test
x

Osmangazi Belediyesi kiralama ihalesi 2

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
10.04.2018

Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin satılması  ve kiralanması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51/e.Maddesine istinaden  Pazarlık Usulü ile  ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Emek-Adnan Menderes Mh. Osmanağa Cd. No:69 adresindeki Belediye Hizmet Binası içindeki yerin (40 m²) PTT şubesi olarak 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilmesi işi.
 
 Tahmini Aylık Kira Bedeli  :              150,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı   :                900,00-TL

İhalenin Yapılacağı Yer     : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Tarih ve Saati     :  10 Nisan 2018 Salı günü, saat 14:00 de
İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :  10 Nisan 2018 Salı günü saat 14.00’e kadar 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :
Gerçek Kişiler ;

a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Md.)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı  
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza sirküsü
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge
Tüzel Kişiler ;

a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla)  10 Nisan 2018 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
 
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..
İlk İlan tarihleri:
Bursa’da :16 Mart 2018,    20 Mart 2018 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :