test
x

Ahmet OĞUZALP

  Yazı Boyutu - 14 +
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ahmet OĞUZALP

0224 241 41 05-04

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Yenikent Mh. Albayrak caddesi (Hamitler Toki yakınları) Osmangazi/ BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında;

Belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Osmangazi Belediyesi’ni, Müdürlük; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nü, Birim; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı birimleri ifade eder.

Dayanaklar

Madde 4 - Bu yönetmelik, yürürlükteki 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde 5 - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur:

a) Kemirgen ve Haşere ile Mücadele Birimi

b) Hayvan Sahiplendirme, Bakım-Rehabilitasyon Birimi

c) Çevre Etkinlikleri Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün Ana Görevleri

Madde 6 -

 • Müdürlük hedeflerini ve destekleyici faaliyetlerini belirlemek ve izlemek,

 • Müdürlük bütçesini hazırlamak,

 • Haşere ve kemirgen mücadelesini gerçekleştirmek,

 • Sokak hayvanı sahiplendirme, bakım - rehabilitasyonunu gerçekleştirmek,

 • Çevre standartlarına uygun olarak, atıkların toplanması ve bertarafını gerçekleştirmek, çevre koruma farkındalığını artıracak bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek,

 • Çevre etkinlikleri tasarlamak ve uygulamaya almak,

 • Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına; disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamaktır.

 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü’nün Görevleri

  Madde 7 - Müdürlük Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük hedeflerini, destekleyici faaliyetlerini, Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile birlikte belirler, bu hedef ve faaliyetlerin Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile mutabakatını sağlar, bağlı olduğu yönetici tarafından onaylanan hedeflerin, müdürlük çalışanlarına yaygınlaştırılması faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 8 - Müdürlük Bütçesinin Yönetimi: Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu olarak, kendi müdürlüğünün sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerinin Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda hazırlanmasını sağlar. Planlanan faaliyetler konusunda ilgili diğer müdürlüklerle görüşerek mutabakat sağlar ve mutabık kaldığı faaliyetlere ait harcama bütçesini belirleyerek Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne iletir. Onaylanan bütçe doğrultusunda kurum prosedürleri ile uyumlu harcama faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 9 - Operasyonel Planlama ve Kontrol: Müdürlüğü’ne ait görevlerin etkin, verimli, mevzuata uygun ve zamanında yapılması amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu müdürlük faaliyetlerini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak planlar / planlanmasını sağlar, faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini kontrol eder, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar alır / Birimleri tarafından alınmasını sağlar, planlı çalışma anlayışında öncü rol üstlenir

  Madde 10 - Sokak Hayvanı Rehabilitasyonu: Sağlıklı çevre gelişimi ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesine katkı sağlamak amacıyla, sokak hayvanlarının uygun standartlarda sokaklardan alınarak, aşı ve tedavilerinin yapılmasına yönelik sürecin işleyişini kontrol eder, yönetir / yönlendirir. Bu kapsamda, kontrollü üremeyi sağlamak üzere, sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasını kendisine bağlı polikliniklerde Veteriner Hekim tarafından yapılmasını sağlar.

  Madde 11 - Sokak Hayvanı Sahiplendirme: Sağlıklı çevre gelişimi ve kişisel gelişime katkı sağlamak amacıyla, sokaklardan alınan hayvanlarının aşı ve tedavileri tamamlandıktan sonra, gelen vatandaş taleplerini değerlendirerek hayvanların sahiplendirilmesi faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 12 - Kapalı / Açık Alanda Kemirgen / Haşere Mücadelesi: Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak amacıyla, çevre ve toplum sağlığı açısında zararlı kabul edilen kemirgen ve haşere mücadelesinin çevre standartlarına uygun gerçekleştirilmesi faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 13 - Çevre Etkinlikleri: Çevre farkındalığını ve doğayla etkileşimi arttırmak amacıyla, farklı hedef kitlelere yönelik (dezavantajlılar, çocuklar, gençler, yetişkinler vb.) çevre etkinlikleri tasarlanması ve tasarlanan etkinlikler kapsamındaki programları sürdürülebilir anlayışla uygulamaya yönelik faaliyetleri yönetir / yönlendirir.

  Madde 14 - Atıkların Toplanması ve Bertarafı:Çevre sağlığını korumak ve kirliliği önlemek amacıyla, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarına uygun olarak, tıbbi ve evsel atıkların toplanmasından ve bertaraf kurumlarına iletilmesine kadar geçen süreci yönetir/yönlendirir.

  Madde 15 - Tedarik Yönetimi: Müdürlüğünün hizmet alanları ile ilgili hizmet/taşınır ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alım ihtiyaçlarını kendisine bağlı birim yöneticileri/çalışanlar ile koordineli planlar, Müdürlük bütçesi ile uyumlu olarak alım dosyalarının hazırlanmasına yönelik ilgili görevlendirmeleri yapar. Kendisine onaya sunulan alım dosyalarını değerlendirir, gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Onayladığı alım dosyalarının gelişimini izler, aksaklıklarla ilgili, gerektiğinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek aksaklıkların giderilmesini sağlar. Sonlandırılan alım dosyalarına yönelik hakedişlerin ilgili çalışan tarafından düzenlenerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlar.

  Madde 16 - İş Sağlığı ve Güvenliği: Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, görev ve sorumluluk alanındaki çalışanların işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmasını sağlar.

  Madde 17 - İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük iş sonuçlarını, düzenli aralıklarla değerlendirir, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar planlanmasını sağlar, bu faaliyetlerin gerçekleşmesini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak izler, gerektiğinde yönlendirir.

  Madde 18 - Çalışan Yönetimi: Müdürlüğün tanımlanan hedeflerine ulaşması ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, bağlı çalışanlarına ölçülebilir hedefler belirler ve bu hedeflerin iletişimini kurarak, hedeflerle ilgili mutabık kalır, gerçekleşmeleri, bağlı çalışanlar ile karşılıklı görüşerek değerlendirir, sonuçlara ilişkin geribildirim verir, sonuçları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile paylaşır. Tüm bağlı çalışanlar için planlanan gelişim programlarını değerlendirir, onaylar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, bu gelişim programlarının sonuçlarını izler ve değerlendirir. Çalışanların disiplin kurulu gündemine girecek nitelikteki kurallar, davranışlar konusunda bilgilenmesini ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlar. Çalışanların işyerindeki
  davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit ederek, disiplini sağlayıcı önlemleri alır.

  Madde 19 - Geliştirme / İyileştirme: Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurumun yönetim sistemleri ve uygulamalarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesine yönelik çalışmalara öncülük eder veya katılımı yönlendirir, bu çalışmalarda iyileştirici / geliştirici öneriler sunar / sunulmasını teşvik eder, planlanan geliştirme / iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde “sürekli gelişim” anlayışının yaygınlaşmasında aktif rol üstlenir.

  Kemirgen ve Haşere ile Mücadele Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 20 - Kapalı Alan Rezidüel Mücadelesinin Yapılması: Belediye sınırları içinde kapalı alanlarda rezidüel mücadelesi yapmak, kapalı alanlarda şikâyetleri yerinde inceleyerek, şikayeti oluşturan kaynakları tespit etmek, yapılacak ilaçlamanın şekline karar vermek; Biyosidal Ürün Uygulama İşlem Formunu düzenleyerek talep sahiplerine ilaçlama öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken güvenlik uyarılarını bildirmektir.

  Madde 21 - Kemirgen Mücadelesinin Yapılması: Belediye sınırları içinde kemirgenlerle mücadeleye yönelik şikâyetleri yerinde inceleyerek ilaçlamaktır.

  Madde 22 - Çevre Sağlığı İlaçlarının Alımı: Kullanılacak çevre sağlığı ilaçlarının teknik şartnamelerini hazırlamak, kullanılmış ilaç kutularının yasal mevzuata uygun bertarafını sağlamaktır.

  Madde 23 - İlaçlama Ücretinin Tahsil Edilmesi: İlaçlama talebinde bulunan kişiye Biyosidal Ürün Uygulama İşlem Formu ve Çevre Sağlığı Müracaat Fişi düzenlenerek T.C kimlik numarası ya da Vergi Numarası ile Tahsilat Makbuzu vermek, tahsil edilen ilaçlama ücretinin Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılmasını sağlamaktır.

  Madde 24 - İlaçlama Araç ve Ekipmanlarının Bakımı: İlaçlamada kullanılan araç ve ekipmanlarının yıllık bakım ve alımı için öneride bulunmaktır.

  Madde 25 - Kişisel Koruyucu Ekipmanların Sağlanması: Veteriner Hizmetleri Destek Görevlisinin kişisel koruyucu ekipmanları ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ekipmanların çalışana zimmetli olarak verilmesini sağlamak, teknik şartnamelerini hazırlamak, kullanılmış ilaç kutularının yasal mevzuata uygun bertarafını sağlamaktır

  Hayvan Sahiplendirme, Bakım-Rehabilitasyon Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 26 - Başıboş Hayvanların Toplanması: İhbar ve gereksinim üzerine toplanan başıboş hayvanların bakım ve beslenmelerini gerçekleştirerek kısırlaştırma işlerini gerçekleştirmek ve takip etmek; kısırlaştırılan hayvanları alındıkları bölgelere bırakmak, başıboş hayvanlarla mücadele için uygun yöntem ve programlar üretmektir.

  Madde 27 - Başıboş Hayvanların Kısırlaştırılması ve Tedaviye Hazırlanması: Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu amacıyla, hayvanların bakım, beslenme ve kısırlaştırma faaliyetlerini yürütmek, ameliyat edilecek hayvanların ameliyat öncesi hazırlıkları sırasında veteriner hekime yardımcı olmak ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirmektir.

  Madde 28 - Başıboş Hayvanların Tedavi Edilmesi: Başta kuduz olmak üzere tüm zoonozlarla mücadele etmek, başıboş hayvanlarla mücadele için uygun yöntem ve programlar üretmek, salgın ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olmaktır.

  Madde 29 - Hayvanların Beslenmesi: Barınağa getirilmiş başıboş hayvanların veya sahipli hayvanların belli periyotlarla su ve yemlerini vermektir.

  Madde 30 - Hayvanların Sahiplendirilmesi: Toplanan sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için sivil toplum örgütleri ve çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapmak / vatandaş talebi üzerine sağlıklı sokak hayvanlarının sahiplendirilme işlemlerini gerçekleştirmektir. Ayrıca, birimde bulunan sahipsiz hayvanlardan gününü tamamlayanları mevzuat gereği geri salmaktır.

  Madde 31 - Temizlik ve Dezenfeksiyon: Kedi evleri, kedi odaları ve kafeslerde bulunan kum-su-yem kaplarının temizliğini ve dezenfeksiyonunu yapmak, haftada bir olmak üzere mevcut hayvanların dış parazitlere karşı ilaçlamaktır.

  Madde 32 - Kuduz ve Müşahede İşlerinin Takip Edilmesi: Şüpheli ısırık ve tırmalama vakalarında olayı kuduz yönünde değerlendirmek, şüpheli hayvan veya hayvanları sorumlu ekibe aldırarak müşahede mahalline yollamak ve karantina işlemlerini gerçekleştirmek, Kuduz Mücadele ve Müşahede ekibinde çalışan ekiplerin yıllık aşı programlarını takip etmek ve yaptırmaktır.

  Madde 33 - Isırılma Vakalarının Takibi: Isırık ve tırmalama mağduru insanların adres tespitlerini yapmak, adres tespitleri yapılamıyor ise kişilerin basın ve televizyon yoluyla uyarılmalarını sağlamak, hayvan ısırmaları ve tırmalamaları ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Muhtarlıklarla gerekli yazışmaları gerçekleştirmektir.

  Madde 34 - Salgın ve Bulaşıcı Hastalıkların Takip Edilmesi: Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olmak ve takibini gerçekleştirmektir.

  Madde 35 - Malzeme Girişlerinin Yapılması: İhale veya doğrudan temin yoluyla alınan malzemelerin, aşılar ve ilaçların fatura bilgileri doğrultusunda uygun nitelikte olup olmadığını kontrol etmek, sayımlarını yaparak sisteme girişlerini gerçekleştirmektir

  Madde 36 - Soğuk Zincir Kuralına Uygun Depolama: Aşılar ve soğuk zincir kuralına tabi ilaçların kuralına uygun teslim almak ve depolamak, eczane dış alan ve buzdolabı iç alan ısılarını data logger ile takip ederek günlük raporlarını sisteme kaydetmek; eczane ve deponun düzenli ve tertipli olmasını sağlamaktır.

  Madde 37 - İlaç ve Malzeme Sürekliliğinin Sağlanması: Veteriner hekim ve teknikerlerin ameliyat ve hasta tedavilerinde kullandıkları ilaçları, sarf malzemeleri ve aşıları talep eden çalışana kurum içi reçete karşılığında teslim etmek, birimde çalışanlara yaptıkları işlerde kullanacakları koruyucu malzeme ve diğer malzemeleri imza karşılığında vermek; verilen tüm malzemelerin usulüne uygun olarak sistemden çıkışlarını gerçekleştirmektir.

  Madde 38 - Tıbbi Uygulamaların Gerçekleştirilmesi: Veteriner hekimlerin talimatları doğrultusunda hasta hayvanlara enjeksiyon, pansuman, bandaj, serum takma, aşı gibi uygulamaları yapmak, gerektiğinde ameliyatlarda Veteriner Hekime yardımcı olmaktır.

  Madde 39 - Ameliyathanenin Dezenfekte Edilmesi: Kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanarak ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ameliyathanenin temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmak, temin yoluyla alınan malzemelerin, aşılar ve ilaçların fatura bilgileri doğrultusunda uygun nitelikte olup olmadığını kontrol etmek, sayımlarını yaparak sisteme girişlerini gerçekleştirmektir.

  Madde 40 - Tıbbi Atıkların Yönetimi: Tıbbi atıkların toplama kapları ve biriktirme alanını belirlemek, toplama kaplarında biriken tıbbi atıklarla ilgili düzenli olarak Yetkili Tıbbi Atık Kurumu ile iletişim kurmak, biriken tıbbi atıkları Yetkili Tıbbi Atık Kurumu’na teslim etmek ve Ulusal Atık Taşıma Formu’nun doldurulmasını sağlayarak teslim
  almak, imzalamak ve arşivlemektir. Ayrıca, ay sonunda tıbbi atık toplama hizmet faturasını hizmet sağlayıcıdan almak ve kontrol etmek; gerekli ödemenin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Yılsonunda toplanan tıbbi atıklarla ilgili raporları hazırlamak ve Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletmektir.

  Çevre Etkinlikleri Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 41 - Çevre Etkinlikleri: Çevre farkındalığını ve doğayla etkileşimi arttırmak amacıyla, farklı hedef kitlelere yönelik (dezavantajlılar, çocuklar, gençler, yetişkinler vb.) çevre etkinlikleri tasarlamak ve tasarlanan etkinlikler kapsamındaki programları sürdürülebilir anlayışla uygulamaya almaktır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Evrak ve Arşiv İşlemleri

  Gelen Giden Evrak ile İlgili Yapılacak İşlem:

  Madde 42 - Hizmet Masası aracılığıyla gelen vatandaş / kurum içi / kurum dışı talebin / gelen evrakın bağlı çalıştığı müdürlüğün faaliyet / hizmet alanı ile ilgili olup olmadığını, diğer müdürlükler ile ortak çalışma gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini değerlendirerek ilgili müdürlük / müdürlükler ile iletişim kurar. Talebin çözümüne / yazışmanın gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve belgeleri derler ve standart süresi içinde sistemden Hizmet Masası’na geribildirimde bulunur.

  Arşivleme ve Dosyalama:

  Madde 43 - Çözümlenen talepler ile ilgili bilgi ve belgeleri, kurum içi ve kurum dışı yazışma belgelerini kayıt altına almak amacıyla, sistemde arşivler.

  Madde 44 - Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda; evrak yoğunluğunun giderilmesi amacıyla, arşive gönderilen evrakları imha süreleri içerisinde saklayarak süresi dolanları listeler ve
  gerekli yazışmaları gerçekleştirerek imhaya gönderir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Yetki ve Sorumluluk

  Madde 45 - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur.

  Madde 46 - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı birim sorumluları; kendisine verilen, yukarıda anılan görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili müdüre karşı sorumludur.

  Madde 47 - Diğer çalışanlar; müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen, yukarıda anılan görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili birim sorumlusu ve müdüre karşı sorumludur.

  ALTINCI BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Çeşitli Hükümler:

  Madde 48 - Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevler gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı / belgeler ve zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar Yöneticisinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

  Madde 49 - İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Yürürlük

  Madde 50 - Bu yönetmelik Osmangazi Belediye Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer, kesinleştikten sonra web sitesinde yayımlanır.

  Yürütme

  Madde 51 - Bu yönetmelik hükümleri Osmangazi Belediye Başkanı adına Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
  tarafından yürütülür.

  E-Bülten Aboneliği
  E-Mail Adresiniz :