test
x

Raif ENDAR

  Yazı Boyutu - 14 +
Tesisler Müdürlüğü

Raif ENDAR

Soğanlı Mah. Doktor Sadık Ahmet Cad.No:388 /Osmangazi/Bursa

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Osmangazi Belediyesi Tesisler Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Osmangazi Belediyesi Tesisler Müdürlüğü’nde uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında;
Belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Osmangazi Belediyesi’ni,
Müdürlük; Tesisler Müdürlüğü’nü,
Birim; Tesisler Müdürlüğü’ne bağlı birimleri ifade eder.

Dayanaklar

Madde 4 - Bu yönetmelik, yürürlükteki 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde 5 - Tesisler Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur:

a) Spor Tesisleri Yönetimi Birimi

b) Kültür Merkezleri Yönetimi Birimi

c) Bilgi Evi Yönetimi Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tesisler Müdürlüğü’nün Ana Görevleri

Madde 6 -

 • Müdürlük hedeflerini ve destekleyici faaliyetlerini belirlemek ve izlemek,

 • Müdürlük bütçesini hazırlamak,

 • Tüm kültür merkezlerini, tesisleri ve bilgi evlerini kullanım amacına uygun olarak hizmete hazır hale getirmek ve uygun şekilde etkinlikleri gerçekleştirmek,

 • Spor tesislerinde üyelere yönelik gerçekleştirilecek programı hazırlamak ve uygulamak,

 • Spor tesislerinde yıl boyunca düzenlenen etkinliklerin takibini gerçekleştirmek, dönemsel olarak raporlamak,

 • Kültür merkezlerinin kullanım taleplerini değerlendirmek ve uygun olanları karşılamak,

 • Sivil toplum kuruluşları ile iletişim kurarak tesislerle ilgili tanıtım ve bilgilendirme yapılmasını ve tesislerden etkin yararlanılmasını sağlamak,

 • Tesislerle doluluk oranlarını günlük izleyerek, etkinlik düzenlenmesine yönelik kurum içi/dışı müdürlüklerle iletişim kurmak,

 • Tesis, merkez, müze girişinden itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tüm yönlendirici levhaları bulundurmak ve rapor edilen uygunsuzluklarda gerekli tedbirleri almak

 • Tesis ve merkezlerin bakım / onarım ihtiyacını belirlemek / onarım talebini almak; periyodik bakımı gerçekleştirmek ve hizmeti kontrol etmek,

 • Kültür merkezleri ve spor tesislerindeki elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerini gerçekleştirmek ve ödemelerini takip etmek,

 • Müzenin sergi, kurs, seminer, konferans gibi kültürel ve eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

 • Müzedeki eserlerin periyodik bakımını ve muhafazasını gerçekleştirmek,

 • Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına; disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamaktır.

 • Tesisler Müdürü’nün Görevleri

  Madde 7 - Müdürlük Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük hedeflerini, destekleyici faaliyetlerini, Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile birlikte belirler, bu hedef ve faaliyetlerin Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile mutabakatını sağlar, bağlı olduğu yönetici tarafından onaylanan hedeflerin, müdürlük çalışanlarına yaygınlaştırılması faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 8 - Müdürlük Bütçesinin Yönetimi: Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu olarak, kendi müdürlüğünün sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerinin Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda hazırlanmasını sağlar. Planlanan faaliyetler konusunda ilgili diğer müdürlüklerle görüşerek mutabakat sağlar ve mutabık kaldığı faaliyetlere ait harcama bütçesini belirleyerek Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne iletir. Onaylanan bütçe doğrultusunda kurum prosedürleri ile uyumlu harcama faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 9 - Operasyonel Planlama ve Kontrol: Müdürlüğü’ne ait görevlerin etkin, verimli, mevzuata uygun ve zamanında yapılması amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu müdürlük faaliyetlerini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak planlar / planlanmasını sağlar, faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini kontrol eder, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar alır / Birimleri tarafından alınmasını sağlar, planlı çalışma anlayışında öncü rol üstlenir.

  Madde 10 - Spor Tesisleri Yönetimi: Vatandaşın sağlıklı ve sosyal gelişimine katkı sağlamak üzere planlanmış faaliyetlerin yürütülmesi için tesislerin hizmete hazır halde olmasını sağlar, tesislerde gerçekleştirilecek programın hazırlanmasını sağlamak üzere onayını verir ve uygulanmasını sağlar.

  Madde 11 - Sosyal Tesislerin-Kültür Merkezlerinin-Spor Tesislerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması: Sosyal Tesislerin / Kültür Merkezlerinin / Spor Tesislerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, tesis / merkez girişinden itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tüm yönlendirici levhaları bulundurmak ve rapor edilen uygunsuzluklarda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Bakım / onarım gerçekleştirildikten sonra hizmetin kontrolünü sağlar. Ayrıca, otomasyon sistemlerinin takibini gerçekleştirmek, arızaları tespit etmek ve gerektiğinde yetkili kişilerce müdahalede bulunmaktır.

  Madde 12 - Kültür Merkezleri Yönetimi: Kültür merkezine yönelik kullanım taleplerini etkin ve verimli yönetmek amacıyla, bireysel / kurumsal başvuruların değerlendirilerek sonuçlandırılması faaliyetlerini yönetir / yönlendirir. Tahsis edilen kültür merkezlerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını dönemsel olarak kontrol ve teyit eder.

  Madde 13 - Sosyal Tesislerin-Kültür Merkezlerinin-Spor Tesislerinin-Bilgi Evi-Müzelerin Bina Yönetimi: Vatandaşın kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak üzere, tüm merkezlerin, tesislerin ve müzelerin kullanım amacına uygun olarak kullanılması, hizmete hazır hale getirilmesi ve uygun şekilde etkinliklerin gerçekleştirilmesini sağlar.

  Madde 14 - Müze Yönetimi: Müzenin sergi, kurs, seminer, konferans gibi kültürel ve eğitim faaliyetlerini yönetir / yönlendirir. Eserlerini bakım ve muhafazasını sağlar. Kütüphane ve diğer alanların düzenli, temiz ve bakımlı tutulmasını sağlar. Kitapların kaydı, tasnifi, ciltlenmesi, kitap ve makalelerin katalog fişlerinin hazırlanmasını sağlayarak idarenin belirleyeceği şartlarla kitapların ödünç verme işlemlerini ve iadelerinin takip edilmesini sağlar. Süreli yayınların fişlerine kaydederek izlenmesi ve noksanlarının tamamlanmasını sağlar. Okuyucu ve araştırmacıların kütüphaneden yararlanmasını sağlar. Yeni gelen kitapların sergilenerek tanıtılmasını sağlar. Kitapların yıllık sayımı ile sayım ve icmal cetvellerinin düzenlenmesi ile kitapların bakım ve muhafazasını sağlar.

  Madde 15 - Abonelik Yönetimi: Kültür Merkezleri ve Spor Tesislerindeki elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve ödemelerinin takip edilmesini sağlar.

  Madde 16 - Tedarik Yönetimi: Müdürlüğünün hizmet alanları ile ilgili hizmet/taşınır ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alım ihtiyaçlarını kendisine bağlı birim yöneticileri/çalışanlar ile koordineli planlar, Müdürlük bütçesi ile uyumlu olarak alım dosyalarının hazırlanmasına yönelik ilgili görevlendirmeleri yapar. Kendisine onaya sunulan alım dosyalarını değerlendirir, gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Onayladığı alım dosyalarının gelişimini izler, aksaklıklarla ilgili, gerektiğinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek aksaklıkların giderilmesini sağlar. Sonlandırıla Sonlandırılan alım dosyalarına yönelik hakedişlerin ilgili çalışan tarafından düzenlenerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlar.

  Madde 17 - İş Sağlığı ve Güvenliği: Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, görev ve sorumluluk alanındaki çalışanların işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmasını sağlar.

  Madde 18 - İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük iş sonuçlarını, düzenli aralıklarla değerlendirir, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar planlanmasını sağlar, bu faaliyetlerin gerçekleşmesini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak izler, gerektiğinde yönlendirir.

  Madde 19 - Çalışan Yönetimi: Müdürlüğün tanımlanan hedeflerine ulaşması ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, bağlı çalışanlarına ölçülebilir hedefler belirler ve bu hedeflerin iletişimini kurarak, hedeflerle ilgili mutabık kalır, gerçekleşmeleri, bağlı çalışanlar ile karşılıklı görüşerek değerlendirir, sonuçlara ilişkin geribildirim verir, sonuçları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile paylaşır. Tüm bağlı çalışanlar için planlanan gelişim programlarını değerlendirir, onaylar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, bu gelişim programlarının sonuçlarını izler ve değerlendirir. Çalışanların disiplin kurulu gündemine girecek nitelikteki kurallar, davranışlar konusunda bilgilenmesini ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlar. Çalışanların işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit ederek, disiplini sağlayıcı önlemleri alır.

  Madde 20 - Geliştirme / İyileştirme: Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurumun yönetim sistemleri ve uygulamalarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesine yönelik çalışmalara öncülük eder veya katılımı yönlendirir, bu çalışmalarda iyileştirici / geliştirici öneriler sunar / sunulmasını teşvik eder, planlanan geliştirme / iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde “sürekli gelişim” anlayışının yaygınlaşmasında aktif rol üstlenir.

  Spor Tesisleri Yönetimi Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 21 - Spor Tesisleri Bina Yönetimi: Yararlanıcıların Spor Tesislerini amacına uygun olarak kullanmalarını sağlamak üzere, sosyal donatıları, gerekli yardımcı materyalleri yeterli sayıda temin etmek ve amacına uygun kullanıldığının takibini gerçekleştirmek, tamir / bakım ihtiyaçlarını karşılamaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tüm yönlendirici levhaları bulundurmak ve rapor edilen uygunsuzluklarda gerekli tedbirleri almak; iş ekipmanları ve tesisatların (yangın tesisatı hariç) bakım / onarım ihtiyacını belirlemek / onarım talebini almak; periyodik kontrol ve bakımı gerçekleştirmek, yetkili kişiler tarafından onarım talebini değerlendirerek gerektiğinde uygulamak. Bakım / onarımı gerçekleştirdikten sonra hizmetin kontrolünü gerçekleştirmektir. Spor tesislerinde mevcut demirbaşların, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır şekilde bulundurmak.

  Madde 22 - Spor Tesislerindeki Faaliyetlerin Planlanması ve Duyurulması: Vatandaşın sağlıklı ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla, spor tesislerinde vatandaşa yönelik düzenlenecek etkinliklerin yer aldığı programı hazırlamak ve onaya sunmak; onayı alınan etkinlikleri gerçekleştirmek üzere ilgili görevliye (resepsiyon ve kayıt görevlisi, cankurtaran, antrenör, havuz bakım görevlisi, temizlik görevlileri) tebliğ ve takibini gerçekleştirmektir. Ayrıca, spor tesislerinde sunulacak programları web sitesinde duyurmaktır.

  Madde 23 - Spor Tesislerindeki Faaliyetlerin Yürütülmesi: Spor tesislerinde uygulanacak programlara üye başvurularını almak, sisteme kaydetmek ve yaş grubuna göre üye kayıt formunun doldurulması ile ilgili süreçleri gerçekleştirmektir.
  Spor faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında üyenin programa girişinin resepsiyonda kontrolünü gerçekleştirmek ve geçerli üyeyi tesise kabul etmektir. Ayrıca, tesise giriş yapan üyenin faaliyetine engel durum gözlemlendiğinde yetkili tarafından üyeye eşlik etmek, çalışma saatleri sonunda tesisin tüm üyeler tarafından boşaltıldığını teyit etmek ve güvenlik görevlisine bildirmektir.
  Yıl boyunca düzenlenen etkinliklerin takibini gerçekleştirmek, dönemsel olarak hazırladığı raporları müdüre sunmaktır.

  Madde 24 - Spor Tesislerindeki Planlı Eğitim Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme ve Kayıt İşlemleri: Spor tesislerindeki vatandaşa yönelik planlanmış eğitim ve serbest faaliyet hakkında, kurumca belirlenen iletişim standartları dâhilinde tesise gelen yada telefon ile ulaşan vatandaşı bilgilendirmek, uygun programa yönlendirmek ve kayıt işlemlerini yürütmektir. Üye kayıt formu vb. formların doldurulmasını sağlamak, yapılan kayıtlar hakkında yetkili kişilere bilgi vermektir.

  Madde 25 - Yüzme Havuzu Faaliyet Hazırlığı: Yüzme Havuzlarında planlanmış programlardan yararlanan üyelerin can güvenliğini sağlamak amacıyla, gerekli yardımcı materyalleri yeterli sayıda ve hazır olarak bulundurmak, boğulma tehlikesi yaşayanlara müdahale etmek, gerektiğinde ilk yardım uygulamak; gerçekleştirilen müdahaleler ile ilgili bilgileri takip formunu doldurarak kayıt altına almaktır.

  Madde 26 - Havuz Suyu Temizliği ve Hijyeninin Sağlanması: Havuz suyunun belirlenen periyotlarda ölçümlerini yaparak hijyen için gerekli olan ilaçlama, ters yıkama, taze su alımı gibi işlemleri gerçekleştirmek, bu işlemler esnasında gerekli olan makine parkurunun çalışır durumda olduğunu gözlemlemek ve arıza durumunda konuyu yetkiliye bildirerek sorunun giderilmesini takip etmektir.
  Kullanılan kimyasalları uygun koşullarda aktarmak, saklamak ve depolamak; gerçekleştirilen işlemlerle ile ilgili takip formunu doldurmak, program başlangıcı öncesinde havuzun kullanıma uygun olup olmadığının kontrolünü gerçekleştirerek yetkiliye sözlü ya da yazılı olarak rapor vermektir.

  Madde 27 - Spor Tesisi Genel Temizliği ve Hijyeninin Sağlanması: Genel temizlik ve hijyen çalışmalarını gerçekleştirmek ve gerçekleştirilen temizlik faaliyetlerini kontrol etmek, olumsuzlukları yetkiliye iletmek, kimyasal ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını zamanında tespit ederek temin edilmesi için liste hazırlamak ve temin edilmesini sağlamaktır.

  Madde 28 - Spor Tesislerinin Bakım / Onarımı: Spor tesislerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, periyodik bakım / onarım işlerini organize etmek, zamanında gerçekleştirmek ve gerektiğinde satınalma işlemlerini yürütmektir.

  Kültür Merkezleri Yönetimi Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 29 - Kültür Merkezleri Bina Yönetimi: Yararlanıcıların Kültür Merkezlerini amacına uygun olarak kullanmalarını sağlamak üzere, sosyal donatılarını temin etmek ve amacına uygun kullanıldığının takibini gerçekleştirmek, tamir / bakım ihtiyaçlarını karşılamaktır.

  Madde 30 - Kültür Merkezi Kullanım Taleplerinin Yönetimi: Yararlanıcıların Kültür Merkezlerini amacına uygun olarak kullanmalarını sağlamak üzere, kullanım taleplerini almak, değerlendirmek, uygunluk değerlendirmesini yapmak ve uygun olan taleplerin karşılanmasına yönelik onay vermektir. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları ile iletişim kurmak, tesislerle ilgili tanıtım ve bilgilendirme yapılmasını ve tesislerden etkin yararlanılmasını sağlamak, doluluk oranlarını günlük izleyerek, etkinlik düzenlenmesine yönelik kurum içi/dışı müdürlüklerle iletişim kurmaktır.

  Madde 31 - Sosyal Tesislerin-Kültür Merkezlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması: Sosyal Tesislerin / Kültür Merkezlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerini gerçekleştirmek ve ödemelerini takip etmek, tesis / merkez girişinden itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tüm yönlendirici levhaları bulundurmak ve rapor edilen uygunsuzluklarda gerekli tedbirleri almak; iş ekipmanları ve tesisatların (yangın tesisatı hariç) bakım / onarım ihtiyacını belirlemek / onarım talebini almak; periyodik kontrol ve bakımı gerçekleştirmek, yetkili kişiler tarafından onarım talebini değerlendirerek gerektiğinde uygulamak. Bakım / onarımı gerçekleştirdikten sonra hizmetin kontrolünü gerçekleştirmektir. Ayrıca, otomasyon sistemlerinin takibini gerçekleştirmek, arızaları tespit etmek ve gerektiğinde yetkili kişilerce müdahalede bulunmaktır.

  Madde 32 - Müze Bina Yönetimi: Yararlanıcıların müzelerin amacına uygun olarak kullanmalarını sağlamak üzere, sosyal donatılarını temin etmek ve amacına uygun kullanıldığının takibini gerçekleştirmek, tamir / bakım ihtiyaçlarını karşılamaktır.

  Madde 33 - Müze Yönetimi: Müze girişinden itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tüm yönlendirici levhaları bulundurmak ve rapor edilen uygunsuzluklarda gerekli tedbirleri almak; teşhir salonları ile vitrin ve depolar başta olmak üzere müzedeki eserlerin ve diğer ayniyatın güvenliğini sağlamak, müze ziyaretçilerinin müze girişinde yandaki çanta ve benzeri eşyaların XR cihazından geçirilmesini sağlayarak kontrol etmektir. Ayrıca, genel temizlik günlerini planlamak ve müzeyi ziyarete hazır halde bulundurmaktır.
  Müzenin sergi, kurs, seminer, konferans gibi kültürel ve eğitim faaliyetlerini düzenlemek, eserlerin periyodik bakımını ve muhafazasını gerçekleştirmektir. Ayrıca, kütüphaneyi düzenli, temiz ve bakımlı tutmak; kütüphane kitaplarının kaydı, ödünç ve iade vb. faaliyetleri gerçekleştirmektir.

  Madde 34 - Müzelerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması: Müzelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, müze girişinden itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tüm yönlendirici levhaları bulundurmak ve gerekli tedbirleri almak; asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, bantların, iş ekipmanları ve tesisatların (yangın tesisatı hariç) bakım / onarım ihtiyacını belirlemek / onarım talebini almak; periyodik kontrol ve bakımı gerçekleştirmek, yetkili kişiler tarafından onarım talebini değerlendirerek gerektiğinde uygulamak. Bakım / onarımı gerçekleştirdikten sonra hizmetin kontrolünü gerçekleştirmek. Ayrıca, otomasyon sistemlerinin takibini gerçekleştirmek, arızaları tespit etmek ve gerektiğinde yetkili kişilerce müdahalede bulunmaktır.

  Bilgi Evi Yönetimi Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 35 - Bilgi Evleri Bina Yönetimi: Yararlanıcıların Bilgi Evlerini amacına uygun olarak kullanmalarını sağlamak üzere, sosyal donatılarını temin etmek ve amacına uygun kullanıldığının takibini gerçekleştirmek, tamir / bakım ihtiyaçlarını karşılamaktır.

  Madde 36 - Bilgi Evlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması: Bilgi Evlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, Bilgi Evi girişinden itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tüm yönlendirici levhaları bulundurmak ve rapor edilen uygunsuzluklarda gerekli tedbirleri almak; asansörlerin, iş ekipmanları ve tesisatların (yangın tesisatı hariç) bakım / onarım ihtiyacını belirlemek / onarım talebini almak; periyodik kontrol ve bakımı gerçekleştirmek, yetkili kişiler tarafından onarım talebini değerlendirerek gerektiğinde uygulamak. Bakım / onarımı gerçekleştirdikten sonra hizmetin kontrolünü gerçekleştirmektir. Ayrıca, otomasyon sistemlerinin takibini gerçekleştirmek, arızaları tespit etmek ve gerektiğinde yetkili kişilerce müdahalede bulunmaktır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Evrak ve Arşiv İşlemleri

  Gelen Giden Evrak ile İlgili Yapılacak İşlem:

  Madde 37 - Hizmet Masası aracılığıyla gelen vatandaş / kurum içi / kurum dışı talebin / gelen evrakın bağlı çalıştığı müdürlüğün faaliyet / hizmet alanı ile ilgili olup olmadığını, diğer müdürlükler ile ortak çalışma gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini değerlendirerek ilgili müdürlük / müdürlükler ile iletişim kurar. Talebin çözümüne / yazışmanın gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve belgeleri derler ve standart süresi içinde sistemden Hizmet Masası’na geribildirimde bulunur.

  Arşivleme ve Dosyalama:

  Madde 38 - Çözümlenen talepler ile ilgili bilgi ve belgeleri, kurum içi ve kurum dışı yazışma belgelerini kayıt altına almak amacıyla, sistemde arşivler.

  Madde 39 - Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda; evrak yoğunluğunun giderilmesi amacıyla, arşive gönderilen evrakları imha süreleri içerisinde saklayarak süresi dolanları listeler ve gerekli yazışmaları gerçekleştirerek imhaya gönderir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Yetki ve Sorumluluk

  Madde 40 - Tesisler Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur.

  Madde 41 - Tesisler Müdürlüğü’ne bağlı birim sorumluları; kendisine verilen, yukarıda anılan görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili müdüre karşı sorumludur.

  Madde 42 - Diğer çalışanlar; müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen, yukarıda anılan görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili birim sorumlusu ve müdüre karşı sorumludur.

  ALTINCI BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Çeşitli Hükümler:

  Madde 43 - Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevler gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı / belgeler ve zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
  Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar Yöneticisinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

  Madde 44 - İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Yürürlük

  Madde 45 - Bu yönetmelik Osmangazi Belediye Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer, kesinleştikten sonra web sitesinde yayımlanır.

  Yürütme

  Madde 46 - Bu yönetmelik hükümleri Osmangazi Belediye Başkanı adına Tesisler Müdürü tarafından yürütülür.

  E-Bülten Aboneliği
  E-Mail Adresiniz :