test
x

Cahide BABACAN

  Yazı Boyutu - 14 +
Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Mühendis

Cahide BABACAN

0224 270 70 93

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Alemdar Mah. 1.Spor Sokak No:2-1 Osmangazi/ BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında;
Belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Osmangazi Belediyesi’ni,
Müdürlük; Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü,
Birim; Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı birimleri ifade eder.

Dayanaklar

Madde 4 - Bu yönetmelik, yürürlükteki 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde 5 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur:

a) Çevre Estetik Birimi

b) Park ve Yeşil Alan Bakımı Birimi

c) Park ve Yeşil Alan Donatı Birimi

d) Atölye Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Ana Görevleri

Madde 6 -

 • Müdürlük hedeflerini ve destekleyici faaliyetlerini belirlemek ve izlemek,

 • Müdürlük bütçesini hazırlamak,

 • Müdürlük yıllık yatırım programını hazırlayarak onaylanmasını sağlamak,

 • Onaylanan yatırım programı doğrultusunda park ve yeşil alan projelerini hazırlamak, onaylanan proje alanlarının yapımını sağlamak üzere projeleri Fen İşleri Müdürlüğü’ne iletmek,

 • Yapımı tamamlanan park alanlarının peyzaj düzenleme ve donatı uygulamalarını gerçekleştirmek,

 • Park ve yeşil alanların sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetleri belirlemek ve gerçekleştirmek,

 • Park, meydan, yeşil alanda gerçekleştirilen uygulamaları düzenli aralıklarla kontrol etmek, tespit edilen uygunsuzlukları gidermek,

 • Kurum içi / dışı gelen talepleri (Çevre Estetiği, Park ve Yeşil Alan Bakımı ve Donatı Montajı, Atölye İşleri) görevi kapsamında değerlendirmek, olumlu talepleri gerçekleştirmek ve takibini yapmak,

 • Belediyeye ait parkların ve yeşil alanların su ve elektrik abonelik işlemlerini gerçekleştirmek ve ödemeleri takip etmek,

 • Çevre koruma kapsamında, tehlikeli ve dönüştürülebilir atıkları tanımlı standartlara uyumlu toplamak,

 • Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına; disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamaktır.

 • Park ve Bahçeler Müdürü’nün Görevleri

  Madde 7 - Müdürlük Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük hedeflerini, destekleyici faaliyetlerini, Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile birlikte belirler, bu hedef ve faaliyetlerin Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile mutabakatını sağlar, bağlı olduğu yönetici tarafından onaylanan hedeflerin, müdürlük çalışanlarına yaygınlaştırılması faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 8 - Müdürlük Bütçesinin Yönetimi: Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu olarak, kendi müdürlüğünün sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerinin Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda hazırlanmasını sağlar. Planlanan faaliyetler konusunda ilgili diğer müdürlüklerle görüşerek mutabakat sağlar ve mutabık kaldığı faaliyetlere ait harcama bütçesini belirleyerek Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne iletir. Onaylanan bütçe doğrultusunda kurum prosedürleri ile uyumlu harcama faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 9 - Operasyonel Planlama ve Kontrol: Müdürlüğü’ne ait görevlerin etkin, verimli, mevzuata uygun ve zamanında yapılması amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu müdürlük faaliyetlerini kendisine bağlı birim yöneticileri/ çalışanları ile koordineli olarak planlar / planlanmasını sağlar, faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini kontrol eder, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar alır / Birimleri tarafından alınmasını sağlar, planlı çalışma anlayışında öncü rol üstlenir.

  Madde 10 - Çevre Estetiği Çalışmaları: Çevre estetiğinin kazanılmasına katkı sağlamak amacıyla, park ve yeşil alanlarda revizyon projeleriyle, yatırım programları kapsamında tespit edilen yeni park ve yeşil alan projelerinin hazırlanması için Çevre Estetik Birimi Yöneticisini görevlendirir.
  Projelendirme çalışmalarının yatırım programına uygunluğu kontrol ve teyit eder. Geliştirilen projeleri Üst Yönetim ile değerlendirir ve onaylanan projeleri uygulanmak üzere Fen işleri Müdürlüğüne aktarır.
  Kent estetiği anlayışı çerçevesinde iyileştirme çalışmalarını yönetir / yönlendirir.

  Madde 11 - Park / Meydan / Yeşil Alan Bakımı ve Onarımı: Sağlıklı bir çevre gelişimi ve toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, yapımı tamamlanan park, bahçe ve yeşil alanların sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek üzere Park ve Yeşil Alan Bakımı Birim Yöneticisi ile Park ve Yeşil Alan Donatı Birim Yöneticisini görevlendirir. Tespit edilen eksiklikler sonucu birimler tarafından oluşturulan çalışma programlarını onaylar, takibini gerçekleştirir. Çevre koruma kapsamında, tehlikeli ve dönüştürülebilir atıkların tanımlı standartlara uyumlu toplanmasını sağlar.

  Madde 12 - Atölye Çalışmalarının Yürütülmesi: Sağlıklı bir çevre gelişimi ve toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, mevcut park ve yeşil alanlarda tespit edilen ihtiyaçları / tamiratları gerçekleştirmek üzere Atölye Birim Yöneticisini görevlendirir. Oluşturulan çalışma programları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların takibini yapar.

  Madde 13 - Tedarik Yönetimi: Müdürlüğünün hizmet alanları ile ilgili hizmet/taşınır ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alım ihtiyaçlarını kendisine bağlı birim yöneticileri/çalışanlar ile koordineli planlar, Müdürlük bütçesi ile uyumlu olarak alım dosyalarının hazırlanmasına yönelik ilgili görevlendirmeleri yapar. Kendisine onaya sunulan alım dosyalarını değerlendirir, gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Onayladığı alım dosyalarının gelişimini izler, aksaklıklarla ilgili, gerektiğinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek aksaklıkların giderilmesini sağlar. Sonlandırılan alım dosyalarına yönelik hakedişlerin ilgili çalışan tarafından düzenlenerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlar.

  Madde 14 - İş Sağlığı ve Güvenliği: Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, görev ve sorumluluk alanındaki çalışanların işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmasını sağlar.

  Madde 15 - İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük iş sonuçlarını, düzenli aralıklarla değerlendirir, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar planlanmasını sağlar, bu faaliyetlerin gerçekleşmesini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak izler, gerektiğinde yönlendirir.

  Madde 16 - Çalışan Yönetimi: Müdürlüğün tanımlanan hedeflerine ulaşması ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, bağlı çalışanlarına ölçülebilir hedefler belirler ve bu hedeflerin iletişimini kurarak, hedeflerle ilgili mutabık kalır, gerçekleşmeleri, bağlı çalışanlar ile karşılıklı görüşerek değerlendirir, sonuçlara ilişkin geribildirim verir, sonuçları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile paylaşır. Tüm bağlı çalışanlar için planlanan gelişim programlarını değerlendirir, onaylar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, bu gelişim programlarının sonuçlarını izler ve değerlendirir. Çalışanların disiplin kurulu gündemine girecek nitelikteki kurallar, davranışlar konusunda bilgilenmesini ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlar. Çalışanların işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit ederek, disiplini sağlayıcı önlemleri alır.

  Madde 17 - Geliştirme / İyileştirme: Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurumun yönetim sistemleri ve uygulamalarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesine yönelik çalışmalara öncülük eder veya katılımı yönlendirir, bu çalışmalarda iyileştirici / geliştirici öneriler sunar / sunulmasını teşvik eder, planlanan geliştirme / iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde “sürekli gelişim” anlayışının yaygınlaşmasında aktif rol üstlenir.

  Çevre Estetik Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 18 - Çevre Estetiği Çalışmaları: Yıllık Yatırım Programlarını hazırlamak, onaylanmasını sağlamak ve onaylanan yatırım programları doğrultusunda park ve yeşil alanlarda revizyon projeleriyle, yatırım programları kapsamında tespit edilen yeni park ve yeşil alan projelerini hazırlamak. Üst yönetim onayı alınan projeleri uygulanması amacıyla, Fen İşleri Müdürlüğü’ne iletmek. Kurum dışı gelen talepleri değerlendirerek, ihtiyaç duyulan malzeme ve onarım işlemlerinin listelerini hazırlamak ve onaylanmasını sağlamak, ilgili birime iletmektir.
  Kent estetiği anlayışı çerçevesinde park / meydan / yeşil alanları bir bütün olarak değerlendirmek, gerektiğinde iyileştirme çalışmalarını yürütmek, projeler üretmek ve takibini gerçekleştirmektir.

  Park ve Yeşil Alan Bakımı Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 19 - Park / Meydan / Yeşil Alan Bakımı: Yeni düzenlenen yeşil alanlar ile bakıma ihtiyaç duyan mevcut alanlarda peyzaj çalışmalarını yürütmek, toprak ihtiyacına göre istenilen toprak miktarını belirlemek, toprak temini tamamlanan alanın tesviyesini tamamlamak, bitkilendirme ve çimleme işlemlerini gerçekleştirmek. Bitki gelişimine katkı sağlamak amacıyla gübreleme ve iyileştirmelere yönelik çalışmalar yapmak.
  Park / meydan / yeşil alan bakım (sulama, ot ve çim biçme, temizlik, çapa işlemleri) programını oluşturmak ve uygulamak, yapılan çalışmalarla ilgili müdüre haftalık ve yıllık rapor hazırlamak ve sunmak; yükümlü olduğu işlerle ilgili vatandaş ve kurum/kuruluşlardan gelen talepleri yasal çerçeve içerisinde değerlendirerek, müdür onayını alıp, takibini/uygulamasını gerçekleştirmek.
  Sorumluluk alanına giren cadde-sokak-parklarda çalı ve ağaç bakımlarına yönelik, genel ağaç ve çalılık bakımlarını yapmak ya da gelen talep, şikâyetlerin yasal çerçeve içerisinde değerlendirerek, ağaç budama ve kesme çalışmalarının teknik uygunluk bakımından takibini gerçekleştirmektir.

  Madde 20 - Park ve Yeşil Alan ile İlgili Uygunsuzlukların Giderilmesi: Park, meydan, yeşil alanda gerçekleştirilen uygulamaları düzenli aralıklarla kontrol etmek, tespit edilen uygunsuzlukları ilgili yöneticiye iletmektir.

  Madde 21 - Atıkların Toplanması: Sağlıklı bir çevre oluşumuna katkı sağlamak amacıyla, faaliyet alanlarından çıkan (park, meydan, yeşil alan vb.) dönüştürülebilir nitelikteki atıkları belirlemek, toplama yerlerini belirlemek, konteynerları yerleştirmek; dönüştürülebilir atıkları toplama alanlarında biriktirmek ve türüne göre (sert plastik/metal malzemeler) dönemsel olarak toplama programına göre toplamak ve Hurda Depolama Alanı’na naklini sağlamaktır.

  Park ve Yeşil Alan Donatı Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 22 - Park / Meydan / Yeşil Alan Onarımı: Sağlıklı bir çevre gelişimi ve toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, ilgili birimler tarafından aktarılan talepler doğrultusunda park ve yeşil alanlarda bozulan bordür, parke, beton zemin, çevre duvarları, çocuk oyun alanları zeminlerinde meydana gelen arızaların vb. onarım çalışmalarını gerçekleştirmek ilgili Yöneticiye haftalık/yıllık olarak rapor vermektir.

  Madde 23 - Malzeme Montaj ve Teslim İşlemleri: Sağlıklı bir çevre gelişimi ve toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurum içi / dışı gelen talepler doğrultusunda, yeni oluşturulacak park ve yeşil alanlarda oyun grupları, spor aletleri vb. donatı malzemelerinin temin ve montaj işlemlerini gerçekleştirmektir.

  Atölye Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 24 - Ahşap İşleri Atölye Çalışmalarının Yürütülmesi: Onaylanmış projeler ve talepler doğrultusunda ahşap ürünlerle (piknik masası, bank, sınırlama elemanı vb.) ilgili montaj işlemlerini, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, takibini yapmaktır.

  Madde 25 - Boya Atölye Çalışmalarının Yürütülmesi: İlçe sınırları içerisinde yer alan park, meydan, yeşil alanların sürekliliğini sağlamak amacıyla, park, meydan ve yeşil alanlarda yer alan sosyal donatı elemanları, çocuk oyun aletleri, ahşap-metal-betonarme yüzeylerin boya işlemlerini değerlendirerek, sonuçlandırmaktır.

  Madde 26 - Elektrik Atölye Çalışmalarının Yürütülmesi: Mevcut park ve yeşil alanlarda ihtiyaç duyulan aydınlatma ve elektrik sistemlerinin revizyonunu gerçekleştirmek. Abonelik işlemlerini gerçekleştirmek, ödemelerin takibini yapmak. Mevcut elektrik tesisatının periyodik kontrol ve bakımlarını gerçekleştirmektir.

  Madde 27 - Metal İşleri Atölye Çalışmalarının Yürütülmesi: Park, meydan, yeşil alanların sürekliliğini sağlamak amacıyla, metal ürünler (sosyal donatı elemanları, korkuluk, çocuk oyun aletleri vb.) ile ilgili tüm ekipmanların bakım ve onarımlarını, mevcut metal donatı malzemelerin periyodik kontrol bakımlarını gerçekleştirmektir.

  Madde 28 - Sıhhi Tesisat Atölye Çalışmalarının Yürütülmesi: Sağlıklı bir çevre gelişimi ve toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, yeni düzenlenen park alanlarında sulama sistemlerini (manuel, otomatik vb.) tesis etmek, çeşme ve havuz tesisatlarının kurulumunu yapmak. Mevcut sıhhi tesisatın periyodik kontrol, temizlik ve bakımlarını gerçekleştirilmek. Abonelik işlemlerini gerçekleştirmek, ödemelerin takibini yapmaktır.

  Madde 29 - Atıkların Toplanması: Sağlıklı bir çevre oluşumuna katkı sağlamak amacıyla, atölyelerden çıkan atıkların tanımlı standartlara uygun biriktirme yerlerinde toplanması ve Belediye Atık Merkezi’ne aktarılması faaliyetlerini Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirmektir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Evrak ve Arşiv İşlemleri

  Gelen Giden Evrak ile İlgili Yapılacak İşlem:

  Madde 30 - Hizmet Masası aracılığıyla gelen vatandaş / kurum içi / kurum dışı talebin / gelen evrakın bağlı çalıştığı müdürlüğün faaliyet / hizmet alanı ile ilgili olup olmadığını, diğer müdürlükler ile ortak çalışma gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini değerlendirerek ilgili müdürlük / müdürlükler ile iletişim kurar. Talebin çözümüne / yazışmanın gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve belgeleri derler ve standart süresi içinde sistemden Hizmet Masası’na geribildirimde bulunur.

  Arşivleme ve Dosyalama:

  Madde 31 - Çözümlenen talepler ile ilgili bilgi ve belgeleri, kurum içi ve kurum dışı yazışma belgelerini kayıt altına almak amacıyla, sistemde arşivler.

  Madde 32 - Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda; evrak yoğunluğunun giderilmesi amacıyla, arşive gönderilen evrakları imha süreleri içerisinde saklayarak süresi dolanları listeler ve gerekli yazışmaları gerçekleştirerek imhaya gönderir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Yetki ve Sorumluluk

  Madde 33 - Park ve Bahçeler Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje,plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur.

  Madde 34 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı birim sorumluları; kendisine verilen, yukarıda anılan görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili müdüre karşı sorumludur.

  Madde 35 - Diğer çalışanlar; müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen, yukarıda anılan görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili birim sorumlusu ve müdüre karşı sorumludur.

  ALTINCI BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Çeşitli Hükümler:

  Madde 36 - Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevler gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı / belgeler ve zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
  Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar Yöneticisinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

  Madde 37 - İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Yürürlük

  Madde 38 - Bu yönetmelik Osmangazi Belediye Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer, kesinleştikten sonra web sitesinde yayımlanır.

  Yürütme

  Madde 39 - Bu yönetmelik hükümleri Osmangazi Belediye Başkanı adına Park ve Bahçeler Müdürü tarafından yürütülür.

  E-Bülten Aboneliği
  E-Mail Adresiniz :