test
x

ENCÜMEN

  Yazı Boyutu - 14 +

TANITIMI/AMACI :


5393 SAYILI BELEDİYELER KANU'NUN 33 MADDESİNİN A- BENDİNE GÖRE:

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Toplantılar:

5393 Sayılı Kanun'un 35. maddesine göre: Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Osmangazi Belediye Encümeni her hafta Salı ve Perşembe günleri toplantı yapmaktadır

İşlerliği:

İlgili müdürlükler tarafından, Belediye Encümeninde karar alınması gereken konular Encümene yazılarak Belediye Başkanı tarafından encümene havalesi yapılır ve encümen gündemine alınmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne zimmetle gönderilir.

Zimmetli olarak teslim alınan evraklar, Encümen Kararları Özet Defterine kaydedilir. Kayda alınan evraklarla Encümen gündemi oluşturulur.

Gündemi oluşturan evraklar Yazı İşleri Müdürü kontrolünde Encümene sunulur ve evraklar hakkında Encümen üyelerince tartışılarak karara bağlanır.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :