test
x

Hakan DURSUN

  Yazı Boyutu - 14 +
Fen İşleri Müdürlüğü

İnşaat Mühendisi

Hakan DURSUN

Alemdar Mah. 1.Spor Sokak.No:2-1 Osmangazi/ BURSA

İletişim

0224 270 70 39

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında;
Belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Osmangazi Belediyesi’ni,
Meclis; Osmangazi Belediye Meclisi’ni,
Encümen; Osmangazi Belediye Encümeni’ni,
Müdürlük; Fen İşleri Müdürlüğü’nü,
Birim; Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birimleri,
UKOME; Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nü,
ARUDEP Altyapı Ruhsat ve Denetim Programı’nı,
AYKOME; Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’ni ifade eder.

Dayanaklar

Madde 4 - Bu yönetmelik, yürürlükteki 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde 5 - Fen İşleri Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur:

a) Kamulaştırma Birimi

b) Projelendirme ve Proje Uygulama Birimi

c) Elektrik ve Mekanik Teknik Birimi

d) Kesin Hesap Birimi

e) Yol Yapım, Bakım ve Onarım Birimi

f) Şantiye Birimi

g) Yardımcı Hizmetler Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fen İşleri Müdürlüğü’nün Ana Görevleri

Madde 6 -

 • Müdürlük hedeflerini ve destekleyici faaliyetlerini belirlemek ve izlemek,

 • Müdürlük bütçesini hazırlamak,

 • Müdürlük yıllık yatırım programını hazırlayarak onaylanmasını sağlamak,

 • Belediyeye ait iş ve hizmetler için gereksinim duyulan, mülkiyeti özel şahıs veya tüzel kişiliğe (şirket veya resmi kurumlar) ait taşınmaz malların imar planına ve imar programına uygun olarak kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek / gerçekleştirilmesini sağlamak,

 • Kamulaştırılacak alanların (yol, park, yeşil alan vb.) 5 yıllık imar programını oluşturmak, bu kapsamda kamulaştırma haritalarını, hazırlamak/hazırlanmasını sağlamak,

 • Kamulaştırma işlemlerine konu taşınmazlarla ilgili kıymet takdirini yapmak / yapılmasını sağlamak,

 • Hizmet binaları / kültür merkezlerini / tesisleri avan projesini hazırlamak,

 • Proje alanının zemin değerlerini gösteren zemin etüdü çalışmasını yapmak / yapılmasını sağlamak,

 • Uygulama projelerini hazırlamak / hazırlanmasını sağlamak (Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Uygulama Projeleri),

 • Uygulama projelerine ilişkin yapı ruhsatı işlemlerini kurum içi ilgili müdürlük ile iletişime geçerek tamamlamak,

 • Tarihi yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini hazırlamak/hazırlanmasını sağlamak,

 • Kentin kültürel ve sosyal yapısını ortaya çıkaracak araştırma projeleri geliştirmek, gerektiğinde yayın hazırlamak,

 • Tarihi Kentler Birliği’nde Kurumu temsil ederek, kurumda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler yapmak ve iyi örnek uygulamaları izleyerek kurumdaki uygulamaların gelişmesine katkı sağlamak,

 • Uygulama projesi hazırlanan yapım işlerinin uygulamalarını belirlenen yöntem doğrultusunda (dış kaynak/ kurum içi kaynak) gerçekleştirmek,

 • Uygulamanın gelişiminin bütüncül proje yönetimi yaklaşımıyla değerlendirilmesini sağlayarak, işin gelişimini sistemde düzenli olarak kayıt altına almak, gerektiğinde ilgili iyileştirmeleri gerçekleştirmek,

 • Bütçesi onaylanmış park, bahçe ve yeşil alan projelerini uygulamak,

 • Yol yapım hizmetini gerçekleştirmek, uygulamanın gelişimini bütüncül proje yönetimi yaklaşımıyla düzenli aralıklarla izleyerek değerlendirmek, işin gelişimini sistemde düzenli olarak kayıt altına almak, gerektiğinde iyileştirmeleri gerçekleştirmek,

 • Yol bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek,

 • Yürürlükteki kamu sözleşmeleri kanunuyla gerçekleştirilmiş olan yapım işlerinin geçici kabul sürecinden sonra kesin kabul tarihine kadar kesin hesaplarını incelemek, gerektiğinde düzeltmeleri gerçekleştirmek ve onaylamak,

 • Hizmet binaları, sosyal tesislerin, kamusal alanların, belediye hizmeti veren ve mülkiyeti belediyeye ait yapıların kapsamlı inşaat, mekanik ve elektrik tesisatlarının tadilat, bakım ve onarım işlerini yapmak,

 • İmar yollarının açılmasına yönelik hizmetin gerçekleştirileceği yöntemi belirlemek, (dış kaynak / kurum içi kaynak) ve talepleri karşılamak,

 • Belediye sorumluluk alanı içerisinde doğal nedenlerden kaynaklı ve kamusal alanda tehlike arz eden afetler ile ilgili can ve mal kaybını engellemek/azaltmak amacıyla, tehlikeli kitleleri yerinde tespit ederek, düzeltici/önleyici tedbirleri almak / alınmasını sağlamak,

 • Kamulaştırma Birimi tarafından kamulaştırılan ve yıkımı talep edilen binaların yıkımını gerçekleştirmek,

 • Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına; disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamaktır.

 • Fen İşleri Müdürü’nün Görevleri

  Madde 7 - Müdürlük Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük hedeflerini, destekleyici faaliyetlerini, Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile birlikte belirler, bu hedef ve faaliyetlerin Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile mutabakatını sağlar, bağlı olduğu yönetici tarafından onaylanan hedeflerin, müdürlük çalışanlarına yaygınlaştırılması faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 8 - Müdürlük Bütçesinin Yönetimi: Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu olarak, kendi müdürlüğünün sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerinin Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda hazırlanmasını sağlar. Planlanan faaliyetler konusunda ilgili diğer müdürlüklerle görüşerek mutabakat sağlar ve mutabık kaldığı faaliyetlere ait harcama bütçesini belirleyerek Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne iletir. Onaylanan bütçe doğrultusunda kurum prosedürleri ile uyumlu harcama faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 9 - Operasyonel Planlama ve Kontrol: Müdürlüğü’ne ait görevlerin etkin, verimli, mevzuata uygun ve zamanında yapılması amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu müdürlük faaliyetlerini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak planlar / planlanmasını sağlar, faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini kontrol eder, gerektiğinde düzeltici / önleyici tedbirleri alır / Birimleri tarafından alınmasını sağlar, planlı çalışma anlayışında öncü rol üstlenir.

  Madde 10 - Projelendirme: Vatandaş hizmet beklentilerini karşılamak amacıyla, kurum hizmet binalarının (kültür merkezleri, bilgi evi, hizmet tesisi vb.), anıtsal ve SMÖ yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri konusunda ilgili Birim Yöneticisi’ni görevlendirir. Projelendirme çalışmalarının yatırım programına uygunluğu kontrol ve teyit eder, projelendirmelerin kurum içi ya da kurum dışı kaynaklarla yapılabilirliğini değerlendirir ve gerekli yönlendirmeleri yapar. Geliştirilen projeleri Üst Yönetim ile değerlendirir ve onaylanan projeleri uygulanmak üzere ilgili birime aktarır.

  Madde 11 - Yapım Projeleri Uygulama: Onaylanmış yatırım programı kapsamındaki hizmet tesislerinin (kültür merkezleri, bilgi evi, hizmet tesisi vb.), imar yollarının yapımı, bakımı ve onarımı niteliğindeki uygulamaları gerçekleştirmek amacıyla, ilgili Birim Yöneticisi’ni görevlendirir, uygulama projesi hazırlanan yapım işlerinin uygulamalarını belirlenen yöntem doğrultusunda (dış kaynak/ kurum içi kaynak) gerçekleştirir, uygulamanın gelişimini bütüncül proje yönetimi yaklaşımıyla düzenli aralıklarla izleyerek değerlendirir, gerektiğinde iyileştirmelerin gerçekleşmesini sağlar.

  Madde 12 - Kamulaştırma: Kamu yararına yatırım projelerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, beş yıllık dönemlerle yatırımcı birimlerden aldığı bilgiler doğrultusunda 5 yıllık kamulaştırmaya yönelik “İmar Programı”nın hazırlanmasını sağlar. Hazırlanan program doğrultusunda kamulaştırma haritalarının hazırlanmasını sağlar. Meclise onaya sunar. Onaylanan programda yer alan kamulaştırmaların, kesinleşen yatırım projeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlar. Kamulaştırma sürecinde Kıymet Takdir Komisyonu başkanı olarak yer alır, bu kapsamda, kamulaştırılacak taşınmazlara ait yıllara sari tahmini bütçe hazırlığı yapılmasını sağlar. Gerçekleşen kamulaştırma sürecini yönetir, yönlendirir.

  Madde 13 - Yer Tespiti: Kamulaştırma dosyalarının ilgili birimlerle koordineli olarak yerinde tespiti, kıymet takdiri ve bina/arsa/ağaç değerlendirilmesini yapar. Yerinde tespit edilen taşınmazların kıymet takdiri doğrultusunda taşınmaz sahibi ile görüşmeler gerçekleştirir, taşınmaz sahibi ile uzlaşır, uzlaşma doğrultusunda ödemenin gerçekleşmesi Ödeme Talebini oluşturur ve ödemenin gerçekleştiğini teyit eder. Taşınmazla ilgili, Projelendirme ve Proje Uygulama Birimlerine imar planındaki kullanma amacı doğrultusunda değerlendirilmesini bildirir.

  Madde 14 - Can veya Mal Kaybına Neden Olabilecek Tehlikeli Durumlarla Mücadele: Belediye sorumluluk alanı içerisinde doğal veya dış nedenlerden kaynaklı özel veya kamusal alanda tehlike arz eden durumlar ile ilgili can ve mal kaybını önlemek amacıyla, ilgili birimleri görevlendirir, can ve mal kaybı riski arz eden yapıların yerinde tespit edilerek durumun raporlanmasını, önleyici tedbirlerin alınmasını sağlar.

  Madde 15 - Tedarik Yönetimi: Müdürlüğünün hizmet alanları ile ilgili hizmet/taşınır ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alım ihtiyaçlarını kendisine bağlı birim yöneticileri/çalışanlar ile koordineli planlar, Müdürlük bütçesi ile uyumlu olarak alım dosyalarının hazırlanmasına yönelik ilgili görevlendirmeleri yapar. Kendisine onaya sunulan alım dosyalarını değerlendirir, gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Onayladığı alım dosyalarının gelişimini izler, aksaklıklarla ilgili, gerektiğinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek aksaklıkların giderilmesini sağlar. Sonlandırılan alım dosyalarına yönelik hakedişlerin ilgili çalışan tarafından düzenlenerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlar.

  Madde 16 - İş Sağlığı ve Güvenliği: Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, görev ve sorumluluk alanındaki çalışanların işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmasını sağlar.

  Madde 17 - İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük iş sonuçlarını, düzenli aralıklarla değerlendirir, gerektiğinde düzeltici / önleyici tedbirlerin planlanmasını sağlar, bu faaliyetlerin gerçekleşmesini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak izler, gerektiğinde yönlendirir.

  Madde 18 - Çalışan Yönetimi: Müdürlüğün tanımlanan hedeflerine ulaşması ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, bağlı çalışanlarına ölçülebilir hedefler belirler ve bu hedeflerin iletişimini kurarak, hedeflerle ilgili mutabık kalır, gerçekleşmeleri, bağlı çalışanlar ile karşılıklı görüşerek değerlendirir, sonuçlara ilişkin geribildirim verir, sonuçları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile paylaşır. Tüm bağlı çalışanlar için planlanan gelişim programlarını değerlendirir, onaylar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, bu gelişim programlarının sonuçlarını izler ve değerlendirir. Çalışanların disiplin kurulu gündemine girecek nitelikteki kurallar, davranışlar konusunda bilgilenmesini ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlar. Çalışanların işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit ederek, disiplini sağlayıcı önlemleri alır.

  Madde 19 - Geliştirme / İyileştirme: Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurumun yönetim sistemleri ve uygulamalarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesine yönelik çalışmalara öncülük eder veya katılımı yönlendirir, bu çalışmalarda iyileştirici / geliştirici öneriler sunar / sunulmasını teşvik eder, planlanan geliştirme / iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde “sürekli gelişim” anlayışının yaygınlaşmasında aktif rol üstlenir.

  Kamulaştırma Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 20 - Kamulaştırma: Belediye Kanunu ve diğer yasal mevzuat gereği yapımı Belediyeye ait iş ve hizmetler için gereksinim duyulan, mülkiyeti özel şahıs veya tüzel kişiliğe (şirket veya resmi kurumlar) ait taşınmaz malların imar planına ve imar programına uygun olarak kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek / gerçekleştirilmesini sağlamak. Kamulaştırılacak alanların (yol, park, yeşil alan vb.) 5 yıllık imar programını yatırımcı müdürlüklerin talepleri doğrultusunda hazırlayarak müdüre sunmak. Kamulaştırma haritalarını hazırlamak / hazırlanmasını sağlamak. Kamulaştırılacak alanların oluşturulan kamulaştırma haritalarına bağlı kalınarak tahmini kamulaştırma bütçesini hazırlamak. Kamulaştırılacak gayrimenkullerin (bina, arsa, ağaç, duvar, müştemilat vb.) yerinde tespitini yaparak (fotoğrafını çekerek) tetkik edilmesini sağlamak. Kamulaştırılacak gayrimenkullerin kıymet takdir raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve Encümene sunmak. Kamulaştırması tamamlanan taşınmazların kamulaştırma amacına uygun düzenlemesi için ilgili birimlere bilgi vermektir.

  Madde 21 - Tescil İşlemleri: Kamulaştırmasız el atma davalarının sonucunda, mahkeme kararlarını aslı ile birlikte Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile yazışmalar gerçekleştirerek kurum adına alınan kararların tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamaktır.

  Madde 22 - Yer Tespiti: Belediye mülklerinin doğru amaca yönelik kullanıldığını teyit etmek üzere, kamulaştırma dosyalarının ilgili Birimlerle koordineli olarak yerinde tespiti, kıymet takdiri ve bina/arsa/ağaç değerlendirilmesini yapmak, yerinde tesbit edilen taşınmazların kıymet takdiri doğrultusunda taşınmaz sahibi ile görüşmeler gerçekleştirmek, taşınmaz sahibi ile uzlaşmak, uzlaşma doğrultusunda ödemenin gerçekleşmesini sağlamak. Taşınmazla ilgili birimleri imar planındaki kullanma amacı doğrultusunda değerlendirilmesi konusunda bilgilendirmektir.

  Projelendirme ve Proje Uygulama Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 23 - Avan Proje Ön Hazırlığının Gerçekleştirilmesi: Mimari avan (ön) projeye temel olacak dokümanları temin etmek amacı ile avan proje hazırlığı yapmak / yapılmasını sağlamak. Projenin hazırlanacağı arsanın imar durumu ve mülkiyet durumunu kontrol etmek. Mülkiyet durumu çözümlenmesi gerektiğinde kamulaştırma yapılması veya başka bir kurumun mülkiyetinde ise tahsis alınması için Kamulaştırma Birimi’ni bilgilendirmek. Mülkiyet problemi yok ise, parsel tapusunu temin etmek. İmar durumu projenin fonksiyonuna uygun ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden imar durumu belgesini talep ederek yapılaşma koşullarını öğrenmek, uygun değil ise; plan değişikliği yapılması için Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne başvurmak. Hazırlanacak projenin arsasının ölçülerini gösteren ebatlı-kotlu kroki ve çap durumu belgesi için Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne başvurarak, tüm yazışmalar sonunda gerekli onayları tamamlamaktır.

  Madde 24 - Avan Proje Hazırlığının Gerçekleştirilmesi: Uygulama projelerine (mimari, statik, mekanik, elektrik uygulama projeleri) temel olması amacıyla, avan proje hazırlamak/hazırlanmasını sağlamak. Vatandaş beklentileri ve yatırım programı doğrultusunda sürdürülebilir kentsel kimliği geliştirmeye yönelik, her türlü alt ve üst yapı tesisi, sosyal tesis ve hizmet binaları, eğitim ve kültür yapıları, spor ve rekreasyon tesisleri, sağlık yapılarının tasarımını ve avan projeyi hazırlamak/hazırlanmasını sağlamak. Proje, belediye bünyesinde hazırlanıyorsa etüt ve avan proje aşamalarında idare ile görüşerek onaylarını almak. Satın alma yöntemi ile temin ediliyorsa, avan proje için yaklaşık maliyetin belirlenmesi ve teknik şartnamenin hazırlanmasını sağlayarak satın alma prosedürünün sözleşme aşamasına ulaşması için Destek Hizmetleri Müdürlüğüne göndermek. Sözleşmeye bağlanan projenin süresi dahilinde tamamlanması için yüklenici ve idare ile görüşülerek gerekli onayları almak. Yüklenici tarafından teslim edilen avan projeyi onaylamak ve hakediş dosyasını hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermektir.

  Madde 25 - Zemin Etüdünün Yapılması: Uygulama projelerinin hesaplarının yapılabilmesi amacıyla, proje alanının zemin değerlerini gösteren zemin etüdü çalışmasının yapılarak rapor hazırlanmasını sağlamak. Satın alma yöntemi ile temin ediliyorsa, zemin etüdü için yaklaşık maliyetin belirlenmesi ve teknik şartnameyi hazırlamak. Projenin süresi dahilinde tamamlanması için yüklenici ve idare ile görüşülerek gerekli onayları almak. Yüklenici tarafından teslim edilen zemin etüdünü onaylamak. Hakediş dosyasını hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermektir.

  Madde 26 - Yatırım Mimari ve Statik Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması: Yatırım projelerinin uygulanması amacıyla, mimari ve statik projelerini hazırlamak, geliştirilen projeleri üst yönetim ile değerlendirmek. Uygulama projesi hazırlanan yapım işlerinin uygulamalarını belirlenen yöntem doğrultusunda (dış kaynak/ kurumiçi kaynak) gerçekleştirilmesini sağlamak. Gerektiğinde hizmet alımı ile projelerin hazırlanmasını sağlamak. Kurumiçi kaynaklarla gerçekleşirilecek yatırım projelerini gerçekleştirmek üzere Şantiye Birimi’ne iletmek, yapım aşamalarını kontrol etmek. Hazırlanan yatırım uygulama projelerini, ilgili birim tarafından hazırlanmış elektrik ve mekanik uygulama projelerini, teknik şartname, yaklaşık maliyet, sözleşme tasarısı ile birleştirerek ihale hazırlık dosyasını oluşturmak, satın alma sürecini sözleşme aşamasına getirmek için Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne göndermek. Sözleşmeye bağlanan yatırım projelerinin yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapım süreçlerini takip etmek. İnşaat uygulamalarının hatasız ve doğru yapılabilmesi amacıyla, uygulama yapımına ilişkin yapı ruhsatı işlemlerini ilgili kurum içi birimle iletişime geçerek tamamlamak. İş bitiminde geçici kabulünü yaparak kullanım amacına göre gerekli yerlere teslimatını yapmak, gerektiğinde düzeltici/önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.

  Madde 27 - Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması: Hizmet binaları ve sosyal tesislerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, vatandaş/kamu kurumları/tüm müdürlüklerden gelen kapsamlı tadilat ve bakım/onarım taleplerini değerlendirerek uygun görülen taleplerin karşılanması için gerektiğinde rölöve alınarak yapılacak tadilatın projelendirilmesini sağlamak. Onaylanan projenin yüklenici aracılığı ile tadilat veya bakım/onarım işinin tamamlanmasını sağlamaktır.

  Madde 28 - Can veya Mal Kaybına Neden Olabilecek Tehlikeli Durumlarla Mücadele: Belediye sorumluluk alanı içerisinde doğal veya dış nedenlerden kaynaklı özel veya kamusal alanda tehlike arz eden durumlar ile ilgili can ve mal kaybını önlemek amacıyla, tehlikeli durumları yerinde tespit etmek, önleyici tedbirleri almak/alınmasını sağlamaktır.

  Madde 29 - Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması: Osmangazi ilçe sınırları içinde bulunan, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve yaşatılmasına yönelik belirlenen yöntem doğrultusunda (dış kaynak/ kurum içi kaynak) gerekli rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini hazırlamak. Gerektiğinde hizmet alımı ile projelerin hazırlanmasını sağlamak ve uygulama esnasında kontrol etmek. Kurumun yürüttüğü rölöve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstürüksiyon projelerinin doğru ve prosedürüne uygun olarak Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na havalesini yapmak / yapılmasını sağlamak. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayladığı proje uygulamalarını gerçekleştirmek / gerçekleştirilmesini sağlamak. Kamuya açık alanlardaki sivil ve anıtsal mimarlık eserlerinin çevre düzenlemesi ve sağlıklaştırma projelerinin hazırlanmasını sağlamak ve uygulama esnasında kontrolünü gerçekleştirmek. Arkeolojik kazı sonucunda ortaya çıkan buluntuların belgelenmesi ve korunması ile ilgili çalışmayı takip etmek. Yıkılmak üzere olan ve insanlar için hayati tehlike taşıyan anıtsal ve sivil mimarlık örneği yapıların rölövesinin hazırlanmasını ve raporlanmasını sağlamaktır.

  Madde 30 - Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması: Somut olmayan kültür mirası çalışmalarını hazırlamak ve kitap çalışması yapmak. Kentin kültürel ve sosyal yapısını ortaya çıkaracak araştırma projeleri hazırlamaktır.

  Madde 31 - Tescilli Olmayan Tarihi Yapıların Tescilinin Gerçekleştirilmesi:Tescilli olmayan tarihi bir yapının, tescilinin gerçekleştirilmesi ile ilgili Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na yapıyı tanıtıcı teknik rapor hazırlamak / hazırlanmasını sağlamaktır.

  Madde 32 - Tarihi Kentler Birliği ile Koordinasyonunu Sağlanması: Tarihi Kentler Birliği toplantılarına katılım sağlamak, çeşitli illerde yapılmış restorasyon uygulamalarını incelemek, kurumda yürütülmekte olan çalışmaların tanıtımını yapmak. Birliğin açmış olduğu yarışmalara proje göndermek, olumlu sonuç alındığında projeler için hibe alınmasını sağlamaktır.

  Madde 33 - Maili İnhidam Tescilli Yapıların Arındırılması: Tescilli Maili inhidam yapıların, yapı/mahallelerine girişlerinin engellenmesi amacıyla, Şantiye Birimi’nden destek alarak gerekli tedbirlerin alınmasını koordine etmek. Tehlikeli kısımlardan arındırılması veya yapının tamamen yıkılması gerektiğinde durumu raporlamak, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu görüşüne sunmak, kuruldan çıkan öneriler doğrultusunda arındırma işlemini yapmak üzere veya yapının tamamen yıkılması gerekiyorsa Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bilgi vermektir.

  Elektrik ve Mekanik Teknik Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 34 - Yatırımların Elektrik ve Mekanik Projelerinin Hazırlanması ve Uygulaması: Yatırım projelerinin uygulanması amacıyla, elektrik ve mekanik projelerini hazırlamak, gerektiğinde hizmet alımı ile projelerin hazırlanmasını sağlamak. Hazırlanan elektrik ve mekanik projeleri, yaklaşık maliyet cetveli ve teknik şartnameleri ile birlikte ilgili uygulayıcı birime göndermek. Sözleşmeye bağlanan yatırım projelerinin, elektrik ve mekanik uygulama projelerinin, uygulama sürecini takip etmek, gerektiğinde düzeltici/önleyici tedbirleri almak / alınmasını sağlamaktır.

  Madde 35 - Hizmet Binaları, Sosyal Tesislerin ve Kamusal Alanların Elektrik ve Mekanik Tesisatlarının Kapsamlı Tadilat ve Bakım/Onarımı: Hizmet binaları ve sosyal tesislerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, vatandaş/kamu kurumları/tüm müdürlüklerden gelen kapsamlı elektriksel ve mekanik tadilat ve bakım/onarım taleplerini değerlendirmek uygun görülen talepleri karşılamak, gerektiğinde yapılacak tadilatın elektrik veya mekanik tesisatının projelendirilmesini sağlamak, onaylanan projenin yüklenici aracılığı ile kapsamlı tadilat veya bakım/onarımını tamamlanmasını sağlamaktır.

  Kesin Hesap Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 36 - Kesin Hesap Kontrolü ve Onayı: Uygulaması yapılmış taahhüt işlerinin ödemelerini sonuçlandırmak amacıyla, yürürlükteki kamu sözleşmeleri kanunuyla gerçekleştirilmiş olan yapım işlerinin geçici kabul sürecinden sonra kesin kabul tarihine kadar kesin hesaplarını incelemek, gerektiğinde düzeltmeleri gerçekleştirmek ve onaylamak, onaylanan hakedişleri diğer ilgili birim yöneticileri, müdür ve Başkan Yardımcısının onaylarını alarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne iletmek üzere Gerçekleştirme Görevlisi’ne göndermektir.

  Yol Yapım, Bakım ve Onarım Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 37 - Yol Projelerinin Hazırlanması: Yaşanabilir altyapı ve üstyapının geliştirilmesini sağlamak amacıyla, Belediye mücavir alanı içerisindeki 18. Madde uygulaması tamamlanmış tüm yolların projelerini hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak. Diğer birimlerden gelen yol projelerinin kırmızı kotlarını kontrol ederek gerekli değişikliklerin yapılmasını sağladıktan sonra onaylamaktır.

  Madde 38 - Yol Yapımı: Yaşanabilir altyapı ve üstyapının geliştirilmesini sağlamak amacıyla, kadastro veya imar yollarının açılmasına yönelik hizmetin gerçekleştirilme yöntemini belirlemek, (dış kaynak / kurumiçi kaynak) ve belirlenen doğrultuda Belediye mücavir alanı içerisindeki yolların alt, üst yapı ve sanat yapılarının (yol temel, üst yapısı, köprü, menfez ve istinat yapıları) uygulamasını yapmak / yapılmasını sağlamak. Kurumiçi kaynaklarla gerçekleştirilecek uygulamaları Şantiye Birimi ile koordineli olarak gerçekleştirmek. Dış kaynak ile gerçekleştirilen uygulamalarda, işin aşamalarını düzenli aralıklarla kontrol etmek, gerektiğinde iyileştirmelerin gerçekleşmesini sağlamaktır.

  Madde 39 - Yol Bakım ve Onarımı: Yol bakım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, vatandaştan gelen yol bakım taleplerini değerlendirmek, uygulama yapılmasına karar verilen bakım onarımları gerçekleştirmek işin aşamalarını düzenli aralıklarla kontrol etmek, gerektiğinde iyileştirmelerin gerçekleşmesini sağlamaktır.

  Madde 40 - Park Yapımı: Yatırım programına alınarak bütçesi onaylanmış park yapım işlerini tamamlamak veya yapılmasını sağlamaktır.

  Madde 41 - Yol Üst Yapı Hizmetleri: Yaya ve araç trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, gerekli görülen fiziki yapı (tretuvar, kavşak düzenlemesi) ve görsel işaret elemanları (tabela, yol çizgisi vb.) temin etmek ve tatbikatını gerçekleştirmektir.

  Madde 42 - UKOME Koordinasyon: UKOME üst kurul toplantılarına katılarak, çalışmalarını takip etmek ve alınan kararları ilgili birimlerle paylaşmaktır.
  Şantiye Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 43 - Yol Yapımı: Yaşanabilir altyapı ve üstyapının geliştirilmesini sağlamak amacıyla, kadastro veya imar yollarının açılmasına yönelik hizmetin gerçekleştirilme yöntemi kurumiçi kaynak olması durumunda ve belirlenen doğrultuda Belediye mücavir alanı içerisindeki yolların alt, üst yapı ve sanat yapılarının (yol temel, üst yapısı, köprü, menfez ve istinat yapıları) uygulamasını Yol Yapım, Bakım ve Onarım Birimi ile koordineli olarak gerçekleştirmektir.

  Madde 44 - Yol Bakım/Onarım İşleri: Müteahhitlik hizmeti alım yöntemi uygulanmaksızın birim imkân ve kabiliyetleriyle kapsamlı yol bakım ve onarım işlerini yapmak. UKOME üst kurulunca alınan kararlar doğrultusunda gerekli görülen yerlere hız kesici setleri yapmaktır.

  Madde 45 - Bina Yıkımı ve Molozların Döküm Yerine Nakli: Yaşanabilir üstyapının geliştirilmesini sağlamak amacıyla, kamulaştırılan yıkımı talep edilen binaların, can ve mal tehlikesi arz eden maili inhidam yapıları yıkmak. Tehlikeli toprak hareketlerini önleyerek tehlikenin bertarafını sağlamaktır.

  Madde 46 - Tadilat ve Bakım/Onarım İşleri: Müteahhitlik hizmeti alım yöntemi uygulanmaksızın birim imkân ve kabiliyetleriyle kapsamlı tadilat, bakım ve onarım işlerini yapmaktır.

  Madde 47 - Harita ve Aplikasyon: Diğer birimlerden gelen talepler doğrultusunda haritalama ve aplikasyon çalışmalarını yapmaktır.

  Madde 48 - İşçi / Makine / Ekipman Desteği: Müdürlükte diğer birimlerden veya diğer müdürlüklerden gelen yatırım projeleri vb. talepler doğrultusunda gerçekleştirilecek çalışmalara işçi, makine ve ekipman desteği sağlamaktır.

  Madde 49 - Kar ve Buzla Mücadele: Belediye sorumluluk alanı içerisinde araç ve yaya trafiğinin güvenli ve kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla, kış aylarında hava koşullarından kaynaklanan olumsuzluklara müdahale etmek, mücadelenin devamlılığını ve koordinasyonunu sağlamaktır.

  Madde 50 - Can veya Mal Kaybına Neden Olabilecek Tehlikeli Durumlarla Mücadele: Belediye sorumluluk alanı içerisinde doğal veya dış nedenlerden kaynaklı özel veya kamusal alanda tehlike arz eden durumlar ile ilgili can ve mal kaybını önlemek amacıyla, tehlikeli durumları yerinde tespit etmek, önleyici tedbirleri almak/alınmasını sağlamaktır.

  Yardımcı Hizmetler Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 51 - Kazı Ruhsat Taleplerinin Karşılanması: İlçe sınırları içerisinde altyapı çalışmalarının kontrol altında tutulması amacıyla, altyapı kazı ruhsatlarını ARUDEP üzerinden değerlendirerek uygun olan kazı taleplerinin onaylamak. Kazı çalışmaları ile ilgili şikâyetleri yerinde inceleyerek ilgilisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmak. Süresi biten kazı ruhsatlarının geçici ve kesin kabullerini yapmak. İzinsiz kazılarla ilgili hasar tespit tutanağı düzenlemek ve ilgili birime göndermektir.

  Madde 52 - Taşınmaz Bilgilerinin İlgili Kurumlara Aktarılması: Taşınmazlar ile ilgili hukuki konuların çözümlenmesi amacıyla, ilgili Mahkeme ve Defterdarlık sorgu yazıları doğrultusunda taşınmazların yararlandığı belediye, altyapı hizmetlerinin belirlenmesini ve ilgili kuruma raporlamak.

  Madde 53 - AYKOME Koordinasyon: AYKOME üst kurul toplantılarına katılarak, çalışmalarını takip etme ve alınan kararları ilgili birimlerle paylaşmaktır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Evrak ve Arşiv İşlemleri

  Gelen Giden Evrak ile İlgili Yapılacak İşlem:

  Madde 54 - Hizmet Masası aracılığıyla gelen vatandaş / kurum içi / kurum dışı talebin / gelen evrakın bağlı çalıştığı müdürlüğün faaliyet / hizmet alanı ile ilgili olup olmadığını, diğer müdürlükler ile ortak çalışma gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini değerlendirerek ilgili müdürlük / müdürlükler ile iletişim kurar. Talebin çözümüne / yazışmanın gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve belgeleri derler ve standart süresi içinde sistemden Hizmet Masası’na geribildirimde bulunur.

  Arşivleme ve Dosyalama:

  Madde 55 - Çözümlenen talepler ile ilgili bilgi ve belgeleri, kurum içi ve kurum dışı yazışma belgelerini kayıt altına almak amacıyla, sistemde arşivler.

  Madde 56 - Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda; evrak yoğunluğunun giderilmesi amacıyla, arşive gönderilen evrakları imha süreleri içerisinde saklayarak süresi dolanları listeler ve gerekli yazışmaları gerçekleştirerek imhaya gönderir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Yetki ve Sorumluluk

  Madde 57 - Fen İşleri Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur.

  Madde 58 - Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birim sorumluları; kendisine verilen, yukarıda anılan görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili müdüre karşı sorumludur.

  Madde 59 - Diğer çalışanlar; müdürlüğe ait verilen, yukarıda anılan görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili birim sorumlusu ve müdüre karşı sorumludur.

  ALTINCI BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Çeşitli Hükümler:

  Madde 60 - Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevler gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı / belgeler ve zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
  Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar Yöneticisinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

  Madde 61 - İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Yürürlük

  Madde 62 - Bu yönetmelik Osmangazi Belediye Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer, kesinleştikten sonra web sitesinde yayımlanır.

  Yürütme

  Madde 63 - Bu yönetmelik hükümleri Osmangazi Belediye Başkanı adına Fen İşleri Müdürü tarafından yürütülür.

  E-Bülten Aboneliği
  E-Mail Adresiniz :