test
x

Yıldıray SEVİLMİŞ

  Yazı Boyutu - 14 +
Koordinasyon İşleri Müdürlüğü

Yıldıray SEVİLMİŞ

0224 280 29 88

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Alemdar Mah. 1.Spor Sokak No:2-1 Osmangazi/ BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Osmangazi Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Osmangazi Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nde uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında;
Belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Osmangazi Belediyesi’ni,
Müdürlük; Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nü,
Birim; Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birimleri ifade eder.

Dayanaklar

Madde 4 - Bu yönetmelik, yürürlükteki 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde 5 - Koordinasyon İşleri Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur:

a) Araç Yönetimi Birimi

b) Hizmet Binaları Yönetimi Birimi

c) İç Temizlik Birimi

d) Atölye Yönetimi Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nün Ana Görevleri

Madde 6 -

 • Müdürlük hedeflerini ve destekleyici faaliyetlerini belirlemek ve izlemek,
 • Müdürlük bütçesini hazırlamak,

 • Hizmet araçlarını temin etmek,

 • Hizmet araçlarının bakım / onarımını gerçekleştirmek,

 • Hizmet binalarının bakım / onarımını gerçekleştirmek,

 • Hizmet binaları / cami vb. iç mekân temizliğini gerçekleştirmek,

 • Hizmet binalarında İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tüm yönlendirici levhaları bulundurmak ve rapor edilen uygunsuzluklarda gerekli tedbirleri almak,

 • Santral Yönetimini gerçekleştirmek,

 • Telefon, internet ve mobil hat işlemlerini yürütmek,

 • Telsiz kullanım ruhsatlarını almak,

 • Hizmet bina ve tesislerinin abonelik işlemlerini gerçekleştirmek,

 • Atölyelerde kurumiçi araçlara ve/veya donatılara yönelik yapım / bakım / onarım hizmetlerini gerçekleştirmek,

 • Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına; disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamaktır.

 • Koordinasyon İşleri Müdürü’nün Görevleri

  Madde 7 - Müdürlük Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük hedeflerini, destekleyici faaliyetlerini, Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile birlikte belirler, bu hedef ve faaliyetlerin Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile mutabakatını sağlar, bağlı olduğu yönetici tarafından onaylanan hedeflerin, müdürlük çalışanlarına yaygınlaştırılması faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 8 - Müdürlük Bütçesinin Yönetimi: Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu olarak, kendi müdürlüğünün sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerinin Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda hazırlanmasını sağlar. Planlanan faaliyetler konusunda ilgili diğer müdürlüklerle görüşerek mutabakat sağlar ve mutabık kaldığı faaliyetlere ait harcama bütçesini belirleyerek Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne iletir. Onaylanan bütçe doğrultusunda kurum prosedürleri ile uyumlu harcama faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 9 - Operasyonel Planlama ve Kontrol: Müdürlüğü’ne ait görevlerin etkin, verimli, mevzuata uygun ve zamanında yapılması amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu müdürlük faaliyetlerini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak planlar / planlanmasını sağlar, faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini kontrol eder, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar alır / Birimleri tarafından alınmasını sağlar, planlı çalışma anlayışında öncü rol üstlenir.

  Madde 10 - Hizmet Araçlarının Temini: Kurumun hizmet araçları taleplerinin zamanında karşılanması amacıyla, mevcut araç envanterini yıllık gözden geçirir, kurum ihtiyaçlarını dikkate alarak araç tedarik planını hazırlar, başkan yardımcısı ile görüşerek mutabakatını sağlar. Araçların öncelikli onaylanan bütçe doğrultusunda tedarik sürecini yönetir, yönlendirir. Tedarik edilen araçlara, yakıt teminini sağlar. Yakıt tüketimini faaliyetlerini aylık/yıllık raporlarla kontrol eder, gerektiğinde iyileştirmelerin gerçekleşmesini sağlar.

  Madde 11 - Hizmet Araçlarının Bakım/Onarımı: Kurumun hizmet araçlarının faal halde olmasını sağlamak amacıyla, araçların arızalarının giderilmesi ve periyodik bakımlarının gerçekleştirilmesini sağlar. Araçların bakım/onarım faaliyetlerini aylık/yıllık raporlarla kontrol eder, gerektiğinde iyileştirmelerin gerçekleşmesini sağlar.

  Madde 12 - Hizmet Binalarının Bakım/Onarımı: Hizmet binalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, binalarla ilgili (otomatik kapı, asansör, telefon, elektrik arızası, meydan saatleri alımı, monte edilmesi vb.) bakım / onarım faaliyetlerine yönelik Hizmet Binaları Yönetimi Birim Yöneticisi’ni görevlendirir, gerçekleştirilen faaliyetleri aylık/yıllık raporlarla kontrol eder, gerektiğinde iyileştirmelerin gerçekleşmesini sağlar.

  Madde 13 - Hizmet Binalarının Abonelik Yönetimi: Belediyenin hizmet bina ve tesislerine santral kurulması, telefon, internet ve mobil hat, abonelik işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

  Madde 14 - Hizmet Binalarının Temizliği: Hizmet binalarındaki kirliliğin giderilmesini sağlamak amacıyla, İç Temizlik Birim Yöneticisi’ni görevlendirir. İç Temizlik Birimi tarafından belirlenen hizmet standartları ve ekipleriyle iç mekan temizliklerinin ve kontrollerinin gerçekleştirilmesini sağlar, çalışmaların sonuçları ile ilgili düzenli aralıklarla Birim Yöneticisinden bilgi alır, gerektiğinde Birim Yöneticisi ile koordineli olarak iyileştirme aksiyonlarının almasını sağlar.

  Madde 15 - Hizmet Binaları Elektrik, Su ve Doğalgaz İşlemleri: Belediye hizmet binalarının ve kiralanan, tahsis edilen veya devredilen bina ve tesislerin kesintisiz sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla, elektrik, doğalgaz ve su faturalarının abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

  Madde 16 - Tedarik Yönetimi: Müdürlüğünün hizmet alanları ile ilgili hizmet/taşınır ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alım ihtiyaçlarını kendisine bağlı birim yöneticileri/çalışanlar ile koordineli planlar, Müdürlük bütçesi ile uyumlu olarak alım dosyalarının hazırlanmasına yönelik ilgili görevlendirmeleri yapar. Kendisine onaya sunulan alım dosyalarını değerlendirir, gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Onayladığı alım dosyalarının gelişimini izler, aksaklıklarla ilgili, gerektiğinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek aksaklıkların giderilmesini sağlar. Sonlandırılan alım dosyalarına yönelik hakedişlerin ilgili çalışan tarafından düzenlenerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlar.

  Madde 17 - İş Sağlığı ve Güvenliği: Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, görev ve sorumluluk alanındaki çalışanların işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmasını sağlar.

  Madde 18 - İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük iş sonuçlarını, düzenli aralıklarla değerlendirir, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar planlanmasını sağlar, bu faaliyetlerin gerçekleşmesini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak izler, gerektiğinde yönlendirir.

  Madde 19 - Çalışan Yönetimi: Müdürlüğün tanımlanan hedeflerine ulaşması ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, bağlı çalışanlarına ölçülebilir hedefler belirler ve bu hedeflerin iletişimini kurarak, hedeflerle ilgili mutabık kalır, gerçekleşmeleri, bağlı çalışanlar ile karşılıklı görüşerek değerlendirir, sonuçlara ilişkin geribildirim verir, sonuçları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile paylaşır. Tüm bağlı çalışanlar için planlanan gelişim programlarını değerlendirir, onaylar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, bu gelişim programlarının sonuçlarını izler ve değerlendirir. Çalışanların disiplin kurulu gündemine girecek nitelikteki kurallar, davranışlar konusunda bilgilenmesini ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlar. Çalışanların işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit ederek, disiplini sağlayıcı önlemleri alır.

  Madde 20 - Geliştirme / İyileştirme: Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurumun yönetim sistemleri ve uygulamalarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesine yönelik çalışmalara öncülük eder veya katılımı yönlendirir, bu çalışmalarda iyileştirici / geliştirici öneriler sunar / sunulmasını teşvik eder, planlanan geliştirme / iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde “sürekli gelişim” anlayışının yaygınlaşmasında aktif rol üstlenir.

  Araç Yönetimi Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 21 - Belediyenin Resmi Araçlarının Muayene İşlemlerinin Yapılması: Belediye araçlarının fenni muayene, sigorta ve egzoz testi ile ilgili işlemlerin takibini gerçekleştirmek, bu işlemlerden herhangi biri için işlemin yapılacağı güne randevu alınmasını sağlamak, günü geldiğinde aracı ilgili firmaya yönlendirmektir.

  Madde 22 - Trafik Tescil İşlemlerinin Yapılması: Yeni alınan hizmet araçları ya da mevcut Belediye hizmet araçlarının proje değişimlerinde Trafik tescil işlemlerini yaptırmak, ruhsat ve plaka yenileme işlemlerini yürütmek, ruhsatlarında muayene yerleri dolan veya sıfır araçların ruhsat işlemlerinin trafik şubede yapılmasını sağlamaktır.

  Madde 23 - Belediye Hizmet Araçlarının Sevk ve İdaresinin Gerçekleştirilmesi: Kiralık araçların tedariğine yönelik planlama yapmak, resmi ve kiralık araçların kurum içi / kurum dışı talepler doğrultusunda uygun bulunan araçların görev yerine yönlendirilmesi ve takibini gerçekleştirmektir.

  Madde 24 - Hizmet Araçlarının Envantere İşlenmesi: Hizmet araçlarının sisteme kaydedilmesini sağlamak, resmi araçlara OSB numaralarını vermek ve takibini yapmaktır.

  Madde 25 - Araç ve Şoförlerin Yönlendirmesini ve Takibinin Yapılması: Kurum içi ve kurum dışından gelen araç tahsisatı yapılması taleplerinden müdürlükçe uygun görülenlere Araç Görev Emri İstek Formuna göre araç ve şoför tahsisatı yapmak, şoförlerin il içi ve il dışı görevlerinde irtibatını sağlamak; olumsuzlukları Müdüre bildirmek ve sorunların çözümünü sağlamaktır.

  Madde 26 - Kiralık Hizmet Araçlarının Kontrol İşlemlerinin Yapılması: Belediyenin kiralık hizmet araçlarının yakıt kullanım miktarları ve km’leri ile ilgili bilgileri toplamak, kayıt altına almak, aylık hakedişlerini düzenlemek; bu araçların uygunluk belgelerini hazırlamak ve sisteme girişlerini gerçekleştirmektir.

  Madde 27 - Kiralık Hizmet Araçlarının Tahsis İşlemlerinin Yapılması: Belediye hizmet araçlarına düzenlenen görevli, çalışan, firma, müdür ve kiralık araç vb. kartlarının tasarımlarını yapmak, kayıtlarını tutmak ve ilgili araçlara dağıtımını sağlamaktır. Kiralık araçların tahsisi ile ilgili olarak araç teslim tutanağı düzenlemek ve bunların takibini yapmaktır.

  Madde 28 - Hizmet Araçlarının Takibi ve Araç Takip Sisteminin Belirlenmesi: Hizmet araç taleplerini zamanında ve hizmet standartlarına uygun olarak karşılamak amacıyla, hizmet araçlarının araç takip sistemi vasıtasıyla kullanımlarının takibini yapmak, arızalı cihazları tespit etmek ve sorunun giderilmesini sağlamaktır. Araçlara yazılan trafik cezalarında ya da herhangi bir olaya karışmış araçların sürücülerinin tespitine dair geçmişe yönelik olarak araçların kullanımları ile ilgili olumsuz durumlarda geriye dönük raporlar hazırlamak ve ilgili müdürlüğe ya da müdürlüklere sunmaktır.

  Madde 29 - Hizmet Araçlarının Otoyollardaki OGS/HGS İşlemlerinin Yürütülmesi: Belediye hizmet araçlarının HGS ile ilgili işlemlerinin takibini yapmak, şehir içi ya da şehir dışı otoyol ve köprülerden geçen hizmet araçları için HGS cihazlarını temin etmek, bu araçların aylık geçiş/kullanım bedellerinin ödenmesi hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bilgi vererek cezai işleme maruz kalınmaması için takibini yapmak; bahse konu cihazların yeni araçlar için alımına ve hurda araçlar için iptaline ilişkin işlemleri gerçekleştirmektir.

  Madde 30 - İstatistiki Bilgilerin Hazırlanması: Araç km akaryakıt sarfiyat miktarları, toplam maliyet, atölyelere bakım ve onarım için gelen arızalı araç sayıları, araç maliyetlerinin istatistiki raporlarını hazırlamaktır.

  Madde 31 - Ulaşım Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi: Belediye hizmetlerinin etkin, verimli, zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla, Başkan / Başkan Yardımcısı / Müdür / Baş Şoförün belirlediği güzergâh ve periyotlarda ulaşım hizmetleri ile ilgili görevleri yerine getirmek adına şoförlük hizmetini gerçekleştirmektir.

  Madde 32 - Araç Kullanımı Hakkında Bilgilendirme: Kullanılan araçlar ile ilgili günlük kat edilen kilometre, yakıt bilgilerini kaydetmek, sonuçlarını günlük olarak bildirmek, hizmet araçlarının günlük I. kademe bakımını (yakıt, yağ, su, lastik) ve genel araç temizliğini yapmak, tespit ettiği arızaların giderilmesini sağlamak üzere bilgi vermek ve müdürlükten / yakıt istasyonundan aldığı yakıt fişlerini ay sonlarında düzenli olarak teslim etmektir.

  Madde 33 - Akaryakıt Tedariğinin Yönetilmesi: Belediye akaryakıt istasyonuna akaryakıt alımı ve boşaltımı işlemlerinin takip ve kontrolünü sağlamak, bu işlerle ilgili gerekli yazışmaları yapmak, hizmet araçlarının il içi ve il dışı akaryakıt fişlerinin takip ve kontrolünü yapmak, kullanılan aylık yakıt miktarının stoktan düşürülmesini sağlamak, akaryakıt alımlarında Sanayi Bilim ve Ticaret İl Müdürlüğü ile irtibat kurarak yakıt kontrolü için görevli talep etmek ve marker kontrolünü yaptırmaktır. Ayrıca, akaryakıt ihalesi ile ilgili hakedişleri yapmak ve ödemeye göndermektir.

  Madde 34 - Hurdaya Ayrılacak Araçların İşlemlerinin Yapılması: Belediyeye ait ekonomik ömrünü doldurmuş resmi araçların hurdaya çıkarılması için kurum içi ve kurum dışı gerekli yazışmaları yapmak ve takip etmektir.

  Madde 35 - Resmi Araçlara Trafik Sigortasının Yapılması: Belediye resmi araçlarının periyodik olarak yıllık sigorta işlemlerini takip ve kontrol ederek trafik sigortasının yapılmasını sağlamaktır.
  Hizmet Binalarının Yönetimi Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 36 - Hizmet Binaları Bakım/Onarımı: Belediye hizmet binalarının (Merkez bina, Şantiye binası, Soğanlı Kültür binası, Doğal Yaşam Merkezi, Ekmek Fırını) hizmet binalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla bakım (ısıtma sistemi, klima sistemi, bariyer, asansör, otomatik kapı, santral, elektrik arızası, meydan saatleri alım ve bakım,) hizmetlerini gerçekleştirmek, bakımı organize etmek, arızaları gidermek, arızanın giderildiğini raporlamak, takibi işlemlerini yürütmek, gerektiğinde iyileştirme önlemlerini almak. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tüm yönlendirici levhaları bulundurmak ve rapor edilen uygunsuzluklarda gerekli tedbirleri almak, iş ekipmanları ve tesisatların (Madde 53’ göre yangın tesisatı hariç) bakım / onarımını takip etmek, talebini almak; periyodik kontrol ve bakımı gerçekleştirmek, yetkili kişiler tarafından onarım talebini değerlendirerek gerektiğinde uygulamaktır.

  Madde 37 - Elektrik Arızalarının Giderilmesi: Belediyenin hizmet bina ve tesislerinde (bina içi) meydana gelen elektrik arızalarına yönelik taleplerin karşılanması amacıyla, arızaları gidererek yöneticisini bilgilendirmektir.

  Madde 38 - Santral Yönetiminin Yapılması: Belediyenin hizmet bina ve tesislerine santral kurulması, yönetilmesi ile ilgili işlemler ve arıza ve bakımlarının yapılması işlerini yürütmek, cihaz ve ekipman taleplerini karşılamaktır.

  Madde 39 - Telefon, İnternet ve Mobil Hat İşlemlerinin Yürütülmesi: Belediyenin telefon, internet ve mobil hat abonelikleri işlemlerini yürütmek ve takibini gerçekleştirmek, toplu SMS abonelik ve yönetim işlemlerini yürütmek, faturalarının düzenlenmesi ve ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

  Madde 40 - Hizmet Binaları Elektrik, Su ve Doğalgaz İşlemleri: Belediye hizmet binalarının ve kiralanan, tahsis edilen veya devredilen bina ve tesislerin kesintisiz sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla, elektrik, doğalgaz ve su faturalarının abonelik işlemlerini yapmak, Osmangazi ilçesi sınırlarındaki genel aydınlatma abonelik sözleşmelerinin yapmak, envanterini onaylamak, genel aydınlatma faturalarını kontrol etmek, bunların aylık kullanım fatura bedellerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce ödenmesini sağlamaktır.

  Madde 41 - İnternet Erişimi: Yeni açılacak hizmet binası / tesisinde internet erişim ihtiyacı talebini almak, yerinde incelemek, internet altyapısında gerekli iyileştirme / geliştirmeleri gerçekleştirmek / gerçekleştirilmesini sağlamak üzere İnternet Servis Sağlayıcı’ya başvurmak ve alım kararını vermek, gerekli testleri tamamlamak ve talep sahibini bilgilendirmektir.

  Madde 42 - Telsiz Kullanım Ruhsatlarının Alınması: Afet İşleri Müdürlüğü’nün telsiz kullanımlarının ruhsatının alınması ve ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

  İç Temizlik Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 43 - İç Mekan (Bina) Temizliğinin Gerçekleştirilmesi: Birime telefon, e-posta, şahsen ve EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile bina / cami vb. iç mekan temizliği ile ilgili gelen taleplerin karşılanması amacıyla, gerekli temizliği gerçekleştirmek birim yöneticisinin tespit ettiği uygunsuzlukları gidermektir.

  Atölye Yönetimi Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 44 - Belediyenin Resmi Araçlarının Bakım ve Onarımının Yapılması: Belediyeye ait tüm araçların ekonomik ömürlerini uzatabilmek amacıyla, periyodik bakımlarını gerçekleştirmek, iş emirlerinde belirtilen talepleri (lastikhane, yıkama - yağlama, boya, kaporta, oto elektrik, iş makinaları, kaynak ve damperhane atölyelerine gelen) değerlendirmek, durumlarına göre ilgili atölyelerde bakım / onarımını gerçekleştirmek; gerektiğinde hizmet sağlayıcıya iletmek, bakım / onarım için atölyelere gelen araçları işin takibini yapmak ve yapılan her türlü işlemi bilgisayar ortamında kayıt altına almaktır.

  Madde 45 - Hizmet Araçlarının Periyodik Yağ Bakımlarının Planlanması ve Kontrolü: Belediye hizmet araçlarının bakımlarına yönelik devamlı kontrol yaparak yağ değişimi kilometresi gelmiş araçların Yıkama/Yağlama Atölyesine bilgilendirmesini yapmak ve yağ bakımının yapılmasını sağlamaktır.

  Madde 46 - Kazalı Hizmet Araçlarının İşlemlerinin Yürütülmesi: Belediyeye ait maddi hasarlı trafik kazasına karışmış araçların işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktır. Tutulan trafik raporuna göre hatalı tarafın belirlenmesi neticesinde suçun Belediye çalışanında olması halinde aracın tamiratı yaptırıldıktan sonra hasar bedelinin ilgili çalışandan tahsisinin yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bilgi vermektir. Kaza kusurunun karşı tarafta olduğu durumlarda karşı tarafın sigorta şirketinden oluşan hasar tutarının tahsilinin yapılması için yine Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bilgi vermektir.

  Madde 47 - Atölyenin Çalışır Duruma Getirilmesi: Kendisine bağlı atölyelerin çalışır vaziyette olması için araç ve ekipmanların kullanıma hazır hale getirmek, atölyelerde bulunan işçilerin koordineli çalışmasını sağlamak için çalışanı yönlendirmektir.

  Madde 48 - Atölye Kayıt İşlemlerinin Yapılması: Atölyelere gelen araçları durumuna göre sınıflandırmak, atölyelere gelen araçların ve idari taleplerin sistemde iş emri dosyasını açmak, parça taleplerini numunelerine veya parça numaralarına göre yapmak, iş sonuçlandığında iş emrini kapatmaktır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Evrak ve Arşiv İşlemleri

  Gelen Giden Evrak ile İlgili Yapılacak İşlem:

  Madde 49 - Hizmet Masası aracılığıyla gelen vatandaş / kurum içi / kurum dışı talebin / gelen evrakın bağlı çalıştığı müdürlüğün faaliyet / hizmet alanı ile ilgili olup olmadığını, diğer müdürlükler ile ortak çalışma gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini değerlendirerek ilgili müdürlük / müdürlükler ile iletişim kurar. Talebin çözümüne / yazışmanın gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve belgeleri derler ve standart süresi içinde sistemden Hizmet Masası’na geribildirimde bulunur.

  Arşivleme ve Dosyalama:

  Madde 50 - Çözümlenen talepler ile ilgili bilgi ve belgeleri, kurum içi ve kurum dışı yazışma belgelerini kayıt altına almak amacıyla, sistemde arşivler.

  Madde 51 - Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda; evrak yoğunluğunun giderilmesi amacıyla, arşive gönderilen evrakları imha süreleri içerisinde saklayarak süresi dolanları listeler ve gerekli yazışmaları gerçekleştirerek imhaya gönderir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Yetki ve Sorumluluk

  Madde 52 - Koordinasyon İşleri Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur.

  Madde 53 - Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birim sorumluları; kendisine verilen, yukarıda anılan görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili müdüre karşı sorumludur.

  Madde 54 - Diğer çalışanlar; müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen, yukarıda anılan görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili birim sorumlusu ve müdüre karşı sorumludur.

  E-Bülten Aboneliği
  E-Mail Adresiniz :