör 1 Adet Mobil Vinç 4.3.6-İdare, kanunlara ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve rekabet engellemeyecek şekilde şartnamenin diğer hususlar kısmında belirtmek suretiyle ihale konusu işin yerine getirilmesine yönelik gerekli gördüğü diğer kriterlere ilişkin düzenleme yapılabilir. 4.4-Bu ihalede benzer iş olarak ; ( B IV ) Grubu İşlerin tamamı kabul edilecektir .İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri ; İnşaat Mühendisliğidir. 5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ,teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir. 7-İhale dökümanının görülmesi ve satın alınması. 7.1-İhale dökümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 7.2-İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi , aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. 9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 " ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir . 11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ( doksan) takvim günüdür . 12-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir. 13-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler . 14-İhalede, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve , Restorasyon ,Restitüsyon Projeleri , Sokak Sağlıklaştırma ,Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme , Muhafaza , Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik esasları uygulanacaktır.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :