test
x

Osmangazi Belediyesi 2886 sayılı kanun 2.el kıyafet ihalesi

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
06.03.2018

Osmangazi Belediyesi hüküm ve tasarrufundaki sınırlar dahilinde kalan mahallelerde, 01.05.2018 ile 01.05.2019 tarihleri arasında Kullanılmış kıyafet, ayakkabı vb. giysilerin kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.

 
 Tahmini Aylık Hizmet Bedeli  :            10.000,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı   :                  3.600,00-TL

İhalenin Yapılacağı Yer     :  Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Tarih ve Saati     :  6 Mart 2018 Salı günü, saat 14:00 de
İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :  06 Mart 2018 Salı günü saat 14.00’e kadar 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Md.)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı  
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge
Tüzel Kişiler ;

a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Toplama Ayırma Tesisinin (TAT)  Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)/ Çevre  Lisansı fotokopisi,
g)TAT’ta tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisi’nin diploma fotokopisi
Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla)  06 Mart 2018 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..

İlan tarihleri:
Bursa’da :23 Şubat 2018,    26 Şubat 2018 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :