test
x

Yaşar KIRMIZ

  Yazı Boyutu - 14 +
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Yaşar KIRMIZ

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Santral Garaj Mh.Ulubatlı Hasan Bulv. No:10 OSMANGAZİ/BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Osmangazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Osmangazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında;
Belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Osmangazi Belediyesi’ni,
Meclis; Osmangazi Belediye Meclisi’ni,
Encümen; Osmangazi Belediye Encümeni’ni,
Müdürlük; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü,
Birim; Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı birimleri ifade eder.

Dayanaklar

Madde 4 - Bu yönetmelik, yürürlükteki 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde 5 - Mali Hizmetler Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur:

a) Gelir Yönetimi Birimi

b) Vergi Yönetimi Birimi

c) Tahsili Gecikmiş Alacakların Yönetimi Birimi

d) Muhasebe ve Finansman Yönetimi Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Ana Görevleri

Madde 6 -

 • Müdürlük hedeflerini ve destekleyici faaliyetlerini belirlemek ve izlemek,

 • Müdürlük bütçesini hazırlamak,

 • Kurum bütçesinde gelir kaynaklarını belirlemek,

 • Gecikmiş alacakların bildirim ve tahsilat süreçlerini gerçekleştirmek,

 • Gelirlerin ve alacakların takibi, etkin olarak tahsil edilmesi ve mali raporlamaya uygun olarak kayıt altına almak,

 • Muhasebe kayıtlarını usulüne ve standartlarına uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, raporlamak,

 • Ödeneği olan harcamalara yönelik ödemeleri gerçekleştirmek ve mali raporlamaya uygun olarak kayıt altına almak,

 • Kesin hesap faaliyetlerini gerçekleştirmek,

 • Mevzuatta tanımlı sınırlardaki ihale dosyaları kapsamındaki tedarikçilerle ilgili mali analiz yapmak,

 • Harcama birimlerinin harcamalarına yönelik, açık ve gerekçeli olarak yönlendirici görüş bildirmek,

 • Tüm taşınmazlara ait envanteri çıkarmak, sistemde kayıtları güncel olarak tutmak,

 • Belediye mülklerine ait talepleri almak ve geri bildirimde bulunmak,

 • Dönemsel olarak denetlenen tüm belediye taşınmazları ile ilgili karşılaşılan uygunsuzlukları gidermek,

 • Gelir getirici ihaleleri gerçekleştirmek ve takibini yapmak,

 • Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına; disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamaktır.

 • Mali Hizmetler Müdürü’nün Görevleri

  Madde 7 - Müdürlük Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük hedeflerini, destekleyici faaliyetlerini, Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile birlikte belirler, bu hedef ve faaliyetlerin Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile mutabakatını sağlar, bağlı olduğu yönetici tarafından onaylanan hedeflerin, müdürlük çalışanlarına yaygınlaştırılması faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 8 - Müdürlük Bütçesinin Yönetimi: Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu olarak, kendi müdürlüğünün sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerinin Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda hazırlanmasını sağlar. Planlanan faaliyetler konusunda ilgili diğer müdürlüklerle görüşerek mutabakat sağlar ve mutabık kaldığı faaliyetlere ait harcama bütçesini belirleyerek Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne iletir. Onaylanan bütçe doğrultusunda kurum prosedürleri ile uyumlu harcama faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 9 - Operasyonel Planlama ve Kontrol: Müdürlüğü’ne ait görevlerin etkin, verimli, mevzuata uygun ve zamanında yapılması amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu müdürlük faaliyetlerini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak planlar / planlanmasını sağlar, faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini kontrol eder, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar alır / Birimleri tarafından alınmasını sağlar, planlı çalışma anlayışında öncü rol üstlenir.

  Madde 10 - Gelirlerin Yönetimi: Kurumun gelirlerini en verimli şekilde yönetmek amacıyla, stratejik hedefler ile uyumlu olarak oluşturulan kurum bütçesinde gelir kaynaklarının kendisine bağlı Gelir Birimi aracılığıyla, mevzuatla uyumlu olarak tanımlanmasını sağlar, gerektiğinde yeni gelir kaynaklarının belirlenmesine yönelik faaliyetleri yönlendirir, yönetir. Gecikmiş alacakların bildirim ve tahsilat süreçlerinin Tahsili Gecikmiş Alacakların Yönetimi Birimi tarafından yürütülmesi faaliyetlerini yönetir/yönlendirir. Gelirlerin ve alacakların takibi, etkin olarak tahsil edilmesi ve mali raporlamaya uygun olarak kayıt altına alınmasını sağlar.

  Madde 11- Muhasebe Yönetimi: Muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlarına uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması, raporlanmasını, ödeneği olan harcamalara yönelik ödemelerin gerçekleşmesini ve mali raporlamaya uygun olarak kayıt altına alınmasını sağlar ve kesin hesap faaliyetlerini kendisine bağlı Muhasebe Şefliği aracılığıyla yönlendirir, yönetir.

  Madde 12 - Ön Mali Kontrol: Kurum mali kaynaklarının bütçeyle uyumlu olarak kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, Mevzuatta tanımlı sınırlardaki İhale dosyaları kapsamındaki tedarikçilerle ilgili mali analiz yapılmasını, harcama birimlerinin harcamalarına yönelik, açık ve gerekçeli olarak yönlendirici görüş bildirilmesini sağlar.

  Madde 13 - Kurum Taşınmazlarının Yönetimi: Belediye taşınmazlarının etkin ve verimli yöneterek sağladığı geliri artırmak amacıyla, tüm taşınmazlara ait envanterin çıkarılmasını sağlar, tapu kayıt hareketlerini izler, sistemde kayıtların güncel olarak tutulmasını kontrol ve koordine eder. Belediye mülklerine ait talepleri değerlendirir ve geri dönüşlerini sağlar. Tüm belediye taşınmazlarını dönemsel olarak denetler, denetimlerde karşılaşılan uygunsuzlukların giderilmesine yönelik önlemler alır / alınmasını sağlar.

  Madde 14 - Gelir Getirici İhalelerin Gerçekleştirilmesi: Kurum gelirlerinin arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla, kurum taşınmazlarının satılması ya da kiralanmasına yönelik dosyaları inceler, gerekli onay ve bilgi/belge eksikliklerinin tamamlanmasını sağlar. Onaylanan dosya kapsamında Encümen kanalıyla ihalenin sonuçlandırılmasını sağlar.

  Madde 15 - Tedarik Yönetimi: Müdürlüğünün hizmet alanları ile ilgili hizmet/taşınır ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alım ihtiyaçlarını kendisine bağlı birim yöneticileri/çalışanlar ile koordineli planlar, Müdürlük bütçesi ile uyumlu olarak alım dosyalarının hazırlanmasına yönelik ilgili görevlendirmeleri yapar. Kendisine onaya sunulan alım dosyalarını değerlendirir, gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Onayladığı alım dosyalarının gelişimini izler, aksaklıklarla ilgili, gerektiğinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek aksaklıkların giderilmesini sağlar. Sonlandırılan alım dosyalarına yönelik hakedişlerin ilgili çalışan tarafından düzenlenerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlar.

  Madde 16 - İş Sağlığı ve Güvenliği: Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, görev ve sorumluluk alanındaki çalışanların işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmasını sağlar.

  Madde 17- İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük iş sonuçlarını, düzenli aralıklarla değerlendirir, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar planlanmasını sağlar, bu faaliyetlerin gerçekleşmesini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak izler, gerektiğinde yönlendirir.

  Madde 18 - Çalışan Yönetimi: Müdürlüğün tanımlanan hedeflerine ulaşması ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, bağlı çalışanlarına ölçülebilir hedefler belirler ve bu hedeflerin iletişimini kurarak, hedeflerle ilgili mutabık kalır, gerçekleşmeleri, bağlı çalışanlar ile karşılıklı görüşerek değerlendirir, sonuçlara ilişkin geribildirim verir, sonuçları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile paylaşır. Tüm bağlı çalışanlar için planlanan gelişim programlarını değerlendirir, onaylar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, bu gelişim programlarının sonuçlarını izler ve değerlendirir. Çalışanların disiplin kurulu gündemine girecek nitelikteki kurallar, davranışlar konusunda bilgilenmesini ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlar. Çalışanların işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit ederek, disiplini sağlayıcı önlemleri alır.

  Madde 19 - Geliştirme / İyileştirme: Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurumun yönetim sistemleri ve uygulamalarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesine yönelik çalışmalara öncülük eder veya katılımı yönlendirir, bu çalışmalarda iyileştirici / geliştirici öneriler sunar / sunulmasını teşvik eder, planlanan geliştirme / iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde “sürekli gelişim” anlayışının yaygınlaşmasında aktif rol üstlenir.

  Gelir Yönetimi Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 20 - Gelirlerin Yönetimi: Kurumun gelirlerini en verimli şekilde yönetmek amacıyla, stratejik hedefler ile uyumlu olarak oluşturulan kurum bütçesinde gelir kaynaklarını mevzuatla uyumlu olarak tanımlamak, gerektiğinde yeni gelir kaynaklarının belirlenmesine yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek;

  Madde 21 - Gelir Arttırıcı Faaliyetlerin Belirlenmesi: Yeni gelir kaynakları oluşturmak ve gelir artışını sağlamak amacıyla, kayıt dışı mükelleflerin tespit edilmesini sağlayarak mükellef kaydı oluşturmak, değişen mevzuatı takip etmek ve yeni gelir kalemlerini oluşturmaktır.

  Madde 22 - Tahakkuk İşlemlerinin Yapılması: Belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki gelirlerini, ilgili kanunlar (2464 Belediye Gelirleri Kanunu, 213 Vergi Usul Kanunu vb.) tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde beyan esasına göre vergiye tabi mükellefleri verecekleri beyannameler üzerinden veya yoklama ekiplerince tutulan yoklamalara istinaden resen tahakkuk işlemlerini yapmak, zamanında tahsil edilemeyen vergiler için gecikme zammı uygulamak, tahakkuk ve tahsilat denkliğini kontrol etmektir.

  Madde 23 - Muhasebe İşlemleri İçin Belge ve Dokümanların Hazırlanması: Belediyenin gelirleri ile ilgili tarh, tahakkuk ve terkin işlemleri ile ilgili kayıtları tutmak, raporlamak ve ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreleri içerisinde muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanları Muhasebe ve Finansman Yönetimi Birimi’ne göndermektir.

  Madde 24 - Gelir İhalesi Başvuru Sürecinin Yürütülmesi: Kurum taşınırlarından gelir sağlanması amacıyla, müdürlüklerden gönderilen ihale dosyalarını ihale evraklarını ve kanuna uygunluğunu kontrol etmek, ihale ilan listelerini hazırlamak ve ilgili başkanın onayı ile ihale gününü belirlemek, günü belirlenen ihale listesinin ilgili kanun kapsamında gerekli yerlerde yayınlamak ve süreci takip etmek; ihale isteklilerinin ihale gününe kadar verdikleri evraklarını almak ve ödemeleri ile ilgili tahakkuklarını gerçekleştirmektir.

  Madde 25 - Gelir İhalesinin Gerçekleştirilmesi: İhale günü Encümende İhale Komisyonu ile ihaleyi gerçekleştirmek, ihale evraklarını düzenlemek, gerçekleşen ihalenin olumlu yada olumsuz kararlarını yazmak ve kararların İhale Komisyonu tarafından imzalanmasını sağlamak; ihale kararlarını ihale yüklenicilerine tebliğ etmek, tebliğ sonucu ödemelerinin tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmektir. Ayrıca, ihale ile ilgili gerekli ödemeler yapıldıktan sonra satış (tapuda)-sözleşme (noterde) işlemlerinin takibini yapmak, ihale yüklenicilerinin geçici teminatlarının iade işlemlerini yapmak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak ve ilgili müdürlüklere iadesini gerçekleştirmektir.

  Madde 26 - Belediyeye Ait Taşınmazların Yönetimi: Belediye ve Kamulaştırma Kanunları doğrultusunda, mülkiyeti özel şahıs veya tüzel kişiliğe (şirket veya resmi kurumlar) ait taşınmazların imar planına ve imar programına uygun olarak satışı, tahsisi, kiralanması, takası, devri, bağışı (hibe), irtifak hakkı tesisi ve işgali konusunda ecrimisil yönetimi ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak / yapılmasını sağlamak, tapu kütüklerindeki kayıtların taranması yoluyla mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları tespit ederek, Belediye mülklerinin ilgili yazışmalarını kontrol etmek, ilgili düzeltmelerin yapılmasını sağlamaktır. Kiraya verilecek yerlere yönelik hazırlanan şartnamelerini kontrol etmek, kiracıya elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini üzerine alması ile ilgili yazı hazırlamak, kiracıların devir, fesih, şikâyet vb. taleplerini değerlendirmek, her yıl kira artışının belirlenmesi için Encümene hazırlanan listeyi kontrol etmek, onaylamak. Kira bedellerini belirlemek, fesih taleplerini Encümenin onayına sunmak ve fesih olan yerlerin tahliye edilmesini sağlamak, fesih olan yerlerin tahakkuklarını kapatmak ve teminat bedelleri ile ilgili işlem yapmaktır. Vatandaş, devir talebinde bulunduğunda kuruma ait yerlerin kamu kurum kuruluşlarına devri için Meclisin onayına sunmak ve tescil işlemleri için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne yazı göndermek, mülkiyeti Belediyeye ait gayrimenkullerde işgalci konumdaki yerlerin tespitini yaparak Encümene sunmak, işgalciliğin sona erdirilip geriye dönük kullanım bedelinin ödenmesi için gerekli yazışmaları gerçekleştirmek, takas talebinde bulunan yerlerin tespiti ve yazışmalarını gerçekleştirmek, takas için Meclis ve Encümene dosya hazırlamak ve tescil işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne yazı göndermektir.

  Madde 27 - Belediyeye Ait Olmayan Taşınmazların Yönetimi: Belediye tarafından ihtiyaç duyulması halinde kamu kurum ve kuruluşlarından yer talep edilmesi için dosya hazırlamak ve takibini gerçekleştirmek, taşınmaz malların belediye adına kiralanmasını, belediye tarafından kiraya verilmesi işlemlerinin gerçekleştirmek, kamu kurum ve kuruluşlarından belediyeye ücretli kiralama/tahsis/irtifak hakkı tesisi verilen yerlerin yıllık olarak bedellerinin ödenmesi için Encümene dosya hazırlamak ve ödemenin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.Takas talebinde bulunan yerlerin tespiti ve yazışmalarını gerçekleştirmek, takas için Meclis ve Encümenin onay sürecini takip etmek ve tescil işlemleri için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne yazı göndermektir.

  Madde 28 - Taşınmazlara Ait Kira Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi: Kiraya verilen duran varlıklara ilişkin ödemelerin vergi mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, kira sicil kayıtlarını ve tahakkuklarını sisteme girmek. Belediyeye ait taşınmazların aidat işlemlerinin yazışmalarını gerçekleştirerek ödeme yapmaktır.

  Madde 29 - Yer Tespit Yönetimi: Belediyeye ait gayrimenkullerin zemin tespitini yapmaktır. Kiralama talebinde bulunan yerlerin tespitini yaparak, talebin uygun olması halinde Encümene dosya hazırlamaktır.

  Madde 30 - İtiraz ve Davalara İlişkin Dokümanların Hazırlanması: Belediye gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından, idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ve davalar yönelik yazılı veya sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içinde ilgili birimlere ulaştırmaktır.

  Madde 31 - Gelirlere Ait Gerekli İnceleme, Düzeltme ve Terkin İşlemlerinin Yapılması: Tahakkuk ve tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülüklerde yapılan vergi hataları ile kanunlar ve yargı kararları gereğince yapılacak terkinleri düzenlemek, denetim raporlarına ve yoklama tutanaklarına ve takdir komisyonları kararlarına istinaden gerekli incelemeleri yapmak, mükellefe ve sorumlularına ihbarname tebliğ ettirmektir.

  Madde 32 - Tahsilatların Vezne Aracılığıyla Mükelleflerden Tahsili: Vezneden nakit tahsilat yapmak ve bu tutarların mükellef borçlarından mahsubunu sağlamak amacıyla, belediyeye ödeme için gelen vatandaşlardan vezne aracılığıyla tahsilat yapmak, makbuzlarını düzenlemek, düzenlenen makbuzların bir nüshasını vatandaşa teslim etmek ve diğer nüshasını arşivlemektir.

  Madde 33 - İnternet Aracılığıyla Gelen EFT ve Havalelerin Makbuzlandırılması: İnternet aracılığıyla belediyeye yapılan EFT, havale ve kredi kartı ödemelerinin mükellef borçlarından mahsubunu sağlamak amacıyla, gelen kredi kartı ödemelerinin makbuzlarını düzenlemek, düzenlenen makbuzların bir nüshasının dosyalamak ve diğer nüshasını arşivlenmek üzere tahsilat şefliğine teslim etmek, gelen EFT ve Havale tutarlarını gösterir listeyi Muhasebe ve Finansman Yönetimi Birimi’ne teslim etmektir.

  Madde 34 - Posta Havalesi Aracılığıyla Gelen Tutarların Makbuzlandırılması: Posta aracılığıyla belediyeye yapılan ödemelerin mükellef borçlarından mahsubunu sağlamak amacıyla, gelen tutarların mükellef borçlarından mahsubunu sağlamaktır.

  Madde 35 - Banka ve Posta Çeki Hesap İşlemleri: Banka ve Posta Çeklerinin hatasız ve eksiksiz düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlamak amacıyla, mükelleflerin internet aracılığıyla belediyemiz banka hesaplarına yaptıkları EFT, havale, kredi kartı ve Posta Çeki aracılığıyla yaptıkları ödemelerin zamanında ve hatasız olarak sicil hesaplarındaki borçlarından düşümünü doğru ve eksiksiz gerçekleştirmek, kredi kartı ile yapılan ödemelerin makbuzlarının bastırarak bir nüshasını mükellefe vermek üzere muhafaza etmek ve diğer nüshasını arşivlemektir.

  Madde 36 - Tahsilat Kontrol ve Arşiv: Kasanın doğruluğunun kontrolünü sağlamak amacıyla, muhtelif zamanlarda kasa sayımı ve kontrolün yapılıp kasa sayım tutanağı düzenleyerek denetim faaliyeti gerçekleştirmek, tahsilatların makbuzlarının Tahsilat İcmal ve Tahsildar Bordro raporları ile birlikte doğruluğunun kontrolünü gerçekleştirerek herhangi bir eksiklik olmadığı görüldüğünde onaylayıp teftiş ve denetim işlemleri için arşivleyerek muhafaza etmektir.

  Madde 37 - Teminat Mektubu ve Çek: Teminat Mektubu ve Çeklerin Belediyeye alınması ve teslim edilmesi amacıyla, bankalar ve diğer kurumlardan herhangi bir para ve değerli kağıt teslim etmek ve teslim almaktır.

  Madde 38 - Makbuz Onayı: Kaybedilen makbuzların yeniden teminini sağlamak amacıyla, mükelleflerin talep ve istekler doğrultusunda kaybettikleri makbuz örneklerinin çıkarmak, aslının aynıdır onayı ile mükellefin mağduriyetini çözmektir.

  Madde 39 - Ölçü Aletlerinin Muayene ve Damga İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi: Mükellefin (pazarcı esnaf ve mekanik ölçü aleti kullananlar) kullandığı ölçü aletlerinin doğru ayarlı olmasını sağlamak amacıyla, 3516 sayılı kanuna göre belirtilen yasal süresi içinde ölçü aletlerinin özelliklerinin de bulunduğu beyan bildirimini alıp, mükelleflere tebliğ etmek, beyanda bulunmayanlara cezai işlem uygulamak; yasal süre bitiminde, muayene işlemlerini gerçekleştirirken tahakkuku tamamlamaktır.
  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan sağlanan damga ile damga işlemini gerçekleştirmek; Ansızın Muayene, Aylık Mesai Cetveli ve Yıllık Umum Raporu’nu düzenleyerek Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na göndermektir

  Madde 40 - Ölçü Aletlerinin Kalibrasyonu: Ölçü aletlerinin (etelonlar) uluslararası standartlara göre doğru tartımı yapabilmesi amacıyla, (yıpranma, aşınmadan dolayı oluşan gramaj eksikliğinin giderilmesi için) ölçü aletleri kalibrasyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere iki yılda bir TSE’ye göndermek, TSE, gerekli işlemleri gerçekleştirdikten sonra ölçü aletlerini teslim almaktır.

  Vergi Yönetimi Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 41 - Taşınmaz Bilgilerinin Kesinleştirilmesi ve Emlak Vergi Tahakkuku: Stratejik hedefler ile uyumlu olarak belirlenen Emlak vergilerinin zamanında ve eksiksiz kayıt altına almak amacıyla, 1319 Sayılı Emlak Vergisi, 213 Sayılı Vergi Usül kapsamında bulunan taşınmazlara ait mükellef bildirimlerini almak veya yoklama yoluyla bu taşınmazlara ait bilgilerin doğruluğunu yerinde tespit etmek, kesinleşen taşınmaz bilgilerini dikkate alarak vergi tahakkuklarınını gerçekleştirmektir.

  Madde 42 - İşyeri Bilgilerinin Kesinleştirilmesi ve Çevre Temizlik Vergi Tahakkuku: Stratejik hedefler ile uyumlu olarak belirlenen Çevre Temizlik vergilerinin zamanında ve eksiksiz kayıt altına almak amacıyla, 2464 Sayılı Kanunun Mükerrer 44.üncü maddesine göre ilçe sınırlarındaki işyerlerinden çevre temizlik vergilerine yönelik mükellef işyeri bildirimlerini almak veya yoklama yoluyla bu işyerlerine ait bilgilerin doğruluğunu yerinde tespit etmek, kesinleşen işyeri ile ilgili bilgileri dikkate alarak vergi tahakkuklarını gerçekleştirmektir.

  Madde 43 - Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Ödeme Bildirimi: Stratejik hedefler ile uyumlu olarak belirlenen vergilerin zamanında ve eksiksiz tahsil edilmesini sağlamak amacıyla, tahakkuk edilen vergilerle ilgili ödeme emirlerini düzenlemek ve mükelleflere (gerçek ve tüzel kişiler) tebliğ etmek. Süresinde bildirimde bulunmayan mükelleflerin (gerçek ve tüzel kişiler) Emlak ve Çevre Temizlik vergileri ile ilgili tarhiyatını gerçekleştirmek, vergi ve cezai ihbarnamesiyle birlikte ödeme emirlerini tebliğ etmektir.

  Madde 44 - Vadesi Geçmiş Alacakların Bildirimlerinin Hazırlanması: Emlak ve Çevre Temizlik vergilerinden, vadesi geçmiş alacakların tahsil edilmesini sağlamak amacıyla, ödeme emirlerini zamanında ve eksiksiz hazırlamak, mükelleflere tebliğ edilen ve tahsil edilememiş bildirimleri teslim alarak, 6183 kapsamında işlem yapmaktır.

  Madde 45 - Taşınmaz Satışlarında Değer Tespitinin Doğruluğu: Emlak vergisi gelirlerinin tam ve eksiksiz kayıt altına alınması amacıyla, tapu harçlarının Belediye tarafından düzenlenen vergi değerinin altında olup olmadığını kontrol ederek, tapu işlemlerinde kullanılacak taşınmazın değer dökümünü düzenlemektir.

  Madde 46 - Veraset İntikal Vergisi: Emlak vergisi gelirlerinin tam ve eksiksiz kayıt altına alınması amacıyla, vefat edenle ilgili yakınlarının yasal yükümlülüklerinin gereği, vefat eden taşınmaz sahibi ile ilgili vefat tarihi itibariyle, veraset ve intikal vergisine esas olacak taşınmazın değer dökümünü düzenlemektir.

  Madde 47 - Vergi Farkının Kesilmesi: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre, kamulaştırılan taşınmazın emlak vergisi ile ilgili ilişiğini kesmek amacıyla, Fen İşleri Müdürlüğü’nden gelen kamulaştırma yazılarına vergi farkını kesip ve ilgili evrağı Muhasebe ve Finansman Yönetimi Birimi’ne göndermektir.

  Madde 48 - Tahakkukun Gerçekleştirilmesi: 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre, belediye gelirlerinden kaynak sağlamak amacıyla, emlak vergisinin tarh ve tahakkukunu gerçekleştirmektir.

  Madde 49 - Vergi Hesaplamalarının Sisteme Girilmesi: Emlak ve çevre vergisinin doğru hesaplanması amacıyla, verilerin (arsa metrekare birim fiyatı, sokak isimleri) sisteme girişini CBS ve Numarataj görevlileri ile koordineli olarak gerçekleştirmektir.

  Madde 50 - Vergi İnceleme: Tahakkuk memurlarının gerçekleştirdiği tahakkukların doğruluğunu kontrol etmek ve hata varsa, düzeltmeleri gerçekleştirmektir.

  Madde 51 - Elektrik ve Su Aboneliği: Vatandaşın elektrik ve su hizmetlerinden yararlanmasına katkı amacıyla, 6704 Sayılı Yasanın 10.uncu maddesine eklenen 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun geçici 15.maddesine istinaden kentsel dönüşümle ilgili muvafakatname düzenlemektir.

  Madde 52 - İmar Arşiv Sistemi’nin Kontrolü: Emlak vergisinin hesaplanmasında kullanılan bina bilgilerinin İmar ve Ruhsatlandırma Arşiv Sistemi’nde bulunması amacıyla, gerekli kontrolleri gerçekleştirmek ve elde edilen verileri ilgili görevliye göndermektir.

  Madde 53 - Emeklilik Dilekçelerinin Havalesi: Vatandaştan gelen emeklilik ile ilgili dilekçelerinin işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün web sitesinden tapu kayıtlarını kontrol ederek dilekçenin eki ile birlikte ilgili tahakkuk görevlisine havale etmektir.

  Madde 54 - Tebligat İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi: Mali Hizmetler Birimlerinden zimmetli olarak teslim alınan, ödeme emri, ihbarname, haciz bildirimi, haciz müzekkereleri, gelen resmi evrakların tebliğ işlemlerini gerçekleştirmektir.

  Madde 55 - Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Yoklama İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi: Taşınmazın emlak rayicine esas alanını, binanın işyeri, mesken vb. vasfını, binanın inşaat bitim tarihini belirlemek, hisseli parsellerde taşınmaz maliklerinin tespiti, zamanında yapılmayan bildirimlerin geriye dönük tespit talepleri, binaların inşaat türü (ahşap, yığma, beton, çelik vb.) ve sınıfları tespitini, emlak vergisi muafiyet talepleri ilgili yerinde tespit işlemlerini, kullanım vasfı ile ilgili beyan değişikliğinin yerinde tespiti, hatalı emlak beyanlarını yerinde tespitini gerçekleştirmek (adres, vasıf, alan vb.); Coğrafi Bilgi Sistemi’nde yer almayan bina resimlerinin çekerek sisteme işlemek, işyerlerinde açma-kapama vb. nedenle çevre temizlik vergi kaydının kontrolünü sağlamak amacıyla, ilgili müdürlükten gelen dilekçeleri zimmetli olarak teslim almak, yoklama yapılmak üzere ilgili görevliye havale etmek, konuyu takip ve kontrol etmek, yoklama sonucunu ilgili müdürlüklere iletmektir.

  Madde 56 - İlan ve Reklam Vergisi Yoklama İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi: İşyeri açılış, kapanış bilgilerini kontrol etmek, tabela ölçülerini tespit etmek ve fotoğraflamak, yeni veya şüpheli beyanları yerinde kontrol ederek beyanlarının doğruluğunu sağlamak amacıyla, ilgili müdürlükten gelen dilekçeleri teslim almak ve yoklama tutanakları ile ilgili yapılacak itirazları önlemektir.

  Madde 57 - Adres Araştırması: Tebliğ edilemeyen resmi evraklara ilişkin, ilgili müdürlükle irtibata geçerek, tebliğ yapılabilecek, ikinci ikamet veya işyeri adresini tespit etmek ve tebliğini gerçekleştirmek, Belediye sınırları içerisindeki mahalle, sokak ve caddeleri gösterir güncel haritaları Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile irtibata geçerek, temin etmektir.

  Tahsili Gecikmiş Alacakların Yönetimi Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 58 - Tahsili Gecikmiş Alacakların Takibi: Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak tarh ve tahakkuku yapılan kesinleşmiş alacakların zamanında ödenip ödenmediğinin kontrolünü gerçekleştirmek amacıyla, ödeme emirleri gelir, tür ve yıl bazında ayırmak, kontrol etmek ve dosyalamak, her bir ödeme emri için haciz varakası düzenlemek, bu haciz varakalarının onaylarını almak, haciz konulma ve haciz terkin müzekkerelerinin, doğruluğunu kontrol etmek ve paraflayarak, onaylanması için müdüre havale etmek; mali raporlamaya uygun olarak kayıt altına almak ve arşivlemektir.

  Madde 59 - Haciz Dosyalarının Kontrolü: Günlük ve aylık dönemlerde haciz dosyalarının ödenip, ödenmediğinin kontrolünü yapmak, haciz dosyası açılan ve borçluya ait herhangi bir menkul ya da gayrimenkul bulanamayan dosyaları belirli periyodlarla gözden geçirerek tekrar araştırma yapmak, borçlularla ilgili görüşmeler yapmak, borcun ödenmesi konusunda vatandaşı bilgilendirmek ve yönlendirmektir.

  Madde 60 - Tahsili Gecikmiş Alacaklara Ait Haciz Dosyasının Hazırlanması ve Ön Araştırma: Hazırladığı ve onaylattığı haciz varakalarına ve ödeme bildirimlerine dosya açmak, takibi amacı ile dosya numarası vermek, Ödeme bildiriminin Tebligat Kanunu Hükümlerine göre tebliğ edilip edilmediğini, sicile ait mükerrer kayıt olup olmadığını, borca ait ödeme ya da taksitlendirme yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. Hacze konu mükellefe ait kimlik bilgileri ve vergi numarası eksik ise ilgili müdürlüğün arşiv kayıtlarından veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) ve Gelirler İdaresi (GİB) sitesinden eldeki bilgiler ile şahsa veya şirkete ait TC Kimlik, Vergi Numarası ve diğer bilgileri tespit etmek, İlan Reklam, Çevre Temizlik Vergisine ait ödeme bildirimlerini ön araştırma yaparak, işyeri beyanlarının kapalı olup olmadığı, şirketlerin ya da gerçek kişilerin hala ilgili adreste aktif olup olmadığını Vergi Dairesinden kontrol etmek; eğer kapalı ise ilgili bildirime konu müdürlük ile irtibata geçerek, ait olduğu işyeri ya da beyan kaydının vergi dairesi verilerine göre kapatılmasını ya da düzeltilmesini sağlamaktır. Emlak Vergisine ait ödeme bildirimlerinde, beyana konu gayrimenkule ilişkin araştırma yaparak, beyanda bulunulan söz konusu gayrimenkule ilişkin, satış, intikal vb. durumlar söz konusu ise, tapu kayıtları inceleyerek, gerekli düzeltme ve kapatma işlemlerinin yapılması için ilgili müdürlük ile irtibata geçmektir.

  Madde 61 - Haciz İşlemlerinin Başlatılması ve Takibi: Ödeme bildirimine konu mükellef ve borç ile ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğünce verilen sistemden, şahsa veya şirkete ait Belediye sınırları ya da, Türkiye Genelinde adına kayıtlı gayrimenkul olup olmadığını tespit etmek, tespit edilen gayrimenkule ait ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne, ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü’ne borçlu adına kayıtlı araç bulunup bulunmadığına dair haciz müzekkeresi yazmak; eğer yeterli miktarda araç ya da gayrimenkul bulunamamış ise Türkiye Geneli Bankaların Genel Müdürlüklerine, mükellefe ait banka hesaplarına bloke konulması için müzekkere yazmak ve bu müzekkerelerin tebliğini sağlamak. Haciz müzekkerelerine ilişkin, kurumlarda gelen cevap yazılarını sisteme işlemek, tahsilatı gecikmiş alacakların, tahsilat süresinin hızlandırılması, karşılaşılabilecek hukuki yaptırımların önlenmesi amacı ile yapılan haciz işlemleri ile ilgili mükellefe Haciz Bildirim yazısı hazırlamak ve bu bildirimlerin tebliğini sağlamaktır.

  Madde 62 - İtiraz Yazışmaları: Kurum İçi veya İcra Daireleri, Vergi Daireleri, SGK, Mahkemeler, Belediyeler, Bimer vb. dış Kurumlardan gelen bilgi ve talep yazıları ile vatandaşlardan gelen borca ya da hacze itiraz dilekçelerini incelemek, gerekli araştırmaları yapmak ve süresi içerisinde cevaplamaktır.

  Muhasebe ve Finansman Yönetimi Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 63 - Mizanın Kontrol Edilmesi ve Beyannamelerin Bildirimi: Dönem sonunda hesapların kontrolünü,kurallarına göre çalıştırılıp çalıştırılmadığının kontrol edilmesini ve vergi ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, muhasebeleştirilmiş gelir/giderler ile mali nitelikteki işlemleri mizan aracılığıyla kontrol etmek,mizan tutarlarında yer alan tutarlara göre beyannameler aracılığıyla vergi tahakkukları ve ödemelerini gerçekleştirmektir.

  Madde 64 - Muhasebe İşlemlerinin Raporlanması: Yapılan muhasebe kayıtlarının doğruluğunun kontrolünü sağlamak amacıyla, müdürlüklerin gelir kayıtları ve tedarikçi faturalarının sisteme girişlerinin tamamlandığı bilgisi doğrultusunda mizan, gelir ve gider kesin hesap cetvellerini sistemden almak, kontrol etmek, gerektiğinde düzeltmek, ayrıntılı mizanı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi’ne uyarlamak ve transferi gerçekleştirmektir.

  Madde 65 - Ödeme Evraklarının Muhasebeleştirilmesi: Gelen ödeme evraklarını muhasebeleştirmek ve ilgililere ödemek amacıyla, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerden gönderilmiş olan her türlü ödeme dosyalarını muhasebeleştirerek ödemeye hazır hale getirmek ve ilgili yerlere imzalatmaktır.

  Madde 66 - İhale Dosyalarının Ödenmesi: İhale dosyalarını ilgililere ödemek ve muhasebeleştirmek amacıyla, ilgili müdürlükten gelen hakediş dosyasını incelemek, muhasebeleştirmektir.

  Madde 67 - Banka Ekstre Kayıtlarının Yapılması: Kurum banka hesapları hareketlerinin kaydını sağlamak amacıyla, günlük olarak bankalardan gelen hesap ekstrelerine göre tutarların muhasebeleştirmektir.

  Madde 68 - Ödeme Yönetimi: Ödeme talebini almak ve değerlendirerek sınıflandırmak, ödeme emrini sistemde düzenlemek, gerektiğinde ödeme emri gerçekleşen mükellefin kamu borcu ve işçilik ödemelerinin tam olup olmadığını kontrol etmek, ödeme emrinin gerçekleşeceği bankadaki hesapların uygunluğunu kontrol etmek; banka yoluyla ödemeler ile ilgili ekstreyi sistemden almaktır.

  Madde 69 - İhale Dosyalarının Ödenmesi: İhale dosyalarını ilgililere ödemek ve muhasebeleştirmek amacıyla, ilgili müdürlükten gelen hakediş dosyasını incelemek, muhasebeleştirilmesini sağlamak ve ilgili firmaya ödemektir.

  Madde 70 - Para İadelerinin Yapılması: Mükelleflerden fazla tahsil edilen paraların geri iadelerini sağlamak amacıyla, mükellefler tarafından hatalı olarak ödenmiş olan ve iadesine karar verilen vergilerin/cezaların gerekli kontrollerini yaparak ilgililerin banka hesaplarına gönderilmesini sağlamaktır.

  Madde 71 - Ön Mali Kontrol: İhale işlem dosyasını Mali Kontrol’e yönelik incelemek ve isteklinin mali raporlarını değerlendirmek, Mali Kontrol’e yönelik uygunluk formunu sistemde doldurmak, olumlu / olumsuz görüş yazısını hazırlamak ve onaylarını almak, olumlu / olumsuz görüş yazısını Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne göndermektir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Evrak ve Arşiv İşlemleri

  Gelen Giden Evrak ile İlgili Yapılacak İşlem:

  Madde 72 - Hizmet Masası aracılığıyla gelen vatandaş / kurum içi / kurum dışı talebin / gelen evrakın bağlı çalıştığı müdürlüğün faaliyet / hizmet alanı ile ilgili olup olmadığını, diğer müdürlükler ile ortak çalışma gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini değerlendirerek ilgili müdürlük / müdürlükler ile iletişim kurar. Talebin çözümüne / yazışmanın gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve belgeleri derler ve standart süresi içinde sistemden Hizmet Masası’na geribildirimde bulunur.

  Arşivleme ve Dosyalama:

  Madde 73 - Çözümlenen talepler ile ilgili bilgi ve belgeleri, kurum içi ve kurum dışı yazışma belgelerini kayıt altına almak amacıyla, sistemde arşivler.

  Madde 74 - Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda; evrak yoğunluğunun giderilmesi amacıyla, arşive gönderilen evrakları imha süreleri içerisinde saklayarak süresi dolanları listeler ve gerekli yazışmaları gerçekleştirerek imhaya gönderir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Yetki ve Sorumluluk

  Madde 75 - Mali Hizmetler Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur.

  Madde 76 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı birim sorumluları; kendisine verilen, yukarıda anılan görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili müdüre karşı sorumludur.

  Madde 77 - Diğer çalışanlar; müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen, yukarıda anılan görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili birim sorumlusu ve müdüre karşı sorumludur.

  ALTINCI BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Çeşitli Hükümler:

  Madde 78 - Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevler gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı / belgeler ve zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
  Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar Yöneticisinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

  Madde 79 - İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Yürürlük

  Madde 80 - Bu yönetmelik Osmangazi Belediye Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer, kesinleştikten sonra web sitesinde yayımlanır.

  Yürütme

  Madde 81 - Bu yönetmelik hükümleri Osmangazi Belediye Başkanı adına Mali Hizmetler Müdürü tarafından yürütülür

  E-Bülten Aboneliği
  E-Mail Adresiniz :