test
x

Kozalak Toplama İşi

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
09.08.2011 0 0

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Aşağıda listede belirtilen Belediyemize ait parklardaki çam fıstığı kozalaklarını toplama işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 1-Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi–Demirtaş’ta bulunan parklardaki çam fıstığı kozalaklarını toplama işi. Toplama işi Tahmini Bedeli : 1.000,00-TL+KDV Geçici Teminat Miktarı : 354,00-TL 2-Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi– Emek’te bulunan parklardaki çam fıstığı kozalaklarını toplama işi. Toplama işi Tahmini Bedeli : 1.000,00-TL+KDV Geçici Teminat Miktarı : 354,00-TL İhalenin Yapılacağı Yer :Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu İhale Tarih ve Saati : 09 Ağustos 2011 Salı günü, saat 14:00 de İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar : Gerçek Kişiler ; a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan) b) İkametgah Belgesi c) Tebligat için yazılı adres beyanı d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname f) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge g) Noter tasdikli imza sirküsü Tüzel Kişiler ; a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge c) Ticaret Sicil Gazetesi d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defterinin fotokopisi, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi, g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü. İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 10,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur .. İlan Tarihleri: Bursa’da : 27 Temmuz 2011, 02 Ağustos 2011 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :