test
x

Altınova Mahallesi Buttim İş Merkezi yanında bulunan Y:9-10 nolu Hobi Bahçesinin kiraya verilmesi işi

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
21.02.2013 850.0000 300.0000

5-Tasarrufu Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi- Altınova Mahallesi Buttim İş Merkezi yanında bulunan Y:9-10 nolu Hobi Bahçesinin(mevcut durumu ile)(563,77m²) 31.12.2014 tarihine kadar kiraya verilmesi işi.

Tahmini Aylık Kira Bedeli : 300,00 + KDV.-TL
Geçici Teminat Miktarı : 850,00.-TL


İhalenin Yapılacağı Yer :Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati : 21 Şubat 2013 Perşembe günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :21 Şubat 2013 Perşembe günü saat 14:00’e kadar

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)
b) İkametgah Belgesi
c) Tebligat için yazılı adres beyanı
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname
f) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge**
g) Noter tasdikli imza sirküsü

Tüzel Kişiler ;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defterinin fotokopisi, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:
1- Kiralama İhalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarını (asılları olmak şartıyla) 21 Şubat 2012 tarihi saat 14:00’e kadar İhale servisine getirmeleri gerekmektedir.
2- Kira şartnamesi gereği ilan listesindeki yerlere sadece kullanım amacına uygun olanlar katılacaktır.
** 3- 7. sıradaki satış için “Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı” getirilmeyecek.
4- 2. Sıradaki ihaleye yalnız spor kulüpleri katılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 10,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur ..

İlan tarihleri:


Bursa’da : 8 Şubat 2013, 11 Şubat 2013 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :