test
x

Gayrimenkul satış ihalesi

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
19.02.2013 7081310.0000 354066.0000

Tahmini satış bedeli 7.081.310,00-TL

Geçici Teminat bedeli 354.066,00-TL

1- İhale 19.02.2013 tarihinde Salı günü Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10’daki Belediye Hizmet binasının 1. Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

2- İhale suretiyle satılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Belediyemiz hizmet binası 1. katında bulunan DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE İhale Servisinde görülebilir.

3- İhaleye iştirak edecek olanlar 100 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4- İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6- Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan İHALE SERVİSİNE (1.katta bulunan) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;

a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)

b) İkametgah Belgesi

c) Tebligat için yazılı adres beyanı

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname

g) Noter tasdikli imza sirküsü

Tüzel Kişiler ;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza sirküsü

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defterinin fotokopisi, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

İlan tarihleri:

Bursa’da : 09/02/2013, 12/02/2013 tarihlerinde

İstanbul’da :09/02/2013

Resmi Gazete’de :09/02/2013

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :