test
x

Tamer BALABAN

  Yazı Boyutu - 14 +
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Tamer BALABAN

İletişim

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 -Bu yönetmelik, Bursa Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nde uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında;
Belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Osmangazi Belediyesi’ni,
Müdürlük; Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nü,
Birim; Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı birimleri ifade eder.

Dayanaklar

Madde 4 - Bu yönetmelik, yürürlükteki 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde 5 - Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur:

a) Gençlik Hizmetleri Birimi

b) Spor Hizmetleri Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Ana Görevleri

Madde 6 -

 • Müdürlük hedeflerini ve destekleyici faaliyetlerini belirlemek ve izlemek,

 • Müdürlük bütçesini hazırlamak,

 • Spor tesislerinde spor kulüplerine yönelik gerçekleştirilecek programı hazırlamak ve uygulamak,

 • Spor tesislerinde yıl boyunca düzenlenen etkinliklerin takibini gerçekleştirmek, dönemsel olarak
  raporlamak,

 • Belediye adına veya diğer kamu kurumu, dernek, kulüp vb. ile ortak spor etkinlikleri düzenlemek,

 • Amatör kulüplere ayni ve nakdî yardım yapmak ve gerekli desteği sağlamak, sporu teşvik etmek amacıyla
  gençlere spor malzemesi temin etmek,

 • Çeşitli dallarda kulüpler ve dernekler ile ortak projeler üretmek,

 • Spor etkinliklerinin yürütülmesi kapsamında gerekli malzemenin tedarik edilmesini sağlamak ve takibini
  gerçekleştirmektir.

 • Kütüphaneleri düzenli, temiz ve bakımlı tutmak; kütüphane kitaplarının kaydı, ödünç ve iade vb. faaliyetleri
  gerçekleştirmek,

 • Çocukların / gençlerin sosyal yaşama uyumunu ve bireysel gelişimini destekleyecek etkinlikleri planlamak
  ve gerçekleştirmek,

 • Ebeveyn eğitimlerine yer vermek, çocukların sorunları, problem çözme teknikleri, çocuk yetiştirmenin püf
  noktaları gibi önemli konularda uzmanlar eşliğinde seminerler, atölye çalışmaları düzenlemek,

 • Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, işyeri kurallarına, iş
  sağlığı ve güvenliği kurallarına; disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmak ve
  çalışılmasını sağlamaktır.

 • Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü’nün Görevleri

  Madde 7 -Müdürlük Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük hedeflerini, destekleyici faaliyetlerini, Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile birlikte belirler, bu hedef ve faaliyetlerin Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile mutabakatını sağlar, bağlı olduğu yönetici tarafından onaylanan hedeflerin, müdürlük çalışanlarına yaygınlaştırılması faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 8 - Müdürlük Bütçesinin Yönetimi:Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu olarak, kendi müdürlüğünün sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerinin Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda hazırlanmasını sağlar. Planlanan faaliyetler konusunda ilgili diğer müdürlüklerle görüşerek mutabakat sağlar ve mutabık kaldığı faaliyetlere ait harcama bütçesini belirleyerek Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne iletir. Onaylanan bütçe doğrultusunda kurum prosedürleri ile uyumlu harcama faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 9 - Operasyonel Planlama ve Kontrol: Müdürlüğü’ne ait görevlerin etkin, verimli, mevzuata uygun ve zamanında yapılması amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu müdürlük faaliyetlerini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak planlar / planlanmasını sağlar, faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini kontrol eder, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar alır / Birimleri tarafından alınmasını sağlar, planlı çalışma anlayışında öncü rol üstlenir.

  Madde 10 - Bilgi Evi Hizmetlerinin Yürütülmesi: Çocuk / gençlerin sosyal yaşama uyumunu ve bireysel gelişimini destekleyecek etkinliklerinin planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlar. Çocukların araştırma yapma soru sorma, merak etme ve okuma isteklerini desteklemek amacı oluşturulan Bilgi Evlerinde; okuma - araştırma, etüt, kütüphane ile gelişimlerini destekleyecek zekâ oyunları, görsel sanat çalışmaları, seminerler ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesini sağlar. Ayrıca, ebeveyn eğitimlerine de yer verilmesini sağlayarak; çocukların sorunları, problem çözme teknikleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi önemli konularda uzmanlar eşliğinde seminerler, atölye çalışmalarının düzenlenmesi faaliyetlerini yönetir / yönlendirir.

  Madde 11 - Spor ve Gençlik Hizmetleri Yönetimi: Toplumun sağlıklı ve sosyal gelişimine katkı sağlamak üzere, gerçekleştirilmesi planlanan gençlik ve spor etkinliklerine yönelik programın hazırlanmasını sağlamak üzere onayını verir ve uygulanmasını sağlar.

  Madde 12 - Tedarik Yönetimi: Müdürlüğünün hizmet alanları ile ilgili hizmet/taşınır ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alım ihtiyaçlarını kendisine bağlı birim yöneticileri/çalışanlar ile koordineli planlar, Müdürlük bütçesi ile uyumlu olarak alım dosyalarının hazırlanmasına yönelik ilgili görevlendirmeleri yapar. Kendisine onaya sunulan alım dosyalarını değerlendirir, gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Onayladığı alım dosyalarının gelişimini izler, aksaklıklarla ilgili, gerektiğinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek aksaklıkların giderilmesini sağlar. Sonlandırıla Sonlandırılan alım dosyalarına yönelik hakedişlerin ilgili çalışan tarafından düzenlenerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlar.

  Madde 13 - İş Sağlığı ve Güvenliği: Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, görev ve sorumluluk alanındaki çalışanların işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmasını sağlar.

  Madde 14 - İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük iş sonuçlarını, düzenli aralıklarla değerlendirir, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar planlanmasını sağlar, bu faaliyetlerin gerçekleşmesini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak izler, gerektiğinde yönlendirir.

  Madde 15 - Çalışan Yönetimi: Müdürlüğün tanımlanan hedeflerine ulaşması ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, bağlı çalışanlarına ölçülebilir hedefler belirler ve bu hedeflerin iletişimini kurarak, hedeflerle ilgili mutabık kalır, gerçekleşmeleri, bağlı çalışanlar ile karşılıklı görüşerek değerlendirir, sonuçlara ilişkin geribildirim verir, sonuçları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile paylaşır. Tüm bağlı çalışanlar için planlanan gelişim programlarını değerlendirir, onaylar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, bu gelişim programlarının sonuçlarını izler ve değerlendirir. Çalışanların disiplin kurulu gündemine girecek nitelikteki kurallar, davranışlar konusunda bilgilenmesini ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlar. Çalışanların işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit ederek, disiplini sağlayıcı önlemleri alır.

  Madde 16 - Geliştirme / İyileştirme: Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurumun yönetim sistemleri ve uygulamalarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesine yönelik çalışmalara öncülük eder veya katılımı yönlendirir, bu çalışmalarda iyileştirici / geliştirici öneriler sunar / sunulmasını teşvik eder, planlanan geliştirme / iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde “sürekli gelişim” anlayışının yaygınlaşmasında aktif rol üstlenir.

  Gençlik Hizmetleri Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 17 - Çocuklara / Gençlere Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi: Çocukların / gençlerin sosyal yaşama uyumunu ve bireysel gelişimini destekleyecek yıl içi etkinlikleri (okuma - araştırma, etüt, kütüphane ile gelişimlerini destekleyecek zekâ oyunları, görsel sanat çalışmaları, seminerler ve çeşitli etkinlikler) belirlemek ve gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Planlı etkinlikler dışında oluşan etkinlik fırsatlarını değerlendirmek ve planlayarak gerçekleştirmektir. Gerçekleştirilen etkinlikleri değerlendirerek bir sonraki etkinlik için iyileştirmeleri belirlemektir.

  Madde 18 - Ebeveynlere Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi: Ebeveyn eğitimlerine yer vermek, çocukların sorunları, problem çözme teknikleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi önemli konularda uzmanlar eşliğinde seminerler, atölye çalışmalarının düzenlenmesi faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

  Madde 19 - Kütüphane Materyallerinin Tasnifi: Kütüphanede demirbaş kayıtlarında bulunan materyallerin sınıflandırmasını yaparak, okuma salonunda açık raflarda sergilenen eserlere okuyucunun serbestçe ulaşmasını sağlamaktır.

  Madde 20 - Kütüphane Kullanıcı Yönetimi: Kütüphane otomasyon sisteminden faydalanarak kitap ve kitap dışı materyale katalog bilgi taraması yapılmasına imkân sağlamak, kullanıcıların üyelik kayıtlarını gerçekleştirerek ödünç eser almalarını sağlamak; kütüphane ve kültür merkezlerinde yeni okurların oluşmasına katkı sağlamak amacıyla, sosyal, kültürel etkinlikler ve atölye çalışmalarını koordine etmek ve yürütmektir.

  Madde 21 - Eserlerin Arşivlenmesi: Kurumunun yayınevinin basımını gerçekleştirdiği eserlerin kütüphane dermesine eklemek, basımı gerçekleştirilmiş eserlerin arşivini oluşturmaktır.

  Spor Hizmetleri Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 22 - Spor Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi: Tesisler Müdürlüğü’nden ilgili spor tesisinin kullanıma uygunluk onayını almak ve onayı alınan spor etkinliklerini gerçekleştirmek. Çeşitli dallarda kulüpler ve dernekler ile ortak projeler üretmek. Önemli gün ve haftalar kapsamında kentte sportif etkinlikleri planlamak, duyurmak ve etkinliği organize ederek düzenlemek. Ulusal ve uluslararası spor etkinlikleri planlamak ve düzenlemek. Yıl boyunca düzenlenen etkinliklerin takibini gerçekleştirmek, dönemsel olarak hazırladığı raporları müdüre sunmaktır.

  Madde 23 - Spor Etkinliklerine Yönelik Malzeme Temini / Kontrolü: Spor etkinliklerinin yürütülmesi kapsamında gerekli malzemenin tedarik edilmesini sağlamak ve takibini gerçekleştirmektir.

  Madde 24 - Spor Etkinliklerinin Teşvik Edilmesi: Amatör kulüplere ayni ve nakdî yardım yapmak ve gerekli desteği sağlamak, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi temin etmektir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Evrak ve Arşiv İşlemleri

  Gelen Giden Evrak ile İlgili Yapılacak İşlem:

  Madde 25 - Hizmet Masası aracılığıyla gelen vatandaş / kurum içi / kurum dışı talebin / gelen evrakın bağlı çalıştığı müdürlüğün faaliyet / hizmet alanı ile ilgili olup olmadığını, diğer müdürlükler ile ortak çalışma gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini değerlendirerek ilgili müdürlük / müdürlükler ile iletişim kurar. Talebin çözümüne / yazışmanın gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve belgeleri derler ve standart süresi içinde sistemden Hizmet Masası’na geribildirimde bulunur.

  Arşivleme ve Dosyalama:

  Madde 26 - Çözümlenen talepler ile ilgili bilgi ve belgeleri, kurum içi ve kurum dışı yazışma belgelerini kayıt altına almak amacıyla, sistemde arşivler.

  Madde 27 - Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda; evrak yoğunluğunun giderilmesi amacıyla, arşive gönderilen evrakları imha süreleri içerisinde saklayarak süresi dolanları listeler ve gerekli yazışmaları gerçekleştirerek imhaya gönderir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Yetki ve Sorumluluk

  Madde 28 - Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur.

  Madde 29 - Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı birim sorumluları; kendisine verilen, yukarıda anılan görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili müdüre karşı sorumludur.

  Madde 30 - Diğer çalışanlar; müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen, yukarıda anılan görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili birim sorumlusu ve müdüre karşı sorumludur

  ALTINCI BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Çeşitli Hükümler:

  Madde 31 - Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevler gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı / belgeler ve zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
  Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar Yöneticisinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

  Madde 32 - İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Yürürlük

  Madde 33 - Bu yönetmelik Osmangazi Belediye Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer, kesinleştikten sonra web
  sitesinde yayımlanır.

  Yürütme

  Madde 34 - Bu yönetmelik hükümleri Osmangazi Belediye Başkanı adına Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü
  tarafından yürütülür.

  E-Bülten Aboneliği
  E-Mail Adresiniz :