test
x

Sevcan YAMAN

  Yazı Boyutu - 14 +
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Doktor

Sevcan YAMAN

224 270 70 96

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Alemdar Mah. 1.Spor Sokak No:2-1 Osmangazi/ BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında;
Belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Osmangazi Belediyesi’ni,
Başkanlık; Osmangazi Belediye Başkanlığı’nı,
Başkan; Osmangazi Belediye Başkanı’nı,
OKİM; Osmangazi Belediyesi Kariyer İstihdam Merkezi’ni,
OSMEK; Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nı,
Müdürlük; Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü,
Birim; Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı birimleri ifade eder.

Dayanaklar

Madde 4 - Bu yönetmelik, yürürlükteki 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde 5 - Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur:

a) Sosyal Destek Birimi

b) Mesleki Eğitim ve İşe Yerleştirme Birimi

c) Engelli Hizmetleri Birimi

d) Aile Rehberlik Hizmetleri Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Ana Görevleri

Madde 6 -
Müdürlük hedeflerini ve destekleyici faaliyetlerini belirlemek ve izlemek,

 • Müdürlük bütçesini hazırlamak,

 • Sosyal yardım talebini değerlendirmek, sosyal tahkikatı gerçekleştirmek ve vatandaşı bilgilendirerek yönlendirmek,

 • Belediyem Benimle çalışmaları kapsamında, ihtiyaç sahiplerinin erzak, 2. el ev eşyası, 2. el kıyafet, bebek malzemesi, medikal ürün taleplerini değerlendirmek; karşılanacak talepler doğrultusunda vatandaş ile iletişim kurmak ve talepleri gerçekleştirmek,

 • Sosyal hizmetler kapsamında, yangın ve asker yardımlarının hedef kitlesine ulaştırılmasını sağlamak,

 • Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetten yararlanma/yararlanamama koşullarını analiz etmek; gerektiğinde iyileştirme projelerini geliştirerek uygulamak,

 • Hasta nakil hizmetlerini gerçekleştirmek,

 • Başkan aracılığı ile gelen sosyal yardım taleplerini karşılamak,

 • İhtiyaç sahiplerine bakım ve destek hizmeti vermek,

 • İşveren ile iş arayanları buluşturarak hizmette örnek istihdam merkezi olarak, üretimi destekleyen döngünün anahtarı olma yolunda sürekli gelişmeleri takip etmek,

 • Adayların işe yerleştirilmesine yönelik süreçleri yönetmek,

 • Dezavantajlı gruplara ve/veya ailelerine yönelik hizmet geliştirmek, bu hizmetleri gerçekleştirmek,

 • Aile Rehberlik Merkezi çalışmalarını yürütmek,

 • Cenaze hizmetlerini yürütmek,

 • Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına; disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamaktır.

 • Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü’nün Görevleri

  Madde 7 - Müdürlük Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük hedeflerini, destekleyici faaliyetlerini, Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile birlikte belirler, bu hedef ve faaliyetlerin Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile mutabakatını sağlar, bağlı olduğu yönetici tarafından onaylanan hedeflerin, müdürlük çalışanlarına yaygınlaştırılması faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 8 - Müdürlük Bütçesinin Yönetimi:Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu olarak, kendi müdürlüğünün sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerinin Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda hazırlanmasını sağlar. Planlanan faaliyetler konusunda ilgili diğer müdürlüklerle görüşerek mutabakat sağlar ve mutabık kaldığı faaliyetlere ait harcama bütçesini belirleyerek Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne iletir. Onaylanan bütçe doğrultusunda kurum prosedürleri ile uyumlu harcama faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 9 - Operasyonel Planlama ve Kontrol: Müdürlüğü’ne ait görevlerin etkin, verimli, mevzuata uygun ve zamanında yapılması amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu müdürlük faaliyetlerini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak planlar / planlanmasını sağlar, faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini kontrol eder, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar alır / Birimleri tarafından alınmasını sağlar, planlı çalışma anlayışında öncü rol üstlenir.

  Madde 10 - Sosyal Yardım ve Sosyal İşlerin Yürütülmesi: Dezavantajlı grupların yaşamlarını sürdürmelerini desteklemek amacıyla, Sosyal Yardım ve Sosyal İşler çalışanlarını görevlendirir. Saha çalışmaları sonucunda, derlenen bilgilerin sistemde analiz edilerek sosyal yardım ihtiyacının kapsamına karar verilmesi ve yardımın ihtiyaç sahibine ulaştırılmasına yönelik faaliyetleri yönetir/yönlendirir; gerektiğinde iyileştirme projelerinin geliştirilerek uygulanması çalışmalarını yönetir/yönlendirir. Ayrıca, sosyal işler kapsamında taleplerin karşılanmasını sağlar.

  Madde 11 - OKİM Hizmetinin Verilmesi: Dezavantajlı gruplara işe yerleştirme hizmeti konusunda katkı sağlamak üzere, Mesleki Eğitim ve İşe Yerleştirme Birimi’ni görevlendirir. Bu kapsamda İŞ-KUR aracılıyla iş başvurusu yapmaları desteklenir. İşe yerleştirme kapsamında kişi ile ilgili geribildirimleri değerlendirerek, sosyal yardım talebi için yönlendirme yapılır.

  Madde 12 - OSMEK Hizmetinin Verilmesi: Milli Eğitim yönetmeliğine uygun olarak eğitim-öğretim yılı içerisinde uygun görülen branşlarda kursların kültür merkezlerinde açılarak vatandaşın eğitim almasını sağlar. Kurs merkezlerinin eğitim-öğretime hazır hale getirilmesini sağlar. Osmangazi Halk Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışılmasına öncülük eder.

  Madde 13 - Engellilere ve Ailelerine Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi: Dezavantajlı grupların sosyal yaşama katılımını sağlamak üzere, OBAM ile koordineli projeler geliştirir, geliştirilen projelerin uygulanmasına yönelik çalışmaları yönetir/yönlendirir. Proje uygulamalarını, düzenli aralıklarla aldığı rapor ve toplantılarla kontrol eder, gerektiğinde iyileştirme önlemi alır veya alınmasını sağlar.

  Madde 14 - Aile Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesi: Toplumun sağlıklı aile gelişimine katkı sağlamak amacıyla, Aile Rehberlik Merkezine başvuruda bulunan danışanın başvurusunun değerlendirilmesi; merkeze başvuran kadın, erkek, ergen ve çocuklara yetkili kişiler dâhilinde ailelere aile danışmanlık hizmeti verilmesi faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 15 - Tedarik Yönetimi: Müdürlüğünün hizmet alanları ile ilgili hizmet/taşınır ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alım ihtiyaçlarını kendisine bağlı birim yöneticileri/çalışanlar ile koordineli planlar, Müdürlük bütçesi ile uyumlu olarak alım dosyalarının hazırlanmasına yönelik ilgili görevlendirmeleri yapar. Kendisine onaya sunulan alım dosyalarını değerlendirir, gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Onayladığı alım dosyalarının gelişimini izler, aksaklıklarla ilgili, gerektiğinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek aksaklıkların giderilmesini sağlar. Sonlandırılan alım dosyalarına yönelik hakedişlerin ilgili çalışan tarafından düzenlenerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlar.

  Madde 16 - İş Sağlığı ve Güvenliği: Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, görev ve sorumluluk alanındaki çalışanların işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmasını sağlar.

  Madde 17 - İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük iş sonuçlarını, düzenli aralıklarla değerlendirir, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar planlanmasını sağlar, bu faaliyetlerin gerçekleşmesini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak izler, gerektiğinde yönlendirir.

  Madde 18 - Çalışan Yönetimi: Müdürlüğün tanımlanan hedeflerine ulaşması ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, bağlı çalışanlarına ölçülebilir hedefler belirler ve bu hedeflerin iletişimini kurarak, hedeflerle ilgili mutabık kalır, gerçekleşmeleri, bağlı çalışanlar ile karşılıklı görüşerek değerlendirir, sonuçlara ilişkin geribildirim verir, sonuçları İnsan Kaynakları veEğitim Müdürlüğü ile paylaşır. Tüm bağlı çalışanlar için planlanan gelişim programlarını değerlendirir, onaylar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, bu gelişim programlarının sonuçlarını izler ve değerlendirir. Çalışanların disiplin kurulu gündemine girecek nitelikteki kurallar, davranışlar konusunda bilgilenmesini ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlar. Çalışanların işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit ederek, disiplini sağlayıcı önlemleri alır.

  Madde 19 - Geliştirme / İyileştirme: Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurumun yönetim sistemleri ve uygulamalarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesine yönelik çalışmalara öncülük eder veya katılımı yönlendirir, bu çalışmalarda iyileştirici / geliştirici öneriler sunar / sunulmasını teşvik eder, planlanan geliştirme / iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde “sürekli gelişim” anlayışının yaygınlaşmasında aktif rol üstlenir.

  Sosyal Destek Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 20 - Sosyal Yardım Desteğinin Planlanması: Vatandaş talebi doğrultusunda verilecek olan sosyal yardım desteği kapsamında mahalle bazında gelen dilekçeleri derlemek, talep eden vatandaş ile ilgili geçmiş yardım bilgilerini Belediyem Benimle ekibine başvuru dosyası oluşturarak aktarmak ve yardımın gerçekleştirilmesi için ekibi görevlendirmektir. Gerçekleştirilecek sosyal yardımların takibini yapmak ve karşılanan talepler ile ziyaret edilen ailelerin bilgilerini sisteme girişini gerçekleştirmektir.

  Madde 21 - Sosyal Yardım Desteği Kapsamında Saha Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi: Vatandaş talebi doğrultusunda verilecek olan sosyal yardım desteği kapsamında yardım kalemleri doğrultusunda saha ziyaretlerini gerçekleştirerek Belediyem Benimle Görüşme Formu ile ihtiyaç gerçekliğini kontrol ederek ön onayı vermektir.

  Madde 22 - İhtiyaç Sahiplerinin Erzak İhtiyaçlarının Karşılanması: İhtiyaç sahibi vatandaşların sosyal yardım taleplerini belirlenen kriterlere göre karşılamak amacıyla, tespit edilen ihtiyacın gerçekliği doğrultusunda, ekmek fırınının işletmesinden sorumlu olarak ekmek listelerini fırına teslim etmek ve listeleri aylık olarak güncellemektir. Ekmek taleplerine ek olarak çeşitli erzak, eşya gibi sistem üzerinden gelen diğer yardım taleplerini de karşılamaktır.

  Madde 23 - İhtiyaç Sahiplerinin 2. El Ev Eşyası İhtiyaçlarının Karşılanması: İhtiyaç sahiplerinin 2. el ev eşyası taleplerini kayıt altına almak ve ilgili vatandaş ile yazışmaları gerçekleştirmek, bağış stoğunu kontrol ederek gereksinim duyulan eşyaları vatandaşa temin etmektir.

  Madde 24 - İhtiyaç Sahiplerinin 2. El Giyim İhtiyaçlarının Karşılanması: İhtiyaç sahiplerinin 2. el ev eşyası taleplerini alarak değerlendirmek ve karşılanacak talepleri kayıt altına almak, Sevgi Mağazasına gelen vatandaşların kayıtlarının takibini yapmak, gelen bağışların (giyim, ev eşyası) yasal mevzuata uygun şekilde bertarafını veya geri kazanımını sağlamaktır.

  Madde 25 - Bebek Malzemesi ve Medikal Ürün İhtiyaçlarının Karşılanması: Vatandaştan alınan bebek malzemesi ve medikal ürün taleplerini Belediyem Benimle ekibinden ilgili görevliler ve müdür ile değerlendirerek uygun olan taleplerin karşılanması için Belediyem Benimle ekibini görevlendirmek, gerçekleştirilecek medikal ürün yardımının takibini yapmak ve karşılanan talepler ile bilgilerin sisteme girişini gerçekleştirmektir. Madde 26 - Yangın Yardımlarına Yönelik Taleplerin Alınması ve Takibi: Sosyal yardım kapsamında, vatandaştan gelen yangın raporu doğrultusunda, yangın bölgesine giderek keşif yapmak ve rapor hazırlamak, evraklar tamamlandığında Başkanlık oluru alarak yangın yardımını gerçekleştirmek ve ödeme ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü bilgilendirmek; talep uygun değil ise, talebin uygun olmadığını gerekçeleri ile birlikte vatandaşa bildirmek, gerçekleştirilen yardımın takibini gerçekleştirmek ve sonuçlandırmaktır.

  Madde 27 - Asker Yardımlarına Yönelik Taleplerin Karşılanması: Yardıma muhtaç ailelerin taleplerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla, olumlu sonuçlanan tahkikatlar doğrultusunda gerekli nakdi yardımı gerçekleştirmek ve yardım ödemesinin yapılmasını sağlamaktır.

  Madde 28 - Eşitlik Çalışmaları: Dezavantajlı grupların Belediye hizmetlerinden adaletli olarak yararlanmasını sağlamak amacıyla, hizmetten yararlanma/yararlanamama koşullarını analiz etmek; gerektiğinde iyileştirme projelerini geliştirerek uygulamaktır.

  Madde 29 - Hasta Nakil Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi: Hasta vatandaşların tedavilerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, normal araç ile nakledilemeyecek durumda olup nakil aracı ile nakledilmesinde sakınca olmaması koşuluyla telefon ile gelen talep doğrultusunda hastanın belirtilen saatte evden hastaneye, hastaneden eve ambulans ile nakline destek vermektir. Hasta nakil aracında hastanın sağlık durumunu kontrol etmek ve ilgili kayıtları tutmaktır. Ayrıca, hasta nakil aracında hastanın bulunduğu bölümlerin temizliğini gerçekleştirmektir.

  Madde 30 - Başkan Aracılığı ile Gelen Sosyal Yardım Taleplerinin Karşılanması:Başkana gönderilen talepleri ilgili müdürlüklere yönlendirerek, yardımın karşılanıp karşılanmayacağı konusunda talep edeni bilgilendirmek, karşılanacak talepler ile ilgili sosyal yardım sürecini tamamlamaktır.

  Madde 31 - İhtiyaç Sahiplerine Bakım ve Destek Hizmeti:İhtiyaç sahiplerinin huzur evine yerleştirilmesi, maddi yardımların sağlanması, hastane ulaşımlarının sağlanması amacıyla gerekli bilgi / araç desteğini sağlamaktır.

  Madde 32 - Cenaze Hizmetlerinin Yürütülmesi: Vatandaştan gelen cenaze hizmetine yönelik talebi değerlendirerek cenazeler ile ilgili olarak bilgi ve gereğini talep eden bütün resmi makamlar ile vatandaşların ilgili dilekçelerini yasal süresi içerisinde cevaplandırmak, ölü muayenesini gerçekleştirmek, gerektiğinde Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini sağlamak, ölüm belgesini düzenlemek ve sisteme girişini gerçekleştirmektir. Tüm belge ve evrakları kayda aldıktan sonra tanzim ederek dosyalamak ve arşivlemektir. Cenaze hizmetleri ile ilgili olarak her ayın sonu ile yılsonunda çalışma raporlarını hazırlamak ve müdüre sunmaktır.

  Mesleki Eğitim ve İşe Yerleştirme Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 33 - Mesleki Eğitim Kursları Takviminin Oluşturulması ve Kaydının Gerçekleştirilmesi: Milli Eğitim yönetmeliğine uygun olarak eğitim-öğretim yılı içerisinde uygun görülen branşlarda kursların kültür merkezlerinde açılarak vatandaşın eğitim almasını sağlamak amacıyla, düzenlenecek her kurs için İl Milli Eğitim Müdürlüğü yönetmeliğine uygun olarak takvim oluşturmak ve o takvime uygun olarak eğitim öğretimi gerçekleştirmek takvimi oluşturulan kursların online ortamda vatandaşa kayıta açılmasını sağlamak ve talepleri almaktır.

  Madde 34 - İş Başvuru Talebinin Alınması ve Ön Mülakat: OKİM başvuru formunun doğru doldurulmasını sağlamak (ayrıca, kurum içi yapılan başvurulara, Belediyem Benimle ev ziyaretleri kapsamında iletilen başvurulara, elden iletilen başvuru ve internet başvurularına telefon veya e-posta aracılığı ile ulaşarak iş başvuru talebinin alınması için ofise davet edilmektedir), işe başvurusu alınan adayla ile ilgili en doğru bilgiyi edinmek amacıyla, iş başvuru talep ve kriterlerinin formda belirtilen paralellikte olduğunun kontrolünü gerçekleştirmek, özel sektörde yönlendirilme imkânı olduğu bilgisini vatandaşa iletmek, hangi iş alanlarında çalışmak istediği bilgisini almaktır.

  Madde 35 - İş Talebine Uygun Firma Araştırma, Yönlendirme Süreci: İşe başvuran adayın işe yerleştirilmesi amacıyla, adaya portföydeki iş imkânını sunmak. İŞ-KUR sisteme kaydını yapmasına yardımcı olmaktır. Başvuru sahibine uygun firma listesini vermek ve yönlendirmek, sistem kaydının güncellenmesini sağlamaktır.

  Madde 36 - Mesleki Eğitim Kursları Araç-Gereç Temini: Kurum tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarının düzenli şekilde işletilmesini sağlamak amacıyla, eğitim-öğretim yılı başlamadan kurs merkezlerindeki araç gereçlerin ve gerekli donatıların teminini sağlamaktır.

  Engelli Hizmetleri Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 37 - Engellilere ve Ailelerine Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi: Dezavantajlı grupların sosyal yaşama katılımını sağlamak üzere, Toplumun sağlıklı aile gelişimine katkı sağlamak amacıyla, engelli ailesinin OBAM’a başvurusunu alarak görüşme randevusunu ayarlamak, ilk görüşme doğrultusunda gerektiğinde Aile Rehberlik Merkezi’ne yönlendirmektir.
  Engelli ailesi ile bireysel psikolojik danışmanlık görüşmesini gerçekleştirerek gerektiğinde tekrar randevu alınması için bilgilendirmek, görüşmesi sonlanan engelli ailelerini bilgilendirmektir. Ayrıca, OBAM engelli merkezinde bakım hizmetlerini gerçekleştirmek ve merkezdeki sosyal faaliyetleri organize etmek, engellilerin servislerle evlerinden alınıp, evlerine bırakılmasına destek olmaktır.
  Engelli Merkezindeki engellilerin, idarenin düzenlediği geziler sırasında engellilere refakat etmek, engelli merkezinde engellilerin bakımını gerçekleştirmektir.
  Engellilere yönelik projeler geliştirmek, geliştirilen projelerin uygulamak, proje uygulamalarını, düzenli aralıklarla aldığı rapor ve toplantılarla kontrol etmek, gerektiğinde iyileştirme önlemi almaktır.

  Madde 38 - Engellilere ve Ailelerine Yönelik Hizmet İyileştirme: Toplumun sağlıklı aile gelişimine katkı sağlamak amacıyla, engellilere ve ailelerine yönelik hizmet iyileştirme kapsamında engelli aileleri ile değerlendirme toplantıları planlamak, gerçekleştirilen toplantılar doğrultusunda alınan geribildirimleri derlemek ve hizmet sunumunda iyileştirmelere yansıtmaktır.

  Aile Rehberlik Hizmetleri Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 39 - Aile Rehberlik Merkezi Başvurularının Alınması ve Değerlendirilmesi: Toplumun sağlıklı aile gelişimine katkı sağlamak amacıyla, Aile Rehberlik Merkezine başvuruda bulunan danışanın başvurusunun değerlendirmek, merkeze başvuran kadın, erkek, ergen ve çocuklara yetkili kişiler dâhilinde ailelere aile danışmanlık hizmeti vermek, ilgili kuruma yönlendirerek başvurusunu güncellemek, ilgili kuruma yönlendirilmeyen danışanlar için görüşme randevusunu oluşturmak, hukuki ve yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmaktır. Ayrıca, gerektiğinde psikolojik danışmanlık hizmeti vermek; devam eden / sonlanan görüşmeler konusunda danışanı bilgilendirmektir.

  Madde 40 - Aile Rehberlik Hizmeti Eğitim ve Seminerlerine Katılım: Toplumun sağlıklı aile gelişimine katkı sağlamak amacıyla, aile rehberliği konusunda düzenlenen kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmak, mesleği ile ilgili konularda seminerler düzenlemek alınan eğitimleri ve toplantı sonuçlarını birim görevlileri ile paylaşmaktır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Evrak ve Arşiv İşlemleri

  Gelen Giden Evrak ile İlgili Yapılacak İşlem:
  Gelen Giden Evrak ile İlgili Yapılacak İşlem:

  Madde 41 - Hizmet Masası aracılığıyla gelen vatandaş / kurum içi / kurum dışı talebin / gelen evrakın bağlı çalıştığı müdürlüğün faaliyet / hizmet alanı ile ilgili olup olmadığını, diğer müdürlükler ile ortak çalışma gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini değerlendirerek ilgili müdürlük / müdürlükler ile iletişim kurar. Talebin çözümüne / yazışmanın gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve belgeleri derler ve standart süresi içinde sistemden Hizmet Masası’na geribildirimde bulunur.

  Arşivleme ve Dosyalama:

  Madde 42 - Çözümlenen talepler ile ilgili bilgi ve belgeleri, kurum içi ve kurum dışı yazışma belgelerini kayıt altına almak amacıyla, sistemde arşivler.

  Madde 43 - :Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda; evrak yoğunluğunun giderilmesi amacıyla, arşive gönderilen evrakları imha süreleri içerisinde saklayarak süresi dolanları listeler ve gerekli yazışmaları gerçekleştirerek imhaya gönderir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Yetki ve Sorumluluk

  Madde 44 - Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur.

  Madde 45 - Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı birim sorumluları; kendisine verilen, yukarıda anılan görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili müdüre karşı sorumludur.

  Madde 46 - Diğer çalışanlar; müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen, yukarıda anılan görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili birim sorumlusu ve müdüre karşı sorumludur.

  ALTINCI BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Çeşitli Hükümler:

  Madde 47 - Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevler gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı / belgeler ve zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
  Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar Yöneticisinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

  Madde 48 - İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Yürürlük

  Madde 49 - Bu yönetmelik Osmangazi Belediye Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer, kesinleştikten sonra web sitesinde yayımlanır.

  Yürütme

  Madde 50 - Bu yönetmelik hükümleri Osmangazi Belediye Başkanı adına Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü tarafından yürütülür.

  E-Bülten Aboneliği
  E-Mail Adresiniz :