test
x

1502 Kalite Kriterleri

  Yazı Boyutu - 14 +
OSMANGAZİ BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞYERLERİNE "1502 KALİTE BELGESİ" VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE

T.C.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sağlık İşleri Müdürlüğü

OSMANGAZİ BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞYERLERİNE "1502 KALİTE BELGESİ" VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Bu yönerge Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünün Uludağ Üniversitesi, Meslek Odaları ve Osmangazi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü "1502 Kalite Projesi" kapsamında bazı işyerlerine "1502 Kalite Belgesi" verilmesi için izlenecek yolu belirler.

Kapsam :

Madde 2 - Bu yönerge Belediyemiz sınırları içinde hijyene, kaliteye ve etik değerlere uygun faaliyet gösteren ve "1502 Kalite Belgesi" almak için müracaat etmiş olan işyerlerini kapsar.

Dayanak:

Madde 3 - Bu yönerge 5393 sayılı Belediye Kanunun 38. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4 - Bu yönergede geçen:

1502 Kalite Belgesi Belgelendirilmiş işyerlerine asılmak üzere hazırlanan belgeyi,

1502 Örnek İşyeri Belediyemiz ve ilgili meslek odasının temsilcilerince ziyaret edilip denetlenmiş, belirlenmiş olan kriterlere uygun faaliyet gösterdiği tespit edilip belgelendirilmiş işyerini,

Belgelendirmek Bu yönergeye uygun faaliyet gösteren işyerlerine Koordinatörlükçe yürütülen işlemleri,

Dosya Örnek işyeri tarafından komisyona sunulacak belgeleri içeren ilgili meslek odasınca hazırlanmış belgeyi,

İlgili Meslek Odası Bu yönerge kapsamındaki işyerlerinin çalışanlarının ve/veya sahiplerinin veya tüzel kişiliklerinin üye olduğu odalardan her birini,

Kriterler: Her iş kolu için koordinatörlük, ilgili meslek odası ve Uludağ Üniversitesinden katılımcıların ortak olarak hazırlayıp internet aracılığı ile duyurulan işyerlerinin ve çalışanlarının taşıması gereken asgari nitelikleri,

Komisyon Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden 2 ilgili meslek odasından 2 personelin katılımı ile oluşturulan denetim birimini,

KoordinatörlükOsmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünü, ifade etmektedir.

İKİNCİ BÜLÜM

Kriterler

Madde 5 - "1502 Kalite Belgesi" verilecek işyerlerinde aranacak kriterler Belediyemiz koordinatörlüğünde, İlgili meslek odası ve Uludağ Üniversitesinden katılım ile ortak hazırlanacak metin üzerinde mutabık kalınmak kaydı ile imzalanarak Koordinatörlük tarafından dosyalanır, bu kriterler Belediyemizin web sitesinde yayınlanarak duyurulur.

Madde 6 - İlgili meslek odaları bu kriterleri kendi web sayfalarında yayınlar ve "1502 Kalite Belgesi" almak için başvuracak işyerlerinin dosyasını hazırlayarak koordinatörlüğe bildirir.

Madde 7 - Bu işyerleri müracaat tarihinde yürürlükte olan yasa yönetmeliklere uygun olarak çalışan Ruhsatlı Müesseseler olmak zorundadır.

Madde 8 - Koordinatörlük hazırlanan kriterlerde yasa ve yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikleri göz önünde tutarak değişiklik yapabilir, yapılan değişiklikler internet aracılığı ile duyurulur, belgelendirilmiş işyerleri duyurulan değişikliklere komisyonca belirtilen süreler sonunda uymak zorundadır. Uymayanların belgeleri iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Belgelendirme

 

Madde 9- Koordinatörlük kendisine iletilen dosya üzerine uygun bir tarih belirler komisyonun işyerini ziyaret ederek denetlemesini sağlar.

Madde 10- Denetleme sonucunda işyerinde eksiklikler tespit edilmesi durumunda, işyerine eksikliklerin giderilmesi için süre verilir, süre sonunda eksikliklerin giderilip giderilmediği komisyonca denetlenir ve sonuç tutanak ile tespit edilerek dosyasına eklenir.

Madde 11- Dosyası oybirliği ile olumlu değerlendirilen işyerleri "1502 Kalite Belgesi" almaya hak kazanmış sayılır ve belgesi Koordinatörlük tarafından hazırlanarak işyerine takdim edilir.

Madde 12- Belgelendirilmiş işyerleri süreleri ile birlikte Koordinatörlükçe internet üzerinden duyurulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Belgelerin geçerlik süresi ve işaretler

 

Madde 13- "1502 Kalite Belgesi" 1 yıl süreli olarak düzenlenir işyerinin müracaatı halinde komisyonca mevcut dosyası ile yerinde yeniden denetlenir ve 1 yılı geçmemek kaydı ile süre uzatılabilir. Belgenin süresinin bitiminden itibaren en geç 1 yıl içinde yeniden müracaat edilebilir. Belge her seferinde 1 yıl dan daha fazla olmamak şartı ile en fazla 5 defa uzatılabilir. 5. defadan sonra işyeri yeni müracaatmış gibi değerlendirilir.

Madde 14- "1502 Kalite Belgesi" işyerinde müşterilerince görülebilecek bir yere asılır. Ayrıca bu işyerinin "1502 Örnek İşyeri" olduğu görünür bir yere asılacak, şekli ve büyüklüğü Koordinatörlükçe tespit edilecek flama ile vatandaşlarımıza duyurulur.

Madde 15- Alınmış belgeler müktesep hak teşekkül etmez, ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikler nedeniyle veya yapılacak denetimlerde uygunsuzlukları tespit edilen işyerlerinin belgesi Koordinatörlükçe iptal edilebilir.

 

BEŞİNCİ BÜLÜM

Yürütme ve Yürürlülük

 

Madde 16- Bu yönerge Osmangazi Belediye Başkanınca yürütülür.

Madde 17- Bu yönerge Belediyemizin web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

22/09/2011

1502 ÖRNEK İŞYERİ BELGESİNDE BERBERLER İÇİN ARANAN KRİTERLER

T.C.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sağlık İşleri Müdürlüğü

1502 ÖRNEK İŞYERİ BELGESİNDE BERBERLER İÇİN ARANAN KRİTERLER

1- İşyeri Berber faaliyet konusuna uygun dizayn edilmiş olmalıdır.

2- İşyeri aydınlık ve temiz olmalı, temizliği uygun dezenfektanlar kullanılarak görevli personel tarafından düzenli olarak yapılmalıdır.

3- Salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacaktır. (Seramik-Mermer)

4- İşyerinde pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilmelidir.

5- İşyerinde müşterinin karşılandığı, yapılacak işlemlere kadar beklediği uygun bir bölüm bulunmalıdır.  İşyeri kolay temizlenebilir bir malzeme ile kaplı rahat oturulabilir özellikte koltuklar ve müşterinin kullanımına uygun vestiyer bulunmalıdır.

6- İşyeri bekleme salonu ve hizmet verilen bölümler dahil bütün duvarlar günün koşullarına uygun kolay temizlenebilen malzemeler ile dekore edilmiş olmalıdır.

7- Isıtma, soğutma ve havalandırma işlemleri klima, kalorifer, doğalgaz sobası, aspiratör gibi uygun ekipman ile yapılmalıdır.

8- İşyerine ait çalışma izin belgeleri, vergi levhası, esnaf odasından onaylı ücret tarifesi, görünür bir yerine asılacaktır.  İşyeri ile ilgili denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeler verilecektir.

9- Çalışan personel ustalık, kalfalık veya çıraklık diplomasına sahip olacaktır. Okula devam edenlerin belgeleri ve çalışan personelin sözleşmeleri sorulduğunda gösterilmek üzere işyerinde dosyalanacaktır.

10- İşyerinde çalışan tüm personel yetkili kurum veya kuruluştan onaylı esnaf Sağlık Muayene Karnesi bulundurmalıdır. Karnelerin Periyodik muayeneleri yapılmış olmalıdır.

11- Personelin müşteriye hizmet verdiği çalışma bölümünde bulunan ayna, koltuk, çalışma masaları vb. malzemeler rahat kullanımlı, kolay dezenfekte edilebilir ve tek tip malzeme ile döşenmiş olmalıdır.

12- Çalışma masalarının bulunduğu duvar bölümleri 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans, mermer veya dezenfekte edilebilen, silinebilen  malzeme ile kaplı olacaktır.

13- İşyerinde hizmet veren görevli personel hizmetine uygun tek tip üniforma giyecektir.  Üniformaların üzerlerinde isim ve unvan belirten yaka kartları bulunacaktır.

14- Uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için kimyasal dezenfektanlar veya sterilizatör(kuru hava sterlizatörü ve otoklav vb.) bulunmalıdır.

15- Her müşteri için ayrı yıkanmış havlu ve örtü (tercihen tek kullanımlık malzeme) kullanılacaktır.

16- İşyerinde dezenfeksiyon için kullanılacak malzemeler Sağlık Bakanlığından izinli olacaktır ve etiket bilgilerine uygun şekilde kullanılacaktır.

17- İşyerinde personelin kullanımına uygun soyunma dolabı bulunacaktır.

18- Şehir şebekesine bağlı devamlı akar sıcak su tertibatı bulunacaktır.

19- İşyerinde mutfak bölümü mevcut ise bölme ile ayrılmış olmalı( akar sıcak su, seramik kaplı, kapaklı malzeme dolabı, davlumbaz bulunmalıdır.)

20- İşyerinde gerekli yangın önlemlerinin alınmış olması( Yangın merdiveni, yangın tüpü, yangın sensörü, yangın çıkış tabelası vb.)

21- Kullanılan bölüme uygun nitelikte ağzı kapaklı, içi poşetli çöp kovası bulundurulmalıdır.

22- İşyerinde kullanılan ve direk müşteri ile teması bulunan boya, makyaj malzemesi vb. ürünlerin yetkili Bakanlıktan onaylarının bulunması ve Son Kullanım tarihlerinin takip edilmesi zorunludur.

23- İşyeri yetkili Bakanlık tarafından izinli firmalarca, gerekli görülen sıklıklarda ilaçlama yaptırmalıdır. Bu işlemleri ibraz edecek belgeleri işyerinde bulundurmalıdır.

24- Müşterilerin randevu ile kabul edilebileceği sistem kurulacaktır.

25- Üyesi olduğu meslek veya ticaret odasına aidat borcu bulunmamalıdır.

26- Meslek etiğine uygun davranışlar içinde olunmalıdır.

1502 ÖRNEK İŞYERİ BELGESİNDE GIDA İMALATHANELERİNDE ARANAN KRİTERLER

T.C.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sağlık İşleri Müdürlüğü

1502 ÖRNEK İŞYERİ BELGESİNDE GIDA İMALATHANELERİNDE ARANAN KRİTERLER

1. İşletme çevresinde kontaminasyona yol açacak çöp, atık yığınları, su birikintileri ve zararlı canlıların yerleşmesine yol açacak ortam olmamalıdır.

2. Duvarları su geçirmez, yıkanabilir, haşere yerleşmesine izin vermeyen, pürüzsüz ve açık renkli olmalıdır.

3. Pencere, havalandırma, kapı vb. yerler kolay temizlenebilen ince gözenekli kafes tel (sineklik) ile kapatılmış olmalıdır.

4. Kapılar su geçirmez pürüzsüz bir malzemeden yapılmış olmalıdır. Kapılar tam kapanır olmalı, üretim kısmındaki kapılar kendiliğinden kapanma özelliğine sahip olmalıdır.

5. Zemin su geçirmez, dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılmış olmalı, zeminde çatlak ve pürüz bulunmamalı, ucu kanalizasyona bağlı gider olmalı, eğim gider yönünde olmalıdır.

6. Tavan yoğunlaşma ve damlamaya kir birikmesine ve küflenmeye izin vermeyecek şekilde yapılmış olmalıdır.

7. Havalandırma duman ve koku oluşumunu engelleyecek şekilde olmalıdır, ocak  ve fırın üstü bacaya bağlı davlumbaz bulunmalıdır. Baca çevreye zarar vermeyecek şekilde çatı seviyesinin yeterince üstüne kadar çıkmalı, baca temizliği düzenli olarak yapılmalı, kullanılan yakıta ve yanma atıklarının niteliğine göre bacaya filtre takılmalıdır.

8. İşletme ile irtibatı olan tüm alanlar temiz, bakımlı, ilaçlamaya elverişli olmalıdır.

9. Aydınlatma gün ışığına eşdeğer bir şekilde yapılacaktır, ampuller muhafazalı olmalıdır.

10. Çöp ve atıklar için uygun sayıda kapaklı kolay temizlenebilir ve içi poşetli çöp kutusu bulunmalı. Diğer atıklar da geri dönüşümüne göre sınıflandırılarak niteliği bozulmayacak şekilde ayrı bir yerde depolanmalıdır.

11. Kanalizasyon sistemi ve her türlü tesisat kontaminasyona yol açmayacak şekilde uygun malzemeler ile yalıtılmış olmalıdır.

12. İşletmede şehir şebekesine bağlı devamlı sıcak su temin edecek su tesisatı olmadır. Buhar ve yangın sisteminde kullanılan su tesisatı tamamen ayrı olmalıdır.

13. Tuvaletler ve el yıkama yerlerinde daima sıcak su, sıvı sabun, uygun dezenfektanlar olmalı kurutma makinesi veya kağıt havlu bulundurulmalıdır. Tuvaletlere işletme içinden direk giriş olmamalı, işletmede yeterli sayıda tuvalet, el yıkanma yeri, işin niteliğine göre duş bulunmalıdır.

14. Soyunma odasına işletmenin giriş kısmında yer verilmeli, ayrı, temiz, havalandırması yeterli bir yerde teşekkül edilmelidir.

15. İş yerinde içinde batikon, steril sargı bezi, steril gazlı bez ve flaster olan kapalı, düzenli bir ecza dolabının oluşturulmalıdır.

16. İşletmenin niteliğine göre yemekhane ve sosyal tesisler hijyen kurallarına uygun olmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili  tüm önlemler alınmalı, işyerinde iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili uyarıcı levhalar bulunmalıdır.

17. Ham maddelerin depolanacağı yer hammaddenin kabul edildiği yere yakın, depolama tekniğine uygun donanımlı, depolanan ürünlerin yerle ve duvarla temasının engellendiği, ürünlerin sınıflandırılarak depolandığı, hijyenik bir yer olmalıdır.

18. Ambalaj malzemeleri, hammaddeler, kimyasal maddeler ve mamul gıda maddeleri ayrı ayrı kısımlarda tekniğine uygun olarak depolanmalıdır.

19. İmalatta kullanılan veya gıda ile temas eden tüm malzemeler, gıdada kullanılan tüm gıda katkı maddeleri, işlenmiş tüm gıda ham maddeleri ve kullanılan ambalaj malzemeleri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından izinli olmalıdır.

20. İşletmede kullanılan alet ekipman ısı, buhar, asit, alkali, tuz gibi maddelere dayanıklı korozyona uğramayan, paslanmayan materyalden yapılmalı, kullanılması zorunlu durumlar hariç dezenfeksiyonu zor olan işlenmemiş tahta gibi materyaller kullanılmamalıdır.

21. Çalışan personel, yetkili kurum veya kuruluşlardan sağlık raporu almadan çalıştırılamaz. İşe girenlerin periyodik sağlık kontrolleri yapılarak sağlık karnelerine işlenmelidir. Bu uygulamadan işyeri sahibi/yöneticisi sorumludur.

22. Üretim esnasında herhangi bir şey yemek, tütün kullanmak, tükürmek ve gıdalara doğru hapşırmak, öksürmek gibi davranışlarda bulunulmamalıdır. Kişisel eşyalar ve giysiler gıda maddelerinin işlendiği alanda bulundurulmamalı, üretim esnasında hiçbir takı takılmamalıdır.

23. İmalathane; bulaşık yıkama yeri, hazırlama yeri, pişirme yeri ve ambalajlama yerinden oluşmalıdır. Bulaşık yıkama yerinde şehir şebekesine bağlı akar sıcak suyu daima hazır olmalıdır. Mikroplar kullanılan malzemeler üzerinde oluşan leke, kir ve yağ tabakaları içersinde hızla üreyebilir ve gıdalara bu materyallerin kullanımı ile geçerler. Bu yüzden kullanılan malzemeler her kullanımdan sonra deterjan ve sıcak su ile iyice yıkanarak durulanmalıdır. Özellikle mikroorganizmaların barınağı olan kir ve yağlar sıcak suda deterjan ile yüzeyden iyice uzaklaştırılmalıdır. Yıkanmış malzemeler temiz raflarda ve dolaplarda saklanmalıdır.

24. Üretilen mamüllerin tekniğine uygun ayrı ayrı üretim alanları oluşturulmalıdır. Örneğin kremalı pastalar veya et işleme ünitesi için klimalı ayrı bir alan oluşturulmalıdır.

25. Satış kısımlarında ürünün niteliğine göre müşterilerin temas edemeyeceği yalnızca göz ile seçebileceği şekilde sergilenmelidir. Vitrinler ürünün niteliğine ve satış tekniğine uygun donanımlı ve ürün niteliğine göre ayrılmış olmalıdır. (Sıcak ürünler dolabı, soğuk ürünler dolabı, kırmızı et dolabı, beyaz et dolabı, işlenmiş dolabı vb.)

26. Üyesi olduğu meslek veya ticaret odasına aidat borcu bulunmamalıdır.

27. Meslek etiğine uygun davranışlar içinde olunmalıdır.

1502 ÖRNEK İŞYERİ BELGESİNDE LOKANTA VE BENZERLERİ İÇİN ARANAN KRİTERLER

T.C.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sağlık İşleri Müdürlüğü

1502 ÖRNEK İŞYERİ BELGESİNDE LOKANTA VE BENZERLERİ İÇİN ARANAN KRİTERLER

1- İşyeri Bayan Kuaförlüğü faaliyet konusuna uygun dizayn edilmiş olmalıdır.

2- İşyeri aydınlık ve temiz olmalı, temizliği uygun dezenfektanlar kullanılarak görevli personel tarafından düzenli olarak yapılmalıdır.

3- Kullanılan alanların zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacaktır. ( Seramik-Mermer)

4- İşyerinde müşterinin karşılandığı, yapılacak işlemlere kadar beklediği uygun bir bölüm bulunmalıdır.  İşyeri kolay temizlenebilir bir malzeme ile kaplı rahat oturulabilir özellikte koltuklar ve müşterinin kullanımına uygun vestiyer bulunmalıdır.

5- İşyeri bekleme salonu ve hizmet verilen bölümler dahil bütün duvarlar günün koşullarına uygun kolay temizlenebilen malzemeler ile dekore edilmiş olmalıdır.

6- Her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır.

7- Isıtma, soğutma ve havalandırma işlemleri klima, kalorifer, doğalgaz sobası, aspiratör gibi uygun ekipman ile yapılmalıdır.

8- İşyerine ait çalışma izin belgeleri, vergi levhası, esnaf odasından onaylı ücret tarifesi, görünür bir yerine asılacaktır.  İşyeri ile ilgili denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeler verilecektir.

9- Çalışan personel ustalık, kalfalık veya çıraklık diplomasına sahip olacaktır. Okula devam edenlerin belgeleri ve çalışan personelin sözleşmeleri sorulduğunda gösterilmek üzere işyerinde dosyalanacaktır.

10- İşyerinde çalışan tüm personel yetkili kurum veya kuruluştan onaylı esnaf Sağlık Muayene Karnesi bulundurmalıdır. Karnelerin Periyodik muayeneleri yapılmış olmalıdır.

11- Personelin müşteriye hizmet verdiği çalışma bölümünde bulunan ayna, koltuk, çalışma masaları vb. malzemeler rahat kullanımlı, kolay dezenfekte edilebilir malzeme ile döşenmiş olmalıdır.

12- Saç yıkama aparatı porselen malzemeden yapılmış ve etrafı fayans ile döşenmiş olmalıdır.

13- İşyerinde hizmet veren görevli personel hizmetine uygun tek tip üniforma giyecektir.  Üniformaların üzerlerinde isim ve unvan belirten yaka kartları bulunacaktır.

14- Çalışma bölümünde tek kullanımlık eldiven ve maskelerin bulunduğu stand bulunmalı ve görevli personel tarafından kullanılmalıdır.

15- Uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için kimyasal dezenfektanlar veya sterilizatör bulunmalıdır. (Kuru hava sterlizatörü ve otoklav vb.)

16- Her müşteri için ayrı yıkanmış havlu ve örtü kullanılacaktır. Malzemelerin temizliği işyerinde mevcut otomatik çamaşır makinesiyle sağlanacaktır.

17- İşyerinde dezenfeksiyon için kullanılacak malzemeler Sağlık Bakanlığından izinli olacaktır ve etiket bilgilerine uygun şekilde kullanılacaktır.

18- İşyerinde personel ve müşterilerin kullanımına uygun soyunma odası ve kabinleri bulunacaktır.

19- Şehir şebekesine bağlı devamlı akar sıcak su tertibatı bulunacaktır.

20- Yeterli sayıda tuvalet bulunmalıdır. ( Seramik kaplı, sifon, sıvı sabunluk, tek kullanımlık havlu peçete ya da kurutma makineli,  akar sıcak su, yeterli havalandırması mevcut olmalıdır. )

21- İşyerinde mutfak bölümü mevcut ise bölme ile ayrılmış olmalı( akar sıcak su, yüzeyler seramik veya yıkanabilir malzeme ile kaplı, kapaklı malzeme dolabı, davlumbaz bulunmalıdır.)

22- İşyerinde gerekli yangın önlemlerinin alınmış olması( Yangın merdiveni, yangın tüpü, yangın sensörü, yangın çıkış tabelası vb.)

23- Kullanılan bölüme uygun nitelikte ağzı kapaklı, içi poşetli çöp kovası bulundurulmalıdır.

24- İşyerinde kullanılan ve direk müşteri ile teması bulunan boya, makyaj malzemesi vb. ürünlerin yetkili Bakanlıktan onaylarının bulunması ve Son Kullanım tarihlerinin takip edilmesi zorunludur.

25- Pencereler dışarıdan içerisinin görülmesini engelleyecek şekilde dizayn edilmelidir.

26- İşyeri yetkili Bakanlık tarafından izinli firmalarca, gerekli görülen sıklıklarda ilaçlama yaptırmalıdır. Bu işlemleri ibraz edecek belgeleri işyerinde bulundurmalıdır.

27- Müşterilerin randevu ile kabul edilebileceği sistem kurulacaktır.

28- Üyesi olduğu meslek veya ticaret odasına aidat borcu bulunmamalıdır.

29- Meslek etiğine uygun davranışlar içinde olunmalıdır.

1502 kalite Belgesi Alan İşyerleri

1- "Abidin Usta" Lokantası

Adres: Şehreküstü Mh. Sevinç Sk. No=72

"Pasto" Ekmek ve Unlu Mamüller İmalathanesi

Adres: Akpınar Mh. Hancı Cd. No:63

"Vip" Bayan Kuaförü

Adres: Kükürtlü mh. 4. Kısmet Sk. Haşemoğlu Sit. C Blok4

"Figenle" Bayan Kuaförü

Adres:Çekirge Mh. Çekirge Cd. No:1775

"Yılmazay" Bayan Kuaförü

Adres: Kuruçeşme Mh. Cemal Nadir Cd.No:7

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :