test
x

Ahmet DONBALOĞLU

  Yazı Boyutu - 14 +
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Harita Mühendisi

Ahmet DONBALOĞLU

Santral Garaj Mh.Ulubatlı Hasan Bulv. No:10 OSMANGAZİ/BURSA

İletişim

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında;
Belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Osmangazi Belediyesi’ni,
Müdürlük; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nü,
Birim; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı birimleri,
B.K.V.K.B.K.; Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nu ifade eder.

Dayanaklar

Madde 4 - Bu yönetmelik, yürürlükteki 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde 5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur:

a) Proje Tetkik Birimi

b) Yapı Tetkik Birimi

c) Yapı Ruhsatlandırma Birimi

d) İmar Birimi

e) Harita Birimi

f) Mühendislik Hizmetleri Birimi

g) İşyeri Ruhsatlandırma Birimi

h) Belge Yönetimi Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Ana Görevleri

Madde 6 -

 • Müdürlük hedeflerini ve destekleyici faaliyetlerini belirlemek ve izlemek,

 • Müdürlük bütçesini hazırlamak,
 • Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının proje kontrolünü gerçekleştirerek B.K.V.K.B.K.’ya onaya göndermek,

 • Yola terk / tevhid ve ifraz gibi imar uygulamalarını gerçekleştirmek,

 • Yapı kullanma izinleri hususunda hazırlanmış yapı ruhsatına tabi proje ve eklerinin yerinde uygunluğunu kontrol etmek,

 • Uygulama projelerinin imar durumunu kontrol etmek, gerekli iyileştirmeleri, kontrol süreçleri tamamlanan dosyalarla ilgili otopark hesabını ve ruhsatlandırma işlemlerini gerçekleştirmek,

 • Vatandaş / kurumlardan gelen imar durumu taleplerini karşılamak,

 • Belediye ve Kamulaştırma Kanunları doğrultusunda, mülkiyeti özel şahıs veya tüzel kişiliğe (şirket veya resmi kurumlar) ait taşınmazların imar planına ve imar programına uygun olarak emsal arttırıma yönelik bağışı ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

 • İşyeri ruhsatlandırma taleplerini değerlendirmek ve uygun görülen talepleri karşılamak,

 • Düzenlenmiş olan işyeri açma ve çalışma ruhsatına aykırı olarak çalışan işyerlerinin ruhsat iptal işlemlerini gerçekleştirmek,

 • Harita ve mülkiyet konularında gerekli yazışmaları gerçekleştirmek, parselasyon planlarının yapımını ve askıya çıkarılmasını, kotlu krokilerin hazırlanmasını, inşaatların toprak, zemin aplikasyon, bodrum, su basman vizelerinin verilmesini, röperli ve bağımsız bölüm planlarının onaylanmasını, ifraz yola terk haritalarının yapımını ve kontrollerini gerçekleştirmek,

 • Ruhsat, yapı kullanım izni, vatandaş ve kurum yazışmalarına ait dosyaları tasnif etmek, dijital arşiv sistemine girişini gerçekleştirmek ve muhafazasını sağlamak; süresi dolan evrakların imhasını gerçekleştirmek,

 • Mevcut uygulama imar planlarında yol projesi bulunmayan imar yollarının yol kırmızı kotlarının belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla yol projeleri yapmak / yapılmasını sağlamak, müdürlüğünce yapılan / yapılması sağlanan ve onaylanan yol projelerinin sayısal kayıt sistemine işlenmesini ve sistemin güncel tutulmasını sağlamak,

 • Vatandaş/kurumlardan gelen yol projesi taleplerini karşılamak,

 • Geçiş yolu izin belgesi düzenlenmesi iş ve işlemlerini yürütmek, bu yönde gelen vatandaş ve kurum taleplerini sonuçlandırmak,

 • Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına; disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamaktır.

 • İmar ve Şehircilik Müdürü’nün Görevleri

  Madde 7 - Müdürlük Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük hedeflerini, destekleyici faaliyetlerini, Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile birlikte belirler, bu hedef ve faaliyetlerin Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile mutabakatını sağlar, bağlı olduğu yönetici tarafından onaylanan hedeflerin, Müdürlük çalışanlarına yaygınlaştırılması faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 8 - Müdürlük Bütçesinin Yönetimi: Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu olarak, kendi müdürlüğünün sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerinin Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda hazırlanmasını sağlar. Planlanan faaliyetler konusunda ilgili diğer müdürlüklerle görüşerek mutabakat sağlar ve mutabık kaldığı faaliyetlere ait harcama bütçesini belirleyerek Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne iletir. Onaylanan bütçe doğrultusunda kurum prosedürleri ile uyumlu harcama faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.
  Madde 9 - Operasyonel Planlama ve Kontrol: Müdürlüğü’ne ait görevlerin etkin, verimli, mevzuata uygun ve zamanında yapılması amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu müdürlük faaliyetlerini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak planlar / planlanmasını sağlar, faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini kontrol eder, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar alır / birimleri tarafından alınmasını sağlar, planlı çalışma anlayışında öncü rol üstlenir.

  Madde 10 - İmar Haritalarının Hazırlanması ve Onaya Sunulması: İmar Kanunları ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, ilçe sınırları dâhilindeki yapılaşmaların; sağlık ve çevre koşullarına uygun gelişimine katkı sağlamak amacıyla, harita ve mülkiyet konularındaki faaliyetleri yönetir / yönlendirir.

  Madde 11 - Yol Projelerinin Hazırlanması: Mevcut uygulama imar planlarında yol projesi bulunmayan imar yollarının yol kırmızı kotlarının belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar. Bu amaçla, yol projelerinin yapılmasını sağlar ve onaylar.
  Yapı ruhsat projelerine esas teşkil etmek üzere vatandaş/kurumlardan gelen yol projesi taleplerinin karşılanması sürecini yönetir / yönlendirir.

  Madde 12 - Geçiş Yolu İzin Belgesinin Düzenlenmesi: Geçiş yolu izin belgesi düzenlenmesi iş ve işlemlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 13 - Yapı Ruhsatlandırma İşlemlerinin Yürütülmesi: Vatandaşın/kurumların yapım çalışmalarının yasa ile tanımlı standartlarda yürütülmesini sağlamak amacıyla, vatandaştan gelen uygulama projelerinin Proje Tetkik birimi tarafından kontrol edilmesini, gerekli iyileştirmelerin yapılması çalışmalarını sağlar, kontrol süreçleri tamamlanan dosyalarla ilgili ruhsatlandırmanın kendisine bağlı Yapı Ruhsatlandırma birimi kanalıyla yapılmasını sağlar.

  Madde 14 - Yapı Kullanma İzninin Verilmesi: Vatandaşın/kurumların ruhsatlı olarak yapımı tamamlanan yapıların ruhsat eki projelerinin ve TSE standartlarına uygun malzeme kullanıldığını kontrol ve teyidine yönelik faaliyetleri kendisine bağlı Yapı Tetkik birimi kanalıyla yürütülmesini sağlar.

  Madde 15 - İmar Durumu Taleplerinin Karşılanması: Vatandaş veya kamu kurum ve kuruluşlarından gelen imar durumu belirtir yazı taleplerini ve imar durum belgelerinin cevaplanmasını ve Meclisin onayına sunulmasını sağlar, ruhsat alma aşamasına kadar olan imar durum belgelerinin güncellenmesi, parselasyon planının hazırlanması, yönetmeliğe uygun olarak geçici inşaat izni ve geçiş dönemi imar durum taleplerinin düzenlenmesi faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 16 - Belediyeye Ait Taşınmazların Şartlı Bağışı: Belediye ve Kamulaştırma Kanunları doğrultusunda, mülkiyeti özel şahıs veya tüzel kişiliğe (şirket veya resmi kurumlar) ait taşınmazların imar planına ve imar programına uygun olarak emsal arttırıma yönelik bağışı ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

  Madde 17 - İşyeri Ruhsatlandırma: İşyerlerinin ruhsatlı çalışmalarını sağlamak amacıyla, işyeri ruhsatlarının sıhhi ve fenni yönden değerlendirilmesine yönelik başvuruları kendisine bağlı GSM Heyet Görevlisi ve Sıhhi Heyet Görevlisi’ne yönlendirir. Gerekli incelemeler sonrası ruhsat talepleri uygun görülen işyerleri ile ilgili ruhsatları onaylar, Başkan’ın yetkilendirdiği Başkan Yardımcısı onayını alır ve işyeri ruhsatının başvuru sahibine teslim edilmesini sağlar.

  Madde 18 - İşyeri Ruhsatının İptali: Gelen şikâyetler doğrultusunda iç kurum/dış kurum ruhsat dosyası ile birlikte düzenlenmiş olan işyeri açma ve çalışma ruhsatına aykırı olarak çalışan işyerlerinin yerinde tespit yapılarak, mevzuata uygun süre verilerek işlemleri yapar, ruhsat uygunsuzluğunun uygun hale gelmemesi durumunda, işyeri iptal işleminin gerçekleştirilmesi konusunda, Heyet Görevlisi’ni görevlendirir. İptal işlemini onaylayarak Başkan’ın yetkilendirdiği Başkan Yardımcısı onayını alır. Ruhsat iptaline İlişkin Zabıta Müdürlüğü’nü ve ruhsat sahibini bilgilendirir.

  Madde 19 - Tedarik Yönetimi: Müdürlüğünün hizmet alanları ile ilgili hizmet/taşınır ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alım ihtiyaçlarını kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanlar ile koordineli planlar, Müdürlük bütçesi ile uyumlu olarak alım dosyalarının hazırlanmasına yönelik ilgili görevlendirmeleri yapar. Kendisine onaya sunulan alım dosyalarını değerlendirir, gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Onayladığı alım dosyalarının gelişimini izler, aksaklıklarla ilgili, gerektiğinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek aksaklıkların giderilmesini sağlar. Sonlandırılan alım dosyalarına yönelik hakedişlerin ilgili çalışan tarafından düzenlenerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlar.

  Madde 20 - İş Sağlığı ve Güvenliği: Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, görev ve sorumluluk alanındaki çalışanların işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmasını sağlar.

  Madde 21 - İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük iş sonuçlarını, düzenli aralıklarla değerlendirir, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar planlanmasını sağlar, bu faaliyetlerin gerçekleşmesini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak izler, gerektiğinde yönlendirir.

  Madde 22 - Çalışan Yönetimi: Müdürlüğün tanımlanan hedeflerine ulaşması ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, bağlı çalışanlarına ölçülebilir hedefler belirler ve bu hedeflerin iletişimini kurarak, hedeflerle ilgili mutabık kalır, gerçekleşmeleri, bağlı çalışanlar ile karşılıklı görüşerek değerlendirir, sonuçlara ilişkin geribildirim verir, sonuçları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile paylaşır. Tüm bağlı çalışanlar için planlanan gelişim programlarını değerlendirir, onaylar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, bu gelişim programlarının sonuçlarını izler ve değerlendirir. Çalışanların disiplin kurulu gündemine girecek nitelikteki kurallar, davranışlar konusunda bilgilenmesini ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlar. Çalışanların işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit ederek, disiplini sağlayıcı önlemleri alır.

  Madde 23 - Geliştirme / İyileştirme: Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurumun yönetim sistemleri ve uygulamalarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesine yönelik çalışmalara öncülük eder veya katılımı yönlendirir, bu çalışmalarda iyileştirici / geliştirici öneriler sunar / sunulmasını teşvik eder, planlanan geliştirme / iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde “sürekli gelişim” anlayışının yaygınlaşmasında aktif rol üstlenir.

  Proje Tetkik Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 24 - İmar Planlarının Kontrolü: Yapı Ruhsatı Yönetmeliği doğrultusunda, ilçe sınırları dahilindeki yapılaşmaların; sağlık ve çevre koşullarına uygun gelişimine katkı sağlamak amacıyla, yapılaşma genel koşulları belirtilmiş, genel estetiği sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, yapılaşma kuralları ve koşullarına uygun biçimde proje kontrolünü gerçekleştirerek B.K.V.K.B.K. onayı alınması gereken projeleri kontrol edilmek üzere Kurula göndermek; geribildirimler doğrultusunda, gerekli düzeltme işlemlerini gerçekleştirmektir.

  Yapı Tetkik Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 25 - Kat-Çatı-Su-Isı Vizeleri İçin Yerinde Tespit ve Uygulama Kontrolü: İmar Kanunları doğrultusunda, İlçe sınırları dâhilindeki yapılaşmaların; sağlık ve çevre koşullarına uygun gelişimini sağlamak amacıyla, yapı kullanma izinleri hususunda hazırlanmış yapı ruhsatına tabi proje ve eklerinin yerinde uygunluğunun kontrol etmek, uygun ise yapı kullanma izni düzenlemek, vizeleri onaylamak, iş bitirme ve iş bitim belgelerini düzenlemek. Mal sahibi, yapı denetim, müteahhit, şantiye şefi istifaları ve seviye tespit tutanaklarının düzenleyerek yılsonu seviye tespit tutanaklarını hazırlamak ve gerekli yazışmaları gerçekleştirmektir.

  Madde 26 - Yapı Kullanma İzni Onayı: Yapı denetim firması tarafından hazırlanan iş bitirme ve iş bitim raporuna istinaden yerinde tetkik ederek iş bitirme onayını vermek, yapı kullanma sürecini başlatarak eksik evrakların tanzimini gerçekleştirmek, yapı kullanma iznini onaylarını tamamlamaktır.

  Madde 27 - Mal Sahibi, Yapı Denetim, Müteahhit, Şantiye Şefi İstifaları ve Seviye Tespit Tutanakları Düzenlenmesi: Başvuru dilekçelerine veya noter fesihnamelerine istinaden yapı denetim firması tarafından hazırlanmış seviye tespit tutanakları, yapının hâlihazır fotoğrafı ve güncel ruhsat fotokopisine istinaden seviyesini belirlemektir.

  Madde 28 - Proje Uygunluğunun Kontrolü: Vatandaş, CİMER, Çağrı Merkezi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi gibi kamu kurumları tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda saha ziyaretini gerçekleştirerek projesine uygunluğunu kontrol etmek ve dilekçe sahibine veya ilgili kuruma bilgi vermektir.

  Yapı Ruhsatlandırma Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 29 - Yapı Ruhsatının Onaylanması: Onayı tamamlanan projelerin teknik elemanlara havalesi neticesinde yapı ruhsatı yazıldıktan sonra imzalarının tamamlatılıp müdür onayına sunmak, ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış inşaatların ilgili mevzuat doğrultusunda yapılan ruhsat iptal işlemlerini onaylamak, ilgili kanun doğrultusunda gerekli yazışmaları gerçekleştirmek, aylık verilen ruhsatları çizelge olarak hazırlamak ve SGK’ya yazı ile bildirmektir.

  Madde 30 - İş Deneyim / İş Bitirme Belgesinin Düzenlenmesi: Dilekçe ile gelen başvuruya istinaden dosyası incelenerek iş deneyim / iş bitirme belgesini düzenlemektir.

  Madde 31 - Yapı Ruhsatının Verilmesi: Yapı Ruhsatı Yönetmeliği doğrultusunda, ilçe sınırları dâhilindeki yapılaşmaların; sağlık ve çevre koşullarına uygun gelişimine katkı sağlamak amacıyla, yeni yapı ruhsat talebi olan mimari projeleri incelemek, ruhsat yenileme ve tadilat projelerini yerinde inceleyerek yönetmeliklere göre uygunluğunu tespit etmek, proje, parselasyon onayı gerektiğinde değerlendirilmek üzere B.K.V.K.B.K’ya göndermek, geribildirimler doğrultusunda, gerekli düzeltme işlemlerini gerçekleştirmektir.

  İmar Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 32 - İmar Durumu Taleplerinin Karşılanması: Vatandaş veya kamu kurum ve kuruluşlarından gelen imar durumu belirtir yazı taleplerini ve imar durum belgelerinin cevaplamak ve Meclisin onayına sunmak, ruhsat alma aşamasına kadar olan imar durum belgelerini güncellemek, parselasyon planının hazırlamak, yönetmeliğe uygun olarak geçici inşaat izni ve geçiş dönemi imar durum taleplerini düzenlemektir.

  Harita Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 33 - İmar Haritalarının Hazırlanması ve Onaya Sunulması: İmar Kanunları ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, ilçe sınırları dâhilindeki yapılaşmaların; sağlık ve çevre koşullarına uygun gelişimine katkı sağlamak amacıyla, harita ve mülkiyet konularında gerekli yazışmaları gerçekleştirmek, parselasyon planlarının yapımını ve askıya çıkarılmasını, kotlu krokilerin hazırlanmasını, inşaatların toprak, zemin aplikasyon, bodrum, su basman vizelerinin verilmesini, röperli ve bağımsız bölüm planlarının onaylanmasını, ifraz yola terk haritalarının yapımını ve kontrollerini, mevzuat gereği düzenleme işlemlerini gerçekleştirmek, hazırlanan harita ve imar uygulamaları ile ilgili ihale dosyalarını hazırlamak, revizyon haritalarını oluşturmak, harita uygulamaları ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları, tebligatları inceleyerek paraflamak ve onaya sunmaktır.

  Madde 34 - Belediyeye Ait Taşınmazların Şartlı Bağışı: Belediye ve Kamulaştırma Kanunları doğrultusunda, mülkiyeti özel şahıs veya tüzel kişiliğe (şirket veya resmi kurumlar) ait taşınmazların imar planına ve imar programına uygun olarak emsal arttırıma yönelik bağışı ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek, şartlı bağış kapsamındaki mülk ile ilgili tapu tescil işlemlerini gerçekleştirmek, tapu kütük defterine işlemek ve emsal arttırımını tamamlamaktır.

  Madde 35 - Yol Projelerinin Hazırlanması: Mevcut uygulama imar planlarında yol projesi bulunmayan imar yollarının yol kırmızı kotlarının belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla yol projeleri yapmak / yapılmasını sağlamak ve onaylamak, müdürlüğünce yapılan / yapılması sağlanan ve onaylanan yol projelerinin sayısal kayıt sistemine işlenmesini ve sistemin güncel tutulmasını sağlamak.
  Yapı ruhsat projelerine esas teşkil etmek üzere vatandaş/kurumlardan gelen yol projesi taleplerini karşılamak, bu amaçla onay ya da revizyon için sunulan yol projelerinin siyah ve kırmızı kotlarını inceleyerek sonuca bağlamak, müdürlüğünce onaylanan yada revize edilen yol projelerinin sayısal kayıt sistemine işlenmesini ve sistemin güncel tutulmasını sağlamak.

  Madde 36 - Geçiş Yolu İzin Belgesinin Düzenlenmesi:Geçiş yolu izin belgesi düzenlenmesi iş ve işlemlerini yürütmek, bu yönde gelen vatandaş ve kurum taleplerini sonuçlandırmak.
  Mühendislik Hizmetleri Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 37 - Mekanik / Elektrik ve İletişim Tesisat Projelerinin Tetkiki ve Onayı: İmar Kanunları doğrultusunda, ilçe sınırları dâhilindeki yapılaşmaların; sağlık ve çevre koşullarına uygun gelişimine katkı sağlamak amacıyla, yapı ruhsatına esas; sıhhi tesisat, kalorifer, havalandırma, yangın, klima, asansör, doğalgaz ve havuz gibi mekanik tesisat ve elektrik, iletişim, yangın algılama, acil aydınlatma ve yönlendirme, anons, CCTV (Close Circuit Television), paratoner tesisatı gerektiren projelerin tetkiki ve onayını gerçekleştirmek; onaylanan müşterek mekanik / elektrik, iletişim tesisat projelerinin mekanik / elektrik tesisat vizesinin alınması için uygunluğunu inşaat alanında kontrol etmektir.

  Madde 38 - Asansör Tescil Belgesinin Düzenlenmesi ve Kontrolü: Asansör kullanım izninin alınması amacıyla, yapı kullanma iznine esas olan asansör tescil belgelerinin uygulama safhasında beyan edilen imalatının projesi ile uygunluğunu yerinde tetkik ederek, ilgili yönetmeliklerin hükmü kapsamında asansör tescil belgesini düzenlemek. İlçe sınırları dâhilinde asansörlü binaların periyodik yıllık kontrollerinin yetki devri yapılan kurum yada kuruluşlar ile beraber yürütmektir.

  Madde 39 - Statik Projelerin İncelenmesi ve Onaylanması: Yapı Ruhsatı Yönetmeliği doğrultusunda, ilçe sınırları dahlindeki yapılaşmaların; sağlık ve çevre koşullarına uygun gelişimine katkı sağlamak amacıyla, yeni yapı ruhsat taleplerinde statik hesaplar ve statik projeleri inceleyerek onay işlemini gerçekleştirmek, yıkılacak yapıların olurunun verilmesi işlemini gerçekleştirmek, zemin etüd raporlarını incelemek ve onaylamaktır.

  Madde 40 - Sondaj Teslimi: İmar Kanunları doğrultusunda, ilçe sınırları dâhilindeki yapılaşmaların; sağlık ve çevre koşullarına uygun gelişimini sağlamak amacıyla, inşaat yapılacak parselde icra edilen sondaj çalışmalarını kontrol etmek ve yeraltı su seviyesinin tespitini yapmaktır.

  Madde 41 - Zemin Etüd Raporunun Onaylanması: İmar Kanunları doğrultusunda, ilçe sınırları dâhilindeki yapılaşmaların; sağlık ve çevre koşullarına uygun gelişimine katkı sağlamak amacıyla, Bakanlıkça belirlenmiş olan formata göre hazırlanan temel ve zemin etüd raporlarını inceleyerek onaylamaktır

  İşyeri Ruhsatlandırma Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 42 - İşyeri Ruhsatının Düzenlenmesi: İlçe sınırları dâhilindeki işyerlerinin ruhsatlı çalışmalarını sağlamak amacıyla, işlemleri sonuçlanan ve harç ödemesi yapılan ruhsat müracaat dosyalarının son kontrollerini gerçekleştirerek, sisteme başvuru kaydını yaparak dosyaları heyet görevlilerine teslim etmek, ruhsat müracaat dosyalarının incelenmesi neticesinde heyet memurlarının talebi üzerine TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) üzerinden tapu bilgilerine ait detaylı verileri hazırlayarak dökümünü heyet memuruna vermektir.
  İlçe sınırlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Turizm İşletme Belgelerinin bilgisini ruhsat programına işlemektir.

  Madde 43 - İşyeri Ruhsat Dosya Kontrolü ve Başvuru Sürecinin Yürütülmesi: İlçe sınırları dâhilindeki işyerlerinin ruhsatlı çalışmalarını sağlamak amacıyla, ruhsat almak için işyerinin uygun olup olmadığı, ruhsat 2. kayıt, devir, mesafe, kapanış vb. dilekçe örneklerini vatandaşın doldurmasını sağlayarak Hizmet Masası’na yönlendirmek, ruhsat müracaatı için gerekli evrakları hazırlayan vatandaşların İmar Arşiv ve CBS programından dosya kontrolünü gerçekleştirmek, başvuruda bulunan vatandaşları evrakları ile birlikte heyet görevlisine yönlendirmektir.
  Dış Kurumlardan gelen görüşleri (Emniyet Görüşü, İtfaiye Raporu vb.) müracaat dosyalarına ekleyerek ilgili görevliye teslim etmektir.

  Madde 44 - Ruhsat Başvurusu ve Suret Ücretlerinin Tahakkuk Makbuzunun Hazırlanması: İlçe sınırları dâhilindeki işyerlerinin ruhsatlı çalışmalarını sağlamak amacıyla, ruhsat müracaatlarına ilişkin tahakkuk makbuzunun yada aynı şekilde ruhsat müracaatlarının sonuçlanması ile ruhsat harçlarının tahakkuk makbuzunu hazırlamak, işyerine düzenlenen ruhsatın herhangi bir nedenle (Ör. intibak, kayıp, yırtılması, şirket unvan değişikliği, numarataj değişikliği vb.) tekrar düzenlenmesi halinde suret ücreti tahakkuk makbuzunu hazırlamaktır.

  Madde 45 - Ruhsat Süre Uzatımı: İlçe sınırları dâhilindeki işyerlerinin ruhsatlı çalışmalarını sağlamak amacıyla, ilçe sınırları dâhilinde faaliyet gösteren ve daha öncede ruhsatlandırılan geçici ruhsatların süre uzatım işlemini ruhsat üzerine ve ruhsat programına işlemektir.

  Madde 46 - Ruhsat Başvurusu Kontrol Ön Hazırlıkları: Vatandaşların mağdur olmaması amacıyla, müracaat yapılmadan önce işyerine ait bilgilerin (CBS, Mimari Proje, Fen Zaptı kayıtlarını tetkik etmek, görüşmeler sonucunda vatandaşı bilgilendirerek yönlendirmek. İşyerine gidilmeden önce başvurunun yerinde etkin kontrolünün yapılması amacıyla, başvuru dosyası, mimari dosya, emlak, CBS kayıtlarını kontrol etmek, eksiklikleri kurum içi ilgili birim / birimlerle (Coğrafi Bilgi Sistemleri ve İmar Uygulamaları vb.) iletişime geçerek tamamlanmasını sağlamak, gerektiğinde resmi kurumlarla iletişime geçerek görüşleri yazılı olarak almak ve başvuru dosyasına eklemektir.

  Madde 47 - Ruhsat Başvurusunun Yerinde Kontrolü: Başvuru dosyasında beyan edilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla, mimari proje, kapı numarası, beyan ettiği faaliyet konusunu fenni ve sıhhi yönden tetkik etmek, dosya ve işyerindeki eksiklikleri ile ilgili yazılı olarak bildirimde bulunmaktır.

  Madde 48 - Ruhsat Başvuru Dosyasının, İşyeri Eksikliklerinin Kontrolü ve Onaylanması: Ruhsat müracaat işlemlerinin takibini yapmak ve işlemleri sonuçlandırmak amacıyla, eksikliklerini tamamlayan işyerini yerinde ve dosyasında tekrar tetkik etmek, işlemleri sonuçlanan ruhsat müracaat dosyasını onaylamaktır.

  Madde 49 - İşyeri Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi: İlçe sınırları dâhilindeki ruhsatlı işyerlerinin mevzuatın öngördüğü şartlarda çalışıp, çalışmadığının kontrolünü gerçekleştirmek amacıyla, vatandaş şikâyet dilekçeleri, e-posta ve dış kurumlar ya da kurum içinden gelen şikâyetler doğrultusunda; ruhsat dosyasını ve işyerini tetkik ederek gerekli yasal işlemleri gerçekleştirmektir.

  Madde 50 - Terk-Tahliye Edilen İşyerlerinin Tespiti ve Ruhsatın İptali: İşyeri ruhsat bilgilerinin fiili durumla uyumlu güncel tutulmasını sağlamak amacıyla, dosyaların tek tek taranması sonucu terk-tahliye edildiği tespit edilen işyerlerinin, dosyalarını arşivden temin ederek vergi kapanışının kontrolünü gerçekleştirmek, işyerine vergi kapanışına dair belgeyi Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait sistemden alarak ilgili dosyasına eklemek, vergi kapanışı olan işyerlerine ait ruhsat dosyasına eklenmek üzere işyerinin terk-tahliye edildiğini gösterir denetim formunu düzenlemek ve gerekli yazışmaları gerçekleştirerek işyerinin faal olması durumunda CBS, vergi kayıt çıktılarını dosyaya eklemek ve arşivlemek. Yasal işlemler sonucu iptal edilen ruhsatların sistemden kapatılma işlemlerini gerçekleştirmektir.

  Madde 51 - İşyeri Kapanış Bildirimi: İlçe sınırları dâhilindeki işyerlerinin kapanışının gerçekleştirilmesi amacıyla, dilekçe ile işyerinin kapandığını bildiren vatandaşlara, işlemin gerçekleştirildiğine dair cevabi yazı hazırlamaktır.

  Madde 52 - Canlı Müzik İzin Başvurusu Kontrolü: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olan işyerlerinin, canlı müzik izni almalarını sağlamak amacıyla, gelen talepleri incelemek, Yapı Kontrol Müdürlüğü ile koordineli olarak işyerini yerinde tetkik etmek, akredite edilmiş firmalardan işyeri için Çevresel Gürültü Ölçüm Raporu hazırlanmasını sağlamak ve gelen raporun yönetmelik hükümleri çerçevesince uygun olması halinde Canlı Müzik İzin belgesini düzenlemektir.

  Belge Yönetimi Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 53 - Arşiv Yönetimi: Tamamlanan imar ve yapı ruhsatlandırma çalışmalarına yönelik evrak ve dosyaların düzenli, temiz, eksiksiz ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, gelen ruhsat, yapı kullanım izni, vatandaş ve kurum yazışmalarına ait dosyaları tasnif etmek, dijital arşiv sistemine girişini gerçekleştirmek ve muhafazasını sağlamak; süresi dolan evrakların imhasını gerçekleştirmektir. Madde 54 - Kat İrtifakı Onay Sürecinin Yürütülmesi: Arsanın mülk sahibi ve paydaşları arasında arsa payına bağlı olarak tesis edilen irtifak hakkının alınması amacıyla, talep edilen kat irtifakı kontrolünü gerçekleştirmek ve onaya sunmaktır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Evrak ve Arşiv İşlemleri

  Gelen Giden Evrak ile İlgili Yapılacak İşlem:

  Madde 55 - Hizmet Masası aracılığıyla gelen vatandaş / kurumiçi / kurum dışı talebin / gelen evrakın bağlı çalıştığı müdürlüğün faaliyet / hizmet alanı ile ilgili olup olmadığını, diğer müdürlükler ile ortak çalışma gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini değerlendirerek ilgili müdürlük / müdürlükler ile iletişim kurar. Talebin çözümüne / yazışmanın gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve belgeleri derler ve standart süresi içinde sistemden Hizmet Masası’na geribildirimde bulunur.

  Arşivleme ve Dosyalama:

  Madde 56 - Çözümlenen talepler ile ilgili bilgi ve belgeleri, kurum içi ve kurum dışı yazışma belgelerini kayıt altına almak amacıyla, sistemde arşivler.

  Madde 57 - Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda; evrak yoğunluğunun giderilmesi amacıyla, arşive gönderilen evrakları imha süreleri içerisinde saklayarak süresi dolanları listeler ve gerekli yazışmaları gerçekleştirerek imhaya gönderir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Yetki ve Sorumluluk

  Madde 58 - İmar ve Şehircilik Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur.

  Madde 59 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı birim sorumluları; kendisine verilen, yukarıda anılan görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili müdüre karşı sorumludur.

  Madde 60 - Diğer çalışanlar; müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen, yukarıda anılan görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili birim sorumlusu ve müdüre karşı sorumludur.

  ALTINCI BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Çeşitli Hükümler:

  Madde 61 - Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevler gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı / belgeler ve zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
  Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar Yöneticisinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

  Madde 62 - İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Yürürlük

  Madde 63 - Bu yönetmelik Osmangazi Belediye Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer, kesinleştikten sonra web sitesinde yayımlanır.

  Yürütme

  Madde 64 - Bu yönetmelik hükümleri Osmangazi Belediye Başkanı adına İmar ve Şehircilik Müdürü tarafından yürütülür.

  E-Bülten Aboneliği
  E-Mail Adresiniz :