test
x

Gülşah CEBELLİ ÖNCEL

  Yazı Boyutu - 14 +
Kültür İşleri Müdürlüğü

Gülşah CEBELLİ ÖNCEL

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Soğanlı Mah. Doktor Sadık Ahmet Cad.No:388 /Osmangazi/Bursa

İletişim

444 16 01- 1833

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nde uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında;
Belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Osmangazi Belediyesi’ni,
Müdürlük; Kültür İşleri Müdürlüğü’nü
Birim; Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birimleri ifade eder.

Dayanaklar

Madde 4 - Bu yönetmelik, yürürlükteki 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde 5 - Kültür İşleri Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur:

a) Etkinlik Projelendirme Birimi

b) Etkinlik Yönetimi Birimi

c) Etkinlik Teknik Destek Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kültür İşleri Müdürlüğü’nün Ana Görevleri

Madde 6 -

 • Müdürlük hedeflerini ve destekleyici faaliyetlerini belirlemek ve izlemek,

 • Müdürlük bütçesini hazırlamak,

 • Kültürel etkinlikleri planlamak ve projelendirmek,

 • Kültürel etkinlikleri duyurmak,

 • Kültürel etkinliğin görsel tasarımını yapmak ve yayımlamak,

 • Kültürel etkinliklerde, açılış törenleri ve kutlamalarda kullanılacak ekipmanı sağlamak,

 • Kültürel etkinlikleri gerçekleştirmek ve takibini yapmak,

 • Kültür hizmetleri kapsamında, kitap basımı, ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) ve bandrol alınması ve yayıncı sertifikası takibini gerçekleştirmek,

 • Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına; disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamaktır.

 • Kültür İşleri Müdürü’nün Görevleri

  Madde 7 - Müdürlük Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük hedeflerini, destekleyici faaliyetlerini, Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile birlikte belirler, bu hedef ve faaliyetlerin Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile mutabakatını sağlar, bağlı olduğu yönetici tarafından onaylanan hedeflerin, müdürlük çalışanlarına yaygınlaştırılması faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 8 - Müdürlük Bütçesinin Yönetimi: Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu olarak, kendi müdürlüğünün sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerinin Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda hazırlanmasını sağlar. Planlanan faaliyetler konusunda ilgili diğer müdürlüklerle görüşerek mutabakat sağlar ve mutabık kaldığı faaliyetlere ait harcama bütçesini belirleyerek Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne iletir. Onaylanan bütçe doğrultusunda kurum prosedürleri ile uyumlu harcama faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 9 - Operasyonel Planlama ve Kontrol: Müdürlüğü’ne ait görevlerin etkin, verimli, mevzuata uygun ve zamanında yapılması amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu müdürlük faaliyetlerini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak planlar / planlanmasını sağlar, faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini kontrol eder, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar alır / Birimleri tarafından alınmasını sağlar, planlı çalışma anlayışında öncü rol üstlenir.

  Madde 10 - Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi: Sürekli hale getirilmiş ve devam etmekte olan kültür ve sanat faaliyetlerinin (yarışmalar, konserler, anma etkinlikleri, tarihi ve kültürel geziler, konferans ve söyleşiler vb.) devamlılığını sağlamak amacıyla, organizasyonların gerçekleştirilmesine öncülük eder ve hedef kitleler ile iletişim kurulmasını sağlar.

  Madde 11 - Tedarik Yönetimi: Müdürlüğünün hizmet alanları ile ilgili hizmet/taşınır ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alım ihtiyaçlarını kendisine bağlı birim yöneticileri/çalışanlar ile koordineli planlar, Müdürlük bütçesi ile uyumlu
  olarak alım dosyalarının hazırlanmasına yönelik ilgili görevlendirmeleri yapar. Kendisine onaya sunulan alım dosyalarını değerlendirir, gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Onayladığı alım dosyalarının gelişimini izler, aksaklıklarla ilgili, gerektiğinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek aksaklıkların giderilmesini sağlar. Sonlandırılan alım dosyalarına yönelik hakedişlerin ilgili çalışan tarafından düzenlenerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlar.

  Madde 12 - İş Sağlığı ve Güvenliği: Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, görev ve sorumluluk alanındaki çalışanların işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmasını sağlar.

  Madde 13 - İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük iş sonuçlarını, düzenli aralıklarla değerlendirir, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar planlanmasını sağlar, bu faaliyetlerin gerçekleşmesini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak izler, gerektiğinde yönlendirir.

  Madde 14 - Çalışan Yönetimi: Müdürlüğün tanımlanan hedeflerine ulaşması ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, bağlı çalışanlarına ölçülebilir hedefler belirler ve bu hedeflerin iletişimini kurarak, hedeflerle ilgili mutabık kalır, gerçekleşmeleri, bağlı çalışanlar ile karşılıklı görüşerek değerlendirir, sonuçlara ilişkin geribildirim verir, sonuçları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile paylaşır. Tüm bağlı çalışanlar için planlanan gelişim programlarını değerlendirir, onaylar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, bu gelişim programlarının sonuçlarını izler ve değerlendirir. Çalışanların disiplin kurulu gündemine girecek nitelikteki kurallar, davranışlar konusunda bilgilenmesini ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlar. Çalışanların işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit ederek, disiplini sağlayıcı önlemleri alır.

  Madde 15 - Geliştirme / İyileştirme: Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurumun yönetim sistemleri ve uygulamalarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesine yönelik çalışmalara öncülük eder veya katılımı yönlendirir, bu çalışmalarda iyileştirici / geliştirici öneriler sunar / sunulmasını teşvik eder, planlanan geliştirme / iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde “sürekli gelişim” anlayışının yaygınlaşmasında aktif rol üstlenir.

  Etkinlik Projelendirme Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 16 - Kültürel Etkinliklerinin Projelendirilmesi ve Planlanması: Kültürel etkinliklerin hedef kitleye ulaşarak istenen etkiyi sağlaması amacıyla, etkinliklerin planlamasını tüm paydaşlarla birlikte gerçekleştirmek üzere yıllık etkinlik programını hazırlamak, kültürel etkinlik duyurusunun yapılmasıyla ilgili Özel Kalem Müdürlüğü ile iletişim kurmak ve tanıtım materyallerinin hazırlanması amacıyla, Kurumsal İletişim ile etkinlik bilgilerini (katılımcılarının ve programın plan detaylarının (yer, zaman vb.) paylaşmaktır.
  Vatandaş talepleri doğrultusunda her yaştan grup için yeni projeler geliştirmek, bu projeler doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve belirlenen etkinliklerin düzenlenmesini sağlamaktır.

  Etkinlik Yönetimi Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 17 - Kültürel Etkinliklerin Duyurulması ve Değerlendirilmesi: Vatandaşın kültürel gelişimine katkı sağlayacak nitelikteki kültürel etkinliklerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, Kültür Sanat Web Sitesi, Facebook gibi sosyal medyaya gerçekleştirilecek etkinlikler ile ilgili bilgi girişini gerçekleştirmek ve etkinliğin duyurulmasını sağlamaktır. Müdürlüğe ait e-posta aracılığı ile vatandaştan gelen şikayet / talepleri müdürü ile değerlendirerek sonuçlandırmak ve geri bildirimde bulunmaktır.

  Madde 18 - Kültürel Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi: Yıllık kültürel etkinlik planı doğrultusunda tekrarlanan kültür ve sanat faaliyetlerinin (yarışmalar, konserler, anma etkinlikleri, tarihi ve kültürel geziler, konferans ve söyleşiler vb.) devamlılığını sağlamak amacıyla, organizasyonları gerçekleştirmek ve hedef kitlelere ulaşmasını sağlamak, gerektiğinde dış kurumlar ile işbirliği ve gerekli yazışmaları gerçekleştirmektir. Çeşitli kültürel ve sanatsal konularda düzenlenen yarışmalar duyurularak başvurular kabul edilmekte ve ödül törenleri düzenlenerek bu yarışmaların sonuçları yayınlanmaktadır. Kültür hizmetleri kapsamında basımı gerçekleştirilecek kitapların içeriğini hazırlamaktır. Ayrıca, Belediyeyi temsil etmek üzere ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören ve festivallere katılım sağlamaktır.

  Madde 19 - Kültürel Etkinliklerin Takibi: Yıllık kültürel etkinlik planı doğrultusunda tekrarlanan kültür ve sanat faaliyetlerinin (yarışmalar, konserler, anma etkinlikleri, tarihi ve kültürel geziler, konferans ve söyleşiler vb.) devamlılığını sağlamak amacıyla, organizasyonları gerçekleştirmek ve hedef kitlelere ulaşmasını sağlamak, gerektiğinde dış kurumlar ile işbirliği ve gerekli yazışmaları gerçekleştirmektir.

  Madde 20 - Kültürel Etkinliklerin Ölçümlenmesi ve İyileştirilmesi: Gerçekleştirilen kültürel etkinlik sonunda katılımcı memnuniyet anketi düzenlemek ve anket sonuçlarını değerlendirmek, haber ve medya servisindeki yansımalarını ölçmek ve talep doğrultusunda Başkan ile paylaşmak; telif ödemelerinin takibini yapmaktır.

  Madde 21 - Kitap Basımı, ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) ve Bandrol Alınması ve Takibi: Kültür hizmetleri kapsamında basımı gerçekleştirilecek kitapların içeriğini hazırlamak, Kültür Bakanlığı’ndan alınan Yayıncı Sertifikasının süre aşımlarının takibini gerçekleştirmek, gerektiğinde sertifikanın yenilenmesini sağlamaktır. Sertifika yetkisi dahilinde basımı gerçekleştirilen kitapların milli kütüphaneye kayıtlarının alınması amacıyla, ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) ve bandrol teminini gerçekleştirmek, kitapların ilgili yerlere dağıtımının takibini gerçekleştirmektir.

  Etkinlik Teknik Destek Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 22 - Etkinliğin Görsel Tasarımını ve Basım/Yayınının Yapılması: Kurum etkinliklerinin görsel olarak en etkin biçimde anlaşılmasını sağlamak amacıyla, basımı yapılacak veya internette yayımlanacak bir konunun içeriğini tasarlamak, tasarımın onaylarını almak, basım/yayın aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini kontrol etmek, denetlemek ve içeriğin basılmasını/yayınlanmasını sağlamaktır.

  Madde 23 - Kültürel Etkinlikler, Açılış Törenleri ve Kutlamalarda Kullanılacak Ekipmanların Sağlanması:Vatandaşın kültürel gelişimine katkı sağlayacak nitelikteki kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, tüm müdürlüklerin talepleri doğrultusunda kültürel etkinlerin, açılış törenlerinin ve kutlamalar için gerekli olan ekipmanların kurulumu, gerektiğinde çadır-tribün kurulumu, bayraklandırma ve süsleme işlerini yapmak; teknik araç-gereçlerin bakım, temizlik ve onarım işlemlerini yapmaktır.

  Madde 24 - Kültürel Etkinliklerde, Açılış Törenlerinde, Kutlamalarda Ses Sisteminin Kurulması ve Yönetimi: Kültürel etkinliklerde, açılış törenlerinde, kutlamalarda uygun ses sistemini kurarak yönetimini takibini gerçekleştirmek, sistem aksaklıklarına müdahale etmektir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Evrak ve Arşiv İşlemleri

  Gelen Giden Evrak ile İlgili Yapılacak İşlem:

  Madde 25 - Hizmet Masası aracılığıyla gelen vatandaş / kurum içi / kurum dışı talebin / gelen evrakın bağlı çalıştığı müdürlüğün faaliyet / hizmet alanı ile ilgili olup olmadığını, diğer müdürlükler ile ortak çalışma gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini değerlendirerek ilgili müdürlük / müdürlükler ile iletişim kurar. Talebin çözümüne / yazışmanın gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve belgeleri derler ve standart süresi içinde sistemden Hizmet Masası’na geribildirimde bulunur.

  Arşivleme ve Dosyalama:

  Madde 26 - Çözümlenen talepler ile ilgili bilgi ve belgeleri, kurum içi ve kurum dışı yazışma belgelerini kayıt altına almak amacıyla, sistemde arşivler.

  Madde 27 - Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda; evrak yoğunluğunun giderilmesi amacıyla, arşive gönderilen evrakları imha süreleri içerisinde saklayarak süresi dolanları listeler ve gerekli yazışmaları gerçekleştirerek imhaya gönderir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Yetki ve Sorumluluk

  Madde 28 - Kültür İşleri Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur.

  Madde 29 - Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birim sorumluları; kendisine verilen, yukarıda anılan görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili müdüre karşı sorumludur.

  Madde 30 - Diğer çalışanlar; müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen, yukarıda anılan görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili birim sorumlusu ve müdüre karşı sorumludur.

  ALTINCI BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Çeşitli Hükümler:

  Madde 31 - Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevler gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı / belgeler ve zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
  Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar Yöneticisinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

  Madde 32 - İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Yürürlük

  Madde 33 - Bu yönetmelik Osmangazi Belediye Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer, kesinleştikten sonra web sitesinde yayımlanır.

  Yürütme

  Madde 34 - Bu yönetmelik hükümleri Osmangazi Belediye Başkanı adına Kültür İşleri Müdürü tarafından yürütülür.

  E-Bülten Aboneliği
  E-Mail Adresiniz :