test
x

ETİK KOMİSYONU

  Yazı Boyutu - 14 +


" Etik nedir: Kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Ayrıca insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’’ belirlemede yardımcı olan bir rehberdir.”

    25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13 Nisan 2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince; 06.06.2005 tarih ve 1448 sayılı Başkanlık Olur’u ile Belediyemiz Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

    Etik Komisyonu Üyeleri’ nin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik Komisyonu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ

Cem Kürşad HASANOĞLU / Belediye Başkan Yardımcısı

Esra TÜLÜCE / Hukuk İşleri Müdür Vekili

Sezai ÖZOKUTANOĞLU / Strateji Geliştirme Müdür Vekili

İlgili Yönetmelik gereğince belirlenen “ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ “ doğrultusunda, etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak. Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumların ortadan kaldırılmasını sağlamak, Etik Kültürünün benimsenip gelişmesini sağlamayı amaçlar.

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma

ETİK SÖZLEŞMESİ

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

Adı Soyadı :

Unvanı :

Birimi :

İmza :

Tarih :

ETİK KURULU FAALİYETLERİ

  • Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personele de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir.
  • 25-31 Mayıs Etik Farkındalık Haftasında çeşitli eğitimler gerçekleştirilerek kamu personelinin farkındalığı arttırılması hedeflenmiştir.
MEVZUAT
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :