test
x

Tasarrufu Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi- Hamitler Mahallesi 7988 ada, 1 sayılı parselin doğusunda bulunan yerin kullanım amacına göre ( 150m²) 3

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
05.03.2013 1346.0000 475.0000

İhalenin Yapılacağı Yer :Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati : 05 Mart 2013 Salı günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :05 Mart 2013 Salı günü saat 14:00’e kadar

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;

a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)

b) İkametgah Belgesi

c) Tebligat için yazılı adres beyanı

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname

f) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge**

g) Noter tasdikli imza sirküsü

Tüzel Kişiler ;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defterinin fotokopisi, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:

1- Kiralama İhalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarını (asılları olmak şartıyla) 05 Mart 2013 tarihi saat 14:00’e kadar İhale servisine getirmeleri gerekmektedir.

2- Kira şartnamesi gereği ilan listesindeki yerlere sadece kullanım amacına uygun olanlar katılacaktır.

** 3- 6. sıradaki satış için “Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı” getirilmeyecek.

4- 2. Sıradaki ihaleye yalnız spor kulüpleri katılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 10,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur ..

2886 sayılı D.İ.K. 45.maddesine istinaden yapılan İlan tarihleri:

Bursa’da : 8 Şubat 2013, 11 Şubat 2013 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :